การเรียกดู ตาม หัวเรื่อง การออกกำลังกาย

ข้ามไปยัง: 0-9 A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

หรือใส่อักษรขึ้นต้นของชื่อผู้แต่ง:  
แสดงผลลัพธ์ 1 ถึง 20 จากทั้งหมด 46  ถัดไป >
วันที่เผยแพร่ชื่อเรื่องผู้แต่ง/ผู้ร่วมงาน
2554กระบวนการสร้างเสริมสุขภาพด้านโภชนาการและการออกกำลังกายของเด็กวัยเรียนในชุมชนนิสากร กรุงไกรเพชร; สุวรรณา จันทร์ประเสริฐ; พัชรินทร์ พูลทวี; มหาวิทยาลัยบูรพา. คณะพยาบาลศาสตร์
2556กระบวนการสร้างเสริมสุขภาพด้านโภชนาการและการออกกำลังกายของเด็กเรียนในชุมชนสุวรรณา จันทร์ประเสริฐ; นิสากร กรุงไกรเพชร; พัชรินทร์ พูลทวี; มหาวิทยาลัยบูรพา. คณะพยาบาลศาสตร์
2563กลยุทธ์การจัดการด้านการออกกำลังกายและกีฬาตามแนวคิดเครือข่ายมหาวิทยาลัยอาเซียนด้านการส่งเสริมสุขภาพสำหรับมหาวิทยาลัยราชภัฏเสกสรรค์ ทองคำบรรจง; อาจารย์ที่ปรึกษาร่วม; นภพร ทัศนัยนา; อาจารย์ที่ปรึกษาหลัก; สุกัญญา เจริญวัฒนะ, และอื่นๆ
2561การขี่จักรยานเพื่อออกกำลังกายอย่างปลอดภัย : การประยุกต์ใช้ทฤษฎีพฤติกรรมตามแผนนฤพนธ์ วงศ์จตุรภัทร; ธรรมนันทิกา แจ้งสว่าง; เสกสรรค์ ทองคำบรรจง; อารยะ ทิมละม่อม; มหาวิทยาลัยบูรพา. คณะวิทยาศาสตร์การกีฬา
2558การพัฒนาชุดกิจกรรมเสริมหลักสูตรเรื่องโภชนาการและการออกกำลังกายสำหรับนักเรียนระดับประถมศึกษากนก พานทอง; สุกัญญา เจริญวัฒนะ; รุ่งฟ้า กิติญาณุสันต์; มหาวิทยาลัยบูรพา. คณะศึกษาศาสตร์
2559การพัฒนารูปแบบการออกกำลังกายด้วยยางยืดประยุกต์สำหรับผู้สูงอายุที่เป็นโรคเรื้อรังฉัตรกมล สิงห์น้อย; พรชัย จูลเมตต์; อวยพร ตั้งธงชัย; มหาวิทยาลัยบูรพา. คณะพยาบาลศาสตร์; มหาวิทยาลัยบูรพา. คณะวิทยาศาสตร์การกีฬา
2561การวิเคราะห์ความเที่ยงตรงและความไม่แปรเปลี่ยนของโมเดลเชิงสาเหตุของกิจกรรมทางกายของนักศึกษามหาวิทยาลัยนฤพนธ์ วงศ์จตุรภัทร; เสกสรรค์ ทองคำบรรจง; กิตติมา เทียบพุฒ; มหาวิทยาลัยบูรพา. คณะวิทยาศาสตร์การกีฬา
2565การศึกษาความสัมพันธ์ของการรับรู้ความสามารถตนเองและการรับรู้ในการปฏิบัติตนในการเดิน วิ่งต่อ ระดับไขมันของร่างกาย รอบเอว ดัชนีมวลกาย ของผู้สูงอายุอัตถสิทธิ์ ไชยณรงค์; เลิศวัลลภ ศรีษะพลภูสิทธิ; จุฬาภรณ์ โสตะ; มหาวิทยาลัยบูรพา. คณะวิทยาศาสตร์การกีฬา
2559การส่งเสริมพฤติกรรมการออกกำลังกายในผู้สูงอายุที่เปราะบางชลธิชา จันทคีรี; มหาวิทยาลัยบูรพา. คณะพยาบาลศาสตร์
2558การเปรียบเทียบผลของการศึกษาด้วยการยืดกล้ามเนื้อและการแช่น้ำเย็นต่อการแสดงของการปวดกล้ามเนื้อเยียดเข่าหลังการฝึกการออกกำลังกายแบบพลัยโอเมตริกในชายไทยพรพิมล เหมือนใจ; จัทร์ทิพย์ นามสว่าง; มหาวิทยาลัยบูรพา. คณะสหเวชศาสตร์
2561การเพิ่มความใส่ใจของนักเรียนระดับประถมศึกษาตอนปลายด้วยโปรแกรมการออกกำลังกายผสานกายจิตด้วยไม้พลองแบบประยุกต์ปรัชญา แก้วแก่น; ชนัฏฏี หาญสมศรี; มหาวิทยาลัยบูรพา. วิทยาลัยการวิจัยและวิทยาการปัญญา
2564ความผูกพันต่อองค์การของพนักงานฟิตเนสเซ็นเตอร์ในจังหวัดชลบุรีธีระชินภัทร รามเดชะ; อาจารย์ที่ปรึกษาหลัก; อิทธิพงษ์ ร่มโพธิ์ทอง; มหาวิทยาลัยบูรพา -- คณะการจัดการและการท่องเที่ยว.
