การเรียกดู ตาม หัวเรื่อง การพยาบาลผู้ป่วย

ข้ามไปยัง: 0-9 A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

หรือใส่อักษรขึ้นต้นของชื่อผู้แต่ง:  
แสดงผลลัพธ์ 1 ถึง 20 จากทั้งหมด 20
วันที่เผยแพร่ชื่อเรื่องผู้แต่ง/ผู้ร่วมงาน
2553การดูแลแบบประคับประคองในผู้ป่วยภาวะวิกฤตระยะสุดท้าย: บทบาทที่ท้าทายของพยาบาลวัลภา คุณทรงเกียรติ; มหาวิทยาลัยบูรพา. คณะพยาบาลศาสตร์
2550การสร้างมาตรฐานการพยาบาลสำหรับเตรียมญาติผู้ดูแลเพื่อการดูแลผู้ป่วยที่มีแผลกดทับที่บ้าน-; ศจีมาศ จันทร์งาม; มหาวิทยาลัยบูรพา -- สาขาวิชาการพยาบาลเวชปฏิบัติชุมชน
2553ความต้องการการพยาบาลและการพยาบาลที่ได้รับของสมาชิกครอบครัวขณะรอผู้ป่วยผ่าตัดใหญ่-; สมพร แจ้วจิรา; มหาวิทยาลัยบูรพา -- สาขาวิชาการพยาบาลผู้ใหญ่.
2555ความต้องการและการได้รับการตอบสนองความต้องการของสมาชิกครอบครัว ขณะรอผู้ป่วยผ่าตัดใหญ่ฉุกเฉินวัลภา คุณทรงเกียรติ; สุภากรณ์ ด้วงแพง; สัญญา โพธิ์งาม; มหาวิทยาลัยบูรพา. คณะพยาบาลศาสตร์
2553ความต้องการและการได้รับการตอบสนองด้านความสุขสบายตามการรับรู้ของผู้ป่วยหลังผ่าตัดหัวใจแบบเปิดสวิชญา กองเกิด; วัลภา คุณทรงเกียรติ; เขมารดี มาสิงบุญ; มหาวิทยาลัยบูรพา. คณะพยาบาลศาสตร์
2555ความปวดและการพยาบาลเพื่อจัดการความปวดในผู้ป่วยมะเร็งชุติมา ฉันทมิตรโอภาส; มหาวิทยาลัยบูรพา. คณะพยาบาลศาสตร์
2550ความสัมพันธ์ระหว่างความพร้อมในการหย่าเครื่องช่วยหายใจ อาหารหายใจลำบาก และความอ่อนล้า กับผลสำเร็จของการหย่าเครื่องช่วยหายใจศิริวัลห์ วัฒนสินธุ์; มหาวิทยาลัยบูรพา. คณะพยาบาลศาสตร์
2554นวัตกรรมทางการพยาบาล : เครื่องมือในการพัฒนาคุณภาพการดูแลผู้ป่วยอาภรณ์ ดีนาน; มหาวิทยาลัยบูรพา. คณะพยาบาลศาสตร์
2551ประสบการณ์การได้รับการใส่สายระบายทรวงอกของผู้บาดเจ็บทรวงอกสุภาภรณ์ ด้วงแพง; วัลภา คุณทรงเกียรติ; ทิพรดา ประสิทธิแพทย์; มหาวิทยาลัยบูรพา. คณะพยาบาลศาสตร์
2552ประสบการณ์ของญาติในการเยี่ยมผู้ป่วยหมดสติอาภรณ์ ดีนาน; กนกนุช ชื่นเลิศสกุล; อุมา สุขดี
2552ประสบการณ์ของญาติในการเยี่ยมผู้ป่วยหมดสติ-; อุมา สุขดี; มหาวิทยาลัยบูรพา -- สาขาวิชาการพยาบาลผู้ใหญ่.
2553ประสิทธิผลของแนวปฏิบัติทางคลินิกในการดูแลผู้ป่วยกล้ามเนื้อหัวใจตายเฉียบพลันอินทิรา อินทร์เกิด; วัลภา คุณทรงเกียรติ; เขมารดี มาสิงบุญ; มหาวิทยาลัยบูรพา. คณะพยาบาลศาสตร์
2550ประสิทธิผลของโปรแกรมการหย่าเครื่องช่วยหายใจสำหรับผู้ป่วยที่มีภาวะการหายใจล้มเหลวต่อความสำเร็จของการหย่าเครื่องช่วยหายใจและระยะเวลาการใช้เครื่องช่วยหายใจสุภาภรณ์ ด้วงแพง; เขมารดี มาสิงบุญ; วัลภา คุณทรงเกียรติ; เพ็ญศรี ละออ; มหาวิทยาลัยบูรพา. คณะพยาบาลศาสตร์
2550ปัจจัยทำนายการปฏิบัติตามแนวปฏิบัติการพยาบาลผู้ป่วยที่คาสายสวนปัสสาวะของบุคลากรพยาบาล โรงพยาบาลสวรรค์ประชารักษ์-; นารี ศรชัย; มหาวิทยาลัยบูรพา -- สาขาวิชาการพยาบาลผู้ใหญ่
2550ปัจจัยทำนายการปฏิบัติตามแนวปฏิบัติการพยาบาลผู้ป่วยที่คาสายสวนปัสสาวะของบุคลากรพยาบาลโรงพยาบาลสวรรค์ประชารักษ์สุภาภรณ์ ด้วงแพง; วัลภา คุณทรงเกียรติ; นารี ศรชัย; มหาวิทยาลัยบูรพา. คณะพยาบาลศาสตร์
2554ปัจจัยที่มีความสัมพันธ์กับการมีส่วนร่วมของครอบครัวในการดูแลผู้ป่วยวิกฤตที่เข้ารับการรักษาในหอผู้ป่วยหนักรัชนี หลงสวาสดิ์; สุภาภรณ์ ด้วงแพง; เขมารดี มาสิงบุญ; มหาวิทยาลัยบูรพา. คณะพยาบาลศาสตร์
2551ผลของการพยาบาลแบบสนับสนุนและให้ความรู้ ต่อความรู้ ความสามารถในการดูแลตนเอง ความพึงพอใจต่อการพยาบาล และผลลัพธ์ทางคลินิกของผู้ป่วยโรคไตเรื้อรังที่รักษาด้วยเครื่องไตเทียมภาวนา กีรติยุตวงศ์; วริยา วชิราวัธน์; สุพัตรา สิงห์อุตสาหะชัย; มหาวิทยาลัยบูรพา. คณะพยาบาลศาสตร์
2552ผลของแนวปฏิบัติการพยาบาลเพื่อจัดการกับความปวดสำหรับผู้ป่วยผ่าตัดช่องท้องต่อความปวดและความพึงพอใจในการจัดการกับความปวดภาวนา กีรติยุตวงศ์; วัลภา คุณทรงเกียรติ; สิริรักษ์ เกตุจินดา; มหาวิทยาลัยบูรพา. คณะพยาบาลศาสตร์
2560วัฒนธรรมความปลอดภัยผู้ป่วยตามการรับรู้ของพยาบาลวิชาชีพโรงพยาบาลมหาวิทยาลัยในภาคตะวันออกอารีรัตน์ ขำอยู่; ยุนี พงศ์จตุรวิทย์; บังอร สัตยวณิช; มหาวิทยาลัยบูรพา. คณะพยาบาลศาสตร์
2555อาการที่พบบ่อยและการจัดการอาการผู้ป่วยมะเร็งที่ได้รับรังสีรักษาชนิดโคบอลท์อาภรณ์ ดีนาน; วริยา วชิราวัธน์; ชุติมา ฉันทมิตรโอภาส; มหาวิทยาลัยบูรพา. คณะพยาบาลศาสตร์