การเรียกดู ตาม หัวเรื่อง การออกกำลังกาย

ข้ามไปยัง: 0-9 A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

หรือใส่อักษรขึ้นต้นของชื่อผู้แต่ง:  
แสดงผลลัพธ์ 1 ถึง 20 จากทั้งหมด 107  ถัดไป >
วันที่เผยแพร่ชื่อเรื่องผู้แต่ง/ผู้ร่วมงาน
2554กระบวนการสร้างเสริมสุขภาพด้านโภชนาการและการออกกำลังกายของเด็กวัยเรียนในชุมชนนิสากร กรุงไกรเพชร; สุวรรณา จันทร์ประเสริฐ; พัชรินทร์ พูลทวี; มหาวิทยาลัยบูรพา. คณะพยาบาลศาสตร์
2556กระบวนการสร้างเสริมสุขภาพด้านโภชนาการและการออกกำลังกายของเด็กเรียนในชุมชนสุวรรณา จันทร์ประเสริฐ; นิสากร กรุงไกรเพชร; พัชรินทร์ พูลทวี; มหาวิทยาลัยบูรพา. คณะพยาบาลศาสตร์
2563กลยุทธ์การจัดการด้านการออกกำลังกายและกีฬาตามแนวคิดเครือข่ายมหาวิทยาลัยอาเซียนด้านการส่งเสริมสุขภาพสำหรับมหาวิทยาลัยราชภัฏเสกสรรค์ ทองคำบรรจง; นภพร ทัศนัยนา; สุกัญญา เจริญวัฒนะ; พลากร มะโนรัตน์; มหาวิทยาลัยบูรพา. คณะวิทยาศาสตร์การออกกำลังและการกีฬา
2561การขี่จักรยานเพื่อออกกำลังกายอย่างปลอดภัย : การประยุกต์ใช้ทฤษฎีพฤติกรรมตามแผนนฤพนธ์ วงศ์จตุรภัทร; ธรรมนันทิกา แจ้งสว่าง; เสกสรรค์ ทองคำบรรจง; อารยะ ทิมละม่อม; มหาวิทยาลัยบูรพา. คณะวิทยาศาสตร์การกีฬา
2547การประเมินโครงการฝึกทักษะกีฬาขั้นพื้นฐานเพื่อต้านภัยยาเสพติดในโรงเรียนมัธยมบ้านนายาวของตำรวจตระเวนชายแดนสันติพงษ์ ปลั่งสุวรรณ; อาจารย์ที่ปรึกษาหลัก; ชาตรี นพกาล; มหาวิทยาลัยบูรพา -- สาขาวิชาวิทยาศาสตร์การออกกำลังกายและการกีฬา.
2548การพัฒนากระบวนการมีส่วนร่วมของชุมชนในการส่งเสริมการออกกำลังกายของประชาชน หมู่บ้านชนบทแห่งหนึ่ง จังหวัดชัยนาท-; ปารวีร์ กุลรัตนาวิโรจน์; มหาวิทยาลัยบูรพา -- สาขาวิชาการพยาบาลชุมชน
2558การพัฒนาชุดกิจกรรมเสริมหลักสูตรเรื่องโภชนาการและการออกกำลังกายสำหรับนักเรียนระดับประถมศึกษากนก พานทอง; สุกัญญา เจริญวัฒนะ; รุ่งฟ้า กิติญาณุสันต์; มหาวิทยาลัยบูรพา. คณะศึกษาศาสตร์
2559การพัฒนารูปแบบการออกกำลังกายด้วยยางยืดประยุกต์สำหรับผู้สูงอายุที่เป็นโรคเรื้อรังฉัตรกมล สิงห์น้อย; พรชัย จูลเมตต์; อวยพร ตั้งธงชัย; มหาวิทยาลัยบูรพา. คณะพยาบาลศาสตร์; มหาวิทยาลัยบูรพา. คณะวิทยาศาสตร์การกีฬา
2555การพัฒนาแบบวัดการหล่อหลอมเป้าหมายใฝ่สัมฤทธิ์ในการออกกำลังกาย ฉบับภาษาไทยนฤพนธ์ วงศ์จตุรภัทร; อาจารย์ที่ปรึกษาหลัก; ฉัตรกมล สิงห์น้อย; อาจารย์ที่ปรึกษาร่วม; พงศธร ศรีทับทิม, และอื่นๆ
