การเรียกดู ตาม หัวเรื่อง การวางแผนการศึกษา

ข้ามไปยัง: 0-9 A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

หรือใส่อักษรขึ้นต้นของชื่อผู้แต่ง:  
แสดงผลลัพธ์ 1 ถึง 11 จากทั้งหมด 11
วันที่เผยแพร่ชื่อเรื่องผู้แต่ง/ผู้ร่วมงาน
2560การนำแผนยุทธศาสตร์ทางการศึกษาไปปฏิบัติเพื่อความพร้อมสู่ประชาคมอาเซียนของโรงเรียนในสังกัดเมืองพัทยาลือชัย วงษ์ทอง; เอกวุธ แกล้วทนงค์; มหาวิทยาลัยบูรพา. วิทยาลัยการบริหารรัฐกิจ
2560การบริหารสถานศึกษาตามแนวคิดการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสโรงเรียนมัธยมศึกษาในอำเภอกบินทร์บุรี จังหวัดปราจีนบุรี สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 7สุรัตน์ ไชยชมภู; อภิชาติ ชุมพล; มหาวิทยาลัยบูรพา. คณะศึกษาศาสตร์
2561การมีส่วนร่วมของคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานในการบริหารการศึกษาของกลุ่มโรงเรียนขยายโอกาสทางการศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาจันทบุรี เขต 1สุเมธ งามกนก; สุนีรัตน์ จันทรานุวัฒน์กุล; มหาวิทยาลัยบูรพา. คณะศึกษาศาสตร์
2560การมีส่วนร่วมของผู้ปกครองในการจัดการศึกษาโรงเรียนเมืองพัทยา 10 (บ้านเกาะล้าน) สังกัดเมืองพัทยาชัยพจน์ รักงาม; วันเพ็ญ เจิมจิตต์; มหาวิทยาลัยบูรพา. คณะศึกษาศาสตร์
2560ปัญหาและแนวทางพัฒนาการบริหารงานวิชาการของโรงเรียนสตรีประเสริฐศิลป์จังหวัดตราด สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศกึษามัธยมศึกษา เขต 17ธนวิน ทองแพง; วัลลภ พัฒนผล; มหาวิทยาลัยบูรพา. คณะศึกษาศาสตร์
2560ปัญหาและแนวทางพัฒนาการบริหารจัดการหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐานพุทธศักราช 2551 ของครูโรงเรียนกีฬาจังหวัดสุพรรณบุรีสิทธิพร นิยมศรีสมศักดิ์; พัชราภรณ์ พานทอง; มหาวิทยาลัยบูรพา. คณะศึกษาศาสตร์
2560ปัญหาและแนวทางพัฒนาการมีส่วนร่วมในการบริหารงานวิชาการโรงเรียนประถมศึกษา อำเภอเขาสมิง สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตราดประยูร อิ่มสวาสดิ์; พรทิพย์ ชิงชัย; มหาวิทยาลัยบูรพา. คณะศึกษาศาสตร์
2564ผลการเสริมสร้างการคิดเชิงบริหารของเด็กอนุบาลโดยใช้กระบวนการวางแผนปฏิบัติและทบทวนตามแนวคิดไฮสโคปสุพัตรา สาริพันธ์; ศิรประภา พฤทธิกุล; เชวง ซ้อนบุญ
2560ภาวะผู้นำทางวิชาการของผู้บริหารสถานศึกษาในอำเภอคลองใหญ่ จังหวัดตราด สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตราดประยูร อิ่มสวาสดิ์; อาจารย์ที่ปรึกษาหลัก; ศิริมา พื้นสอาด; มหาวิทยาลัยบูรพา. คณะศึกษาศาสตร์
2561รูปแบบการบริหารเชิงกลยุทธ์สำหรับเสริมสร้างศักยภาพทางการแข่งขันของโรงเรียนเอกชนระดับมัธยมศึกษาในเขตภาคตะวันออกสมพงษ์ ปั้นหุ่น; สุเมธ งามกนก; สลิลรัตน์ พลอยประดับ; มหาวิทยาลัยบูรพา. คณะศึกษาศาสตร์
2563ศักยภาพของบุคลากรทางการศึกษาในสถานศึกษา เขตพัฒนาพื้นที่พิเศษบรรพต วิรุณราช; มหาวิทยาลัยบูรพา. วิทยาลัยพาณิชยศาสตร์