กรุณาใช้ตัวระบุนี้เพื่ออ้างอิงหรือเชื่อมต่อรายการนี้: https://buuir.buu.ac.th/xmlui/handle/1234567890/2955
ชื่อเรื่อง: ความสัมพันธ์ระหว่างการทำหน้าที่ของครอบครัวกับคุณภาพชีวิตคนพิการ
ชื่อเรื่องอื่นๆ: Relationship between family functioning and quality of life of disabilities
ผู้แต่ง/ผู้ร่วมงาน: อโนชา ทัศนาธนชัย
นุจรี ไชยมงคล
สุนทราวดี เธียรพิเชฐ
มหาวิทยาลัยบูรพา. คณะพยาบาลศาสตร์
คำสำคัญ: คนพิการ - - ความสัมพันธ์ในครอบครัว
คนพิการ
ครอบครัว
คุณภาพชีวิต
สาขาวิทยาศาสตร์การแพทย์
วันที่เผยแพร่: 2552
URI: http://dspace.lib.buu.ac.th/xmlui/handle/1234567890/2955
ปรากฏในกลุ่มข้อมูล:บทความวิชาการ (Journal Articles)

แฟ้มในรายการข้อมูลนี้:
แฟ้ม ขนาดรูปแบบ 
p21-31.pdf184.66 kBAdobe PDFดู/เปิด


รายการทั้งหมดในระบบคิดีได้รับการคุ้มครองลิขสิทธิ์ มีการสงวนสิทธิ์เว้นแต่ที่ระบุไว้เป็นอื่น