2560ความสัมพันธ์ระหว่างแรงจูงใจในการสร้างเสริมสุขภาพกับการออกกำลังกายของนักศึกษาวิทยาลัยเทคโนโลยีทางการแพทย์และสาธารณสุข กาญจนาภิเษกวัลลภ ศัพท์พันธุ์; อุทัย ทับทอง; มหาวิทยาลัยบูรพา. คณะสาธารณสุขศาสตร์
2549ปริมาณน้ำ อะไมเลส ค่าความเป็นกรด-ด่างในน้ำลาย และกรดแลคติกในเลือด ขณะออกกำลังกายที่ความหนัก 70% อัตราเต้นสูงสุดของหัวใจปราณี อยู่ศิริ; ประทุม ม่วงมี; มหาวิทยาลัยบูรพา. คณะวิทยาศาสตร์การกีฬา
2561ปัจจัยทางจิตวิทยาที่ส่งผลต่อพฤติกรรมการออกกำลังกายอย่างต่อเนื่องของประชาชนในเขตภาคตะวันออกสุรีพร อนุศาสนนันท์; ฉัตรกมล สิงห์น้อย; นฤพนธ์ วงศ์จตุรภัทร; สุพัตรา รักษาสนธิ์; มหาวิทยาลัยบูรพา. คณะวิทยาศาสตร์การกีฬา
2546ปัจจัยที่มีความสัมพันธ์กับการออกกำลังกายของพยาบาลวิชาชีพในโรงพยาบาลศูนย์เขตภาคตะวันออกวรรณิภา อัศวชัยสุวิกรม; สุวรรณา จันทร์ประเสริฐ; มนัสวี เจริญเกษมวิทย์; มหาวิทยาลัยบูรพา. คณะพยาบาลศาสตร์
2554ปัจจัยที่มีความสัมพันธ์กับพฤติกรรมการออกกำลังกายของผู้สูงอายุในชุมชน อำเภอบ้านโพธิ์ จังหวัดฉะเชิงเทรานิคม มูลเมือง; สุวรรณา จันทร์ประเสริฐ; สุรีย์ สร้อยทอง; มหาวิทยาลัยบูรพา. คณะพยาบาลศาสตร์
2549ปัจจัยที่มีความสัมพันธ์ต่อพฤติกรรมการออกกำลังกายของนักเรียนมัธยมศึกษาตอนปลายในโรงเรียนสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาปราจีนบุรีวรรณิภา อัศวชัยสุวิกรม; สุวรรณา จันทร์ประเสริฐ; วิโรจน์ เจริญยิ่ง
2564ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อการตัดสินใจใช้บริการฟิตเนสของผู้บริโภคในเขตนครหลวงเวียงจันทน์ สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาวศรัญยา แสงลิ้มสุวรรณ; ธันยพร วิเชียรเกื้อ; สมสนุก นนท์ประสิทธิ์; มหาวิทยาลัยบูรพา. คณะการจัดการและการท่องเที่ยว; Somsanouk Nonpasith
2547ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อการออกกำลังกายของผู้สูงอายุในเขตตำบลแสนสุข จังหวัดชลบุรีวรรณิภา อัศวชัยสุวิกรม; มหาวิทยาลัยบูรพา. คณะพยาบาลศาสตร์