การเรียกดู ตาม หัวเรื่อง คณิตศาสตร์ -- การศึกษาและการสอน (มัธยมศึกษา)

ข้ามไปยัง: 0-9 A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

หรือใส่อักษรขึ้นต้นของชื่อผู้แต่ง:  
แสดงผลลัพธ์ 1 ถึง 20 จากทั้งหมด 98  ถัดไป >
วันที่เผยแพร่ชื่อเรื่องผู้แต่ง/ผู้ร่วมงาน
2559การจัดการเรียนรู้ด้วยรูปแบบการสอนแบบซิปปา เรื่อง การเรียงสับเปลี่ยนสำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5เวชฤทธิ์ อังกนะภัทรขจร; อาพันธ์ชนิด เจนจิต; ชัชวาลย์ บัวริคาน; มหาวิทยาลัยบูรพา. คณะศึกษาศาสตร์
2564การจัดกิจกรรมการเรียนรู้คณิตศาสตร์แบบอุปนัยและนิรนัยร่วมกับการใช้คำถามระดับสูงที่มีผลต่อมโนทัศน์และความสามารถในการให้เหตุผลทางคณิตศาสตร์เรื่อง วงกลม ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3สมคิด อินเทพ; จุฑาพร เนียมวงษ์; ณัฐภัทร แสงมาลา; มหาวิทยาลัยบูรพา. คณะวิทยาศาสตร์
2560การจัดกิจกรรมการเรียนรู้แบบการสอนแนะให้รู้คิด (CGI) ร่วมกับการสอนการแก้ปัญหาแบบ SSCS เพื่อส่งเสริมความสามารถในการแก้ปัญหาและความสามารถในการสื่อสารด้านการเขียนทางคณิตศาสตร์ สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3เวชฤทธิ์ อังกนะภัทรขจร; พรรณทิพา ตันตินัย; ภาคภูมิ เพ็ชรในบ่อ; มหาวิทยาลัยบูรพา. คณะศึกษาศาสตร์
2561การจัดกิจกรรมการเรียนรู้แบบร่วมมือเทคนิคการแบ่งกลุ่มผลสัมฤทธิ์ (STAD) ร่วมกับแนวคิด DAPIC ที่มีต่อความสามารถในการแก้ปัญหาและผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนคณิตศาสตร์เรื่อง ทฤษฎีบทพีทาโกรัสสำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2คงรัฐ นวลแปง; อาพันธ์ชนิต เจนจิต; วรกมล บุญรักษา; มหาวิทยาลัยบูรพา. คณะศึกษาศาสตร์
2553การจำวิธีการแก้โจทย์ปัญหาและเจตคติต่อวิชาคณิตศาสตร์ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ที่เรียนรู้ด้วยวิธีการสร้างความจำตามหลักการเรียนรู้โดยใช้สมองเป็นฐานเสรี ชัดแช้ม; อาจารยที่ปรึกษาหลัก; รุ่งฟ้า กิติญาณุสันต์; อาจารย์ที่ปรึกษาร่วม; วิติญา มัณฑุสินธุ์, และอื่นๆ
2561การพัฒนากิจกรรมการเรียนรู้วิชาคณิตศาสตร์สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 โดยใช้กระบวนการประเมินเพื่อพัฒนาผู้เรียนปิยะทิพย์ ประดุจพรม; ปริญญา เรืองทิพย์; บุญน้อม นามดา; มหาวิทยาลัยบูรพา. วิทยาลัยการวิจัยและวิทยาการปัญญา
2556การพัฒนาความคิดรวบยอดทางคณิตศาสตร์ เรื่อง แคลคูลัสเบื้องต้น ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 โรงเรียนขาณุวิทยา จังหวัดกำแพงเพชร โดยการจัดการเรียนรู้แบบค้นพบสหัทยา รัตนะมงคลกุล; อาจารย์ที่ปรึกษาหลัก; วรรณพร ทสะสังคินทร์; มหาวิทยาลัยบูรพา -- สาขาวิชาคณิตศาสตร์ศึกษา.