2559การพัฒนาโมเดลขั้นตอนการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมที่มีอิทธิพลต่อพฤติกรรมการออกกำลังกายของประชาชนวัยทำงานธนิดา จุลวนิชย์พงษ์; นฤพนธ์ วงศ์จตุรภัทร; เสกสรรค์ ทองคำบรรจง; กรฎา มาตยากร; มหาวิทยาลัยบูรพา. คณะวิทยาศาสตร์การออกกำลังและการกีฬา
2561การวิเคราะห์ความเที่ยงตรงและความไม่แปรเปลี่ยนของโมเดลเชิงสาเหตุของกิจกรรมทางกายของนักศึกษามหาวิทยาลัยนฤพนธ์ วงศ์จตุรภัทร; เสกสรรค์ ทองคำบรรจง; กิตติมา เทียบพุฒ; มหาวิทยาลัยบูรพา. คณะวิทยาศาสตร์การกีฬา
2565การศึกษาความสัมพันธ์ของการรับรู้ความสามารถตนเองและการรับรู้ในการปฏิบัติตนในการเดิน วิ่งต่อ ระดับไขมันของร่างกาย รอบเอว ดัชนีมวลกาย ของผู้สูงอายุอัตถสิทธิ์ ไชยณรงค์; เลิศวัลลภ ศรีษะพลภูสิทธิ; จุฬาภรณ์ โสตะ; มหาวิทยาลัยบูรพา. คณะวิทยาศาสตร์การกีฬา
2559การส่งเสริมพฤติกรรมการออกกำลังกายในผู้สูงอายุที่เปราะบางชลธิชา จันทคีรี; มหาวิทยาลัยบูรพา. คณะพยาบาลศาสตร์
2558การเปรียบเทียบผลของการศึกษาด้วยการยืดกล้ามเนื้อและการแช่น้ำเย็นต่อการแสดงของการปวดกล้ามเนื้อเยียดเข่าหลังการฝึกการออกกำลังกายแบบพลัยโอเมตริกในชายไทยพรพิมล เหมือนใจ; จัทร์ทิพย์ นามสว่าง; มหาวิทยาลัยบูรพา. คณะสหเวชศาสตร์
2559การเปลี่ยนแปลงปริมาณการใช้ออกซิเจนที่เป็นผลจากการวิ่งด้วยรองเท้าวิ่งออกกำลังกาย รองเท้าวิ่งมินิมัล และการวิ่งเท้าเปล่าเสกสรรค์ ทองคำบรรจง; กวีญา สินธารา; วัชรากร หวังหุ้นกลาง; มหาวิทยาลัยบูรพา. คณะวิทยาศาสตร์การออกกำลังและการกีฬา
2556การเพิ่มการเลือกสนใจภาพและเสียงของนักเรียนโดยการออกกำลังกายแบบผสานกายจิตด้วยไม้พลอง : การศึกษาคลื่นไฟฟ้าสมอง-; พนิดา วิมานรัตน์; มหาวิทยาลัยบูรพา -- สาขาวิชาการวิจัยและสถิติทางวิทยาการปัญญา
2561การเพิ่มความใส่ใจของนักเรียนระดับประถมศึกษาตอนปลายด้วยโปรแกรมการออกกำลังกายผสานกายจิตด้วยไม้พลองแบบประยุกต์ปรัชญา แก้วแก่น; ชนัฏฏี หาญสมศรี; มหาวิทยาลัยบูรพา. วิทยาลัยการวิจัยและวิทยาการปัญญา
2559กิจกรรมทางกายและสมรรถภาพทางกายของผู้สูงอายุที่ออกกำลังกายในจังหวัดชลบุรีฉัตรกมล สิงห์น้อย; สุรีพร อนุศาสนนันท์; สมพร ส่งตระกูล; วีระวัฒน์ แซ่จิว; มหาวิทยาลัยบูรพา. คณะวิทยาศาสตร์การออกกำลังและการกีฬา
2549ความคาดหวังการรับรู้และความพึงพอใจในกลยุทธ์ด้านส่วนประสมการตลาดบริการของผู้รับบริการในสถานบริหารร่างกายจังหวัดชลบุรี-; วาสนา บุตรโพธิ์; มหาวิทยาลัยบูรพา -- สาขาวิชาวิทยาศาสตร์การออกกำลังกายและการกีฬา.
2564ความผูกพันต่อองค์การของพนักงานฟิตเนสเซ็นเตอร์ในจังหวัดชลบุรีธีระชินภัทร รามเดชะ; อิทธิพงษ์ ร่มโพธิ์ทอง; มหาวิทยาลัยบูรพา. คณะการจัดการและการท่องเที่ยว