การเรียกดู ตาม หัวเรื่อง การเรียนรู้

ข้ามไปยัง: 0-9 A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

หรือใส่อักษรขึ้นต้นของชื่อผู้แต่ง:  
แสดงผลลัพธ์ 1 ถึง 20 จากทั้งหมด 43  ถัดไป >
วันที่เผยแพร่ชื่อเรื่องผู้แต่ง/ผู้ร่วมงาน
2555กระบวนการคิด ความรู้สึก และพฤติกรรมของนิสิตต่อวิชาชีพครู : การเรียนรู้ที่ก่อให้เกิดการเปลี่ยนแปลงขั้นพื้นฐานในตนรุ่งฟ้า กิติญาณุสันต์; มหาวิทยาลัยบูรพา. คณะศึกษาศาสตร์
2561กระบวนการเปลี่ยนแปลงวัฒนธรรมการเรียนรู้ในชั้นเรียนตามแนวการประเมินเพื่อพัฒนาผู้เรียนปิยะทิพย์ ประดุจพรม; สุชาดา กรเพชรปาณี; สุเทพ แปลงทับ; มหาวิทยาลัยบูรพา. วิทยาลัยการวิจัยและวิทยาการปัญญา
2563กระบวนการเรียนรู้สู่การเปลี่ยนแปลงแนวจิตตปัญญาศึกษาเพื่อบ่มเพาะผู้ประกอบการทางนิเวศวัฒนธรรมของชุมชนลุ่มแม่น้ำบางปะกงสมสิทธิ์ อัสดรนิธี; ไพบูลย์ โสภณสุวภาพ; กัญจน์ ทัตติยกุล; มหาวิทยาลัยบูรพา. คณะดนตรีและการแสดง
2563กระบวนการเรียนรู้เพื่อการพัฒนาตนเองของคนพิการทางการเคลื่อนไหวศิณัญญา ศรีเกตุ; สมหมาย แจ่มกระจ่าง; ดุสิต ขาวเหลือง; มหาวิทยาลัยบูรพา. คณะศึกษาศาสตร์
2556กลยุทธ์การเรียนรู้ภาษาญี่ปุ่นของนิสิตวิชาเอกภาษาญี่ปุ่น คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพาปานเสก อาทรธุระสุข; มหาวิทยาลัยบูรพา. คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
2550การจัดการเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญอนงค์ วิเศษสุวรรณ์; เอียน สมิธ; มหาวิทยาลัยบูรพา. คณะศึกษาศาสตร์
2552การจัดการเรียนรู้แบบบูรณาการเวชฤทธิ์ อังกนะภัทรขจร; มหาวิทยาลัยบูรพา. คณะศึกษาศาสตร์
2554การพัฒนากระบวนการจัดการเรียนรู้ตามแนวจิตตปัญญาศึกษาเพื่อส่งเสริมการเรียนรู้ที่เปลี่ยนแปลงขั้นพื้นฐาน ของนิสิตสาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย: กรณีศึกษามหาวิทยาลัยบูรพาศิรประภา พฤทธิกุล; มหาวิทยาลัยบูรพา. คณะศึกษาศาสตร์
2561การพัฒนาการรู้การประเมินในชั้นเรียนของครูด้วยการประเมินเพื่อการเรียนรู้แบบเสริมพลังอำนาจสุรีพร อนุศาสนนันท์; สมพงษ์ ปั้นหุ่น; อิสระ กุลวุฒิ; มหาวิทยาลัยบูรพา. คณะศึกษาศาสตร์
2557การพัฒนาการเรียนรู้และอาชีพของผู้สูงอายุ: การวิเคราะห์สถานการณ์ทนงศักดิ์ ยิ่งรัตนสุข; สุวิชัย โกศัยยะวัฒน์; ไพบูลย์ พงษ์แสงพันธ์; อนามัย เทศกะทึก; มหาวิทยาลัยบูรพา. คณะสาธารณสุขศาสตร์
2561การพัฒนาชุดกิจกรรมการเรียนรู้ตามแนวคิดชุมชนเป็นฐานเพื่อสร้างเสริมพฤติกรรมสุขภาพด้วยภูมิปัญญาไทยพงศ์เทพ จิระโร; วิชิต สุรัตน์เรืองชัย; พิชชานันท์ โชติวรรธอนันต์; มหาวิทยาลัยบูรพา. คณะศึกษาศาสตร์
2562การพัฒนายุทธศาสตร์เพื่อส่งเสริมการจัดการเรียนรู้จากการทำงานเป็นฐาน ของสถานประกอบการในนิคมอุตสาหกรรมภาคตะวันออกดุสิต ขาวเหลือง; มหาวิทยาลัยบูรพา. คณะศึกษาศาสตร์
2558การพัฒนารูปแบบการเรียนรู้ด้วยตนเองของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 โดยการประยุกต์ทฤษฎีคอนสตรัคติวิซึมสู่การเรียนรู้ด้วยกระบวนการวิจัยพงศ์เทพ จิระโร; เรวดี จันทร์รัศมีโชติ; สมโภชน์ อเนกสุข; มหาวิทยาลัยบูรพา. คณะศึกษาศาสตร์
2558การพัฒนารูปแบบการเรียนรู้และอาชีพของผู้สูงอายุ: การเรียนรู้เพื่อส่งเสริมภาวะพฤติพลังทนงศักดิ์ ยิ่งรัตนสุข; ภาณุวัฒน์ เชิดเกียรติกูล; ปณิตา วรรณพิรุณ; มหาวิทยาลัยบูรพา. คณะสาธารณสุขศาสตร์
2561การพัฒนารูปแบบชุมชนการเรียนรู้ทางวิชาชีพด้วยกระบวนการวิจัยปฏิบัติการแบบร่วมมือร่วมพลังในโรงเรียนประถมศึกษาสมศักดิ์ ลิลา; ดุสิต ขาวเหลือง; กัสมัสห์ อาแด; มหาวิทยาลัยบูรพา. คณะศึกษาศาสตร์
2561การพัฒนาสมรรถนะการวิจัยของครูโรงเรียนเอกชนเพื่อพัฒนาการเรียนรู้ของผู้เรียนโดยกระบวนการวิจัยก่อรูปสมพงษ์ ปั้นหุ่น; สุรีพร อนุศาสนนันท์; วิโรชน์ หมื่นเทพ; มหาวิทยาลัยบูรพา. คณะศึกษาศาสตร์
2560การพัฒนาแผนการเรียนรู้แบบจิตตปัญญาศึกษาเพื่อสร้างเสริมคุณลักษณะที่พึงประสงค์ของนักศึกษา คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสุวิชัย โกศัยยะวัฒน์; จันทร์ชลี มาพุทธ; พัชรินทร์ รุจิรานุกูล; มหาวิทยาลัยบูรพา. คณะศึกษาศาสตร์
2558การวิจัยและพัฒนากระบวนการนิเทศตามแนวทางการพัฒนาบทเรียนร่วมกันเพื่อส่งเสริมสมรรถนะการจัดการเรียนรู้ของนิสิตฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู สาขาวิชาการศึกษาปฐมวัยศิรประภา พฤธิกุล.; มหาวิทยาลัยบูรพา. คณะศึกษาศาสตร์
2564การศึกษาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนและการคิดวิเคราะห์โดยการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ด้วยกระบวนการเรียนรู้ 5 ขั้นตอน (5 STEPs) ร่วมกับการจัดการเรียนรู้แบบร่วมมือด้วยเทคนิค STAD เรื่องทรัพยากรธรณี ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4สมศิริ สิงห์ลพ; อาจารย์ที่ปรึกษาหลัก; ธนาวุฒิ ลาตวงษ์; อาจารย์ที่ปรึกษาร่วม; พีรวุฒิ ยิ่่งนอก, และอื่นๆ
2561การศึกษาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนและความสามารถในการคิดแก้ปัญหาของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ที่ได้รับการจัดการเรียนรู้ตามแนวคิดวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีสังคมและสิ่งแวดล้อมศิรศาธิญากร จันทร์ขศิราพร; เชษฐ์ ศิริสวัสดิ์; ฟาตีเมาะ แยนา; มหาวิทยาลัยบูรพา. คณะวิทยาศาสตร์