2561การพัฒนาความคิดสร้างสรรค์ทางคณิตศาสตร์ตาม Model-eliciting activities สำหรับนักเรียนมัธยมศึกษาตอนปลายที่มีความสามารถพิเศษด้านวิทยาศาสตร์และคอมพิวเตอร์พูลพงศ์ สุขสว่าง; วุฒิพงษ์ ประทุมมา; มหาวิทยาลัยบูรพา. วิทยาลัยการวิจัยและวิทยาการปัญญา
2555การพัฒนาตัวบ่งชี้สมรรถนะของครูผู้สอนคณิตศาสตร์ ระดับชั้นมัธยมศึกษาเจริญวิชญ์ สมพงษ์ธรรม; อาจารย์ที่ปรึกษาหลัก; ไพรัตน์ วงษ์นาม; อาจารย์ที่ปรึกษาร่วม; ขวัญใจ ศรีทาพักตร์, และอื่นๆ
2558การพัฒนาทักษะการแก้ปัญหาและการให้เหตุผลทางคณิตศาสตร์ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 โดยใช้การจัดการเรียนรู้แบบสืบสวนสอบสวน เรื่องการประยุกต์ของฟังก์ชันตรีโกณมิติอาพันธ์ชนิต เจนจิต; คงรัฐ นวลแปง; มณีรัตน์ พรมศรี; มหาวิทยาลัยบูรพา. คณะศึกษาศาสตร์
2560การพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนคณิตศาสตร์เรื่องความน่าจะเป็นโดยการจัดการเรียนการสอนเน้นกระบวนการกลุ่ม สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 โรงเรียนสา จังหวัดน่านอภิสิทธิ์ ภคพงศ์พันธุ์; รักพร ดอกจันทร์; ชนิดา ทาระเนตร์; มหาวิทยาลัยบูรพา. คณะวิทยาศาสตร์
2564การพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนคณิตศาสตร์โดยใช้ชุดฝึกเสริมทักษะการคิดคำนวณทางคณิตศาสตร์เรื่อง จำนวนเต็มสำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1สมคิด อินเทพ; อรรณพ แก้วขาว; ชนิดา รื่นรมย์; มหาวิทยาลัยบูรพา. คณะวิทยาศาสตร์
2561การพัฒนารูปแบบการจัดการเรียนรู้คณิตศาสตร์ตามแนวคิดการสร้างความรู้เพื่อพัฒนาความสามารถในการแก้ปัญหาอย่างสร้างสรรค์ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2อาพันธ์ชนิต เจนจิต; วิมลรัตน์ จตุรานนท์; สุชีรา ศุภพิมลวรรณ; มหาวิทยาลัยบูรพา. คณะศึกษาศาสตร์
2561การพัฒนารูปแบบการจัดการเรียนรู้คณิตศาสตร์ตามแนวคิดการสร้างความรู้เพื่อพัฒนาความสามารถในการแก้ปัญหาอย่างสร้างสรรค์ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2อาพันธ์ชนิต เจนจิต; วิมลรัตน์ จตุรานนท์; สุชีรา ศุภพิมลวรรณ; มหาวิทยาลัยบูรพา. คณะศึกษาศาสตร์
2559การพัฒนารูปแบบการจัดการเรียนรู้ตามแนวทฤษฎีการสร้างความรู้เพื่อส่งเสริมสมรรถภาพทางคณิตศาสตร์ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1สุมาลี กาญจนชาตรี; จันทร์พร พรหมมาศ; สุนทรีย์ ปาลวัฒน์ชัย; มหาวิทยาลัยบูรพา. คณะศึกษาศาสตร์
2559การพัฒนารูปแบบการจัดการเรียนรู้เพื่อส่งเสริมความสามารถในการเชื่อมโยงความรู้ทางคณิตศาสตร์ของนักเรียนมัธยมศึกษาปีที่ 2วิชิต สุรัตน์เรืองชัย; อาพันธ์ชนิด เจนจิต; พาวา พงษ์พันธุ์; มหาวิทยาลัยบูรพา. คณะศึกษาศาสตร์
2559การพัฒนาเกมคอมพิวเตอร์โดยใช้โมเดลแอบสแตรกโคดเป็นฐานสำหรับเพิ่มทักษะการแก้ปัญหาทางคณิตศาสตร์ของนักเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนต้นปริญญา เรืองทิพย์; สุชาดา กรเพชรปาณี; จาตุพักตร์ พากเพียร; มหาวิทยาลัยบูรพา. วิทยาลัยวิทยาการวิจัยและวิทยาการปัญญา
2561การพัฒนาโมเดลความสัมพันธ์เชิงสาเหตุการปรับตัวด้านการเรียนวิชาคณิตศาสตร์ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 18ไพรัตน์ วงษ์นาม; รุ่งฟ้า กิติญาณุสันต์; มณีนุช พรหมอารักษ์; มหาวิทยาลัยบูรพา. คณะศึกษาศาสตร์
2547การพัฒนาโมเดลความสัมพันธ์เชิงสาเหตุความสามารถในการแก้ปัญหาทางคณิตศาสตร์ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3-; มะลิวรรณ โคตรศรี; มหาวิทยาลัยบูรพา -- สาขาวิชาเทคโนโลยีการวัดทางการศึกษา
2547การพัฒนาโมเดลความสัมพันธ์เชิงสาเหตุความสามารถในการแก้ปัญหาทางคณิตศาสตร์ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3-; มะลิวรรณ โคตรศรี; มหาวิทยาลัยบูรพา -- สาขาวิชาเทคโนโลยีการวัดทางการศึกษา