การเรียกดู ตาม หัวเรื่อง คณิตศาสตร์ -- การศึกษาและการสอน (มัธยมศึกษา)

ข้ามไปยัง: 0-9 A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

หรือใส่อักษรขึ้นต้นของชื่อผู้แต่ง:  
แสดงผลลัพธ์ 1 ถึง 20 จากทั้งหมด 57  ถัดไป >
วันที่เผยแพร่ชื่อเรื่องผู้แต่ง/ผู้ร่วมงาน
2564การจัดกิจกรรมการเรียนรู้คณิตศาสตร์แบบอุปนัยและนิรนัยร่วมกับการใช้คำถามระดับสูงที่มีผลต่อมโนทัศน์และความสามารถในการให้เหตุผลทางคณิตศาสตร์เรื่อง วงกลม ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3สมคิด อินเทพ; อาจารย์ที่ปรึกษาหลัก; จุฑาพร เนียมวงษ์; อาจารย์ที่ปรึกษาร่วม; ณัฐภัทร แสงมาลา, และอื่นๆ
2560การจัดกิจกรรมการเรียนรู้แบบการสอนแนะให้รู้คิด (CGI) ร่วมกับการสอนการแก้ปัญหาแบบ SSCS เพื่อส่งเสริมความสามารถในการแก้ปัญหาและความสามารถในการสื่อสารด้านการเขียนทางคณิตศาสตร์ สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3เวชฤทธิ์ อังกนะภัทรขจร; พรรณทิพา ตันตินัย; ภาคภูมิ เพ็ชรในบ่อ; มหาวิทยาลัยบูรพา. คณะศึกษาศาสตร์
2561การจัดกิจกรรมการเรียนรู้แบบร่วมมือเทคนิคการแบ่งกลุ่มผลสัมฤทธิ์ (STAD) ร่วมกับแนวคิด DAPIC ที่มีต่อความสามารถในการแก้ปัญหาและผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนคณิตศาสตร์เรื่อง ทฤษฎีบทพีทาโกรัสสำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2คงรัฐ นวลแปง; อาพันธ์ชนิต เจนจิต; วรกมล บุญรักษา; มหาวิทยาลัยบูรพา. คณะศึกษาศาสตร์
2561การพัฒนากิจกรรมการเรียนรู้วิชาคณิตศาสตร์สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 โดยใช้กระบวนการประเมินเพื่อพัฒนาผู้เรียนปิยะทิพย์ ประดุจพรม; ปริญญา เรืองทิพย์; บุญน้อม นามดา; มหาวิทยาลัยบูรพา. วิทยาลัยการวิจัยและวิทยาการปัญญา
2561การพัฒนาความคิดสร้างสรรค์ทางคณิตศาสตร์ตาม Model-eliciting activities สำหรับนักเรียนมัธยมศึกษาตอนปลายที่มีความสามารถพิเศษด้านวิทยาศาสตร์และคอมพิวเตอร์พูลพงศ์ สุขสว่าง; วุฒิพงษ์ ประทุมมา; มหาวิทยาลัยบูรพา. วิทยาลัยการวิจัยและวิทยาการปัญญา
2560การพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนคณิตศาสตร์เรื่องความน่าจะเป็นโดยการจัดการเรียนการสอนเน้นกระบวนการกลุ่ม สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 โรงเรียนสา จังหวัดน่านอภิสิทธิ์ ภคพงศ์พันธุ์; รักพร ดอกจันทร์; ชนิดา ทาระเนตร์; มหาวิทยาลัยบูรพา. คณะวิทยาศาสตร์
2564การพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนคณิตศาสตร์โดยใช้ชุดฝึกเสริมทักษะการคิดคำนวณทางคณิตศาสตร์เรื่อง จำนวนเต็มสำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1สมคิด อินเทพ; อาจารย์ที่ปรึกษาหลัก; อรรณพ แก้วขาว; อาจารย์ที่ปรึกษาร่วม; ชนิดา รื่นรมย์, และอื่นๆ
2561การพัฒนารูปแบบการจัดการเรียนรู้คณิตศาสตร์ตามแนวคิดการสร้างความรู้เพื่อพัฒนาความสามารถในการแก้ปัญหาอย่างสร้างสรรค์ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2อาพันธ์ชนิต เจนจิต; วิมลรัตน์ จตุรานนท์; สุชีรา ศุภพิมลวรรณ; มหาวิทยาลัยบูรพา. คณะศึกษาศาสตร์
2561การพัฒนารูปแบบการจัดการเรียนรู้คณิตศาสตร์ตามแนวคิดการสร้างความรู้เพื่อพัฒนาความสามารถในการแก้ปัญหาอย่างสร้างสรรค์ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2อาพันธ์ชนิต เจนจิต; อาจารย์ที่ปรึกษาหลัก; วิมลรัตน์ จตุรานนท์; อาจารย์ที่ปรึกษาร่วม; สุชีรา ศุภพิมลวรรณ, และอื่นๆ
2561การพัฒนาโมเดลความสัมพันธ์เชิงสาเหตุการปรับตัวด้านการเรียนวิชาคณิตศาสตร์ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 18ไพรัตน์ วงษ์นาม; รุ่งฟ้า กิติญาณุสันต์; มณีนุช พรหมอารักษ์; มหาวิทยาลัยบูรพา. คณะศึกษาศาสตร์
2561การวิจัยเชิงปฏิบัติการเพื่อพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาคณิตศาสตร์เรื่อง เลขยกกำลังชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 โดยใช้รูปแบบการสอน STADอังคณา บุญดิเรก; คณินทร์ ธีรภาพโอฬาร; หทัยรัตน์ นาราษฎร์; มหาวิทยาลัยบูรพา. คณะวิทยาศาสตร์
2561การวิเคราะห์มโนทัศน์ทางคณิตศาสตร์เรื่องลำดับในโรงเรียนมัธยมศึกษาตอนปลายจังหวัดน่านจุฑาพร เนียมวงษ์; สินีนาฎ ศรีมงคล; รุจิเรข บุญมาปะ; มหาวิทยาลัยบูรพา. คณะวิทยาศาสตร์
2563การศึกษาความสามารถในการแก้ปัญหาทางคณิตศาสตร์เรื่อง อัตราส่วน สัดส่วน และร้อยละโดยการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ด้วยวิธีการสอนแบบวัฎจักรการเรียนรู้ 5 ขั้นและใช้กระบวนการแก้ปัญหาทางคณิตศาสตร์สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 โรงเรียนแกลง "วิทยสถาวร"รักพร ดอกจันทร์; อาจารย์ที่ปรึกษาหลัก; อังคณา กรีณะรา; มหาวิทยาลัยบูรพา -- สาขาวิชาคณิตศาสตร์ศึกษา.
2563การศึกษาความสามารถในการแก้ปัญหาทางคณิตศาสตร์และผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนคณิตศาสตร์ด้วยการจัดกิจกรรมการเรียนรู้แบบร่วมมือด้วยเทคนิคแบบ STAD ร่วมกับเทคนิค KWDL ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3คงรัฐ นวลแปง; คมสัน ตรีไพบูลย์; ปฎิภาณ ชาติวิวัฒนาการ; มหาวิทยาลัยบูรพา. คณะศึกษาศาสตร์
2563การศึกษาความสามารถในการแก้ปัญหาทางคณิตศาสตร์และผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนคณิตศาสตร์ด้วยการจัดกิจกรรมการเรียนรู้แบบร่วมมือด้วยเทคนิคแบบ STAD ร่วมกับเทคนิค KWDL ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3คงรัฐ นวลแปง; อาจารย์ที่ปรึกษาร่วม; คมสัน ตรีไพบูลย์; อาจารย์ที่ปรึกษาหลัก; ปฎิภาณ ชาติวิวัฒนาการ, และอื่นๆ
2561การศึกษาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนคณิตศาสตร์เรื่อง รากของจำนวนจริงที่ได้รับการจัดการเรียนรู้แบบ STAD ร่วมกับ 4Ex2 ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2อรรณพ แก้วขาว; สมคิด อินท์นุพัฒน์; ปารวี ดูล๊ะ; มหาวิทยาลัยบูรพา. คณะวิทยาศาสตร์
2561การศึกษาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาคณิตศาสตร์เรื่อง ลำดับและอนุกรมโดยการจัดการเรียนรู้รูปแบบซิปปาโมเดลและสะเต็มศึกษาสำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 โรงเรียนแก่นนครวิทยาลัย 2 จังหวัดขอนแก่นรักพร ดอกจันทร์; อภิสิทธิ์ ภคพงศ์พันธุ์; สุภาวณี ชาวเหนือ; มหาวิทยาลัยบูรพา. คณะวิทยาศาสตร์
2561การศึกษาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนและความเครียดของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 เรื่อง จำนวนจริงด้วยการจัดการเรียนรู้แบบห้องเรียนกลับด้านจุฑาพร เนียมวงษ์; วริน วิพิศมากูล; รัชนิกร ชลไชยะ; อากร พุทธรักษา; มหาวิทยาลัยบูรพา. คณะวิทยาศาสตร์
2561การสร้างกิจกรรมการเรียนรู้คณิตศาสตร์แบบอุปนัยร่วมกับเทคนิคเพื่อคู่คิดเรื่อง เลขยกกำลังสำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1สาธินี เลิศประไพ; อารีรักษ์ ชัยวร; นงลักษณ์ ฉิมทัต; มหาวิทยาลัยบูรพา. คณะวิทยาศาสตร์
2561การสร้างแบบทดสอบความสามารถในการให้เหตุผลทางคณิตศาสตร์สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาระยอง เขต 2เชวง ซ้อนบุญ; พงศ์เทพ จิระโร; ดวงฤทัย โอนประจำ; มหาวิทยาลัยบูรพา. คณะศึกษาศาสตร์