กรุณาใช้ตัวระบุนี้เพื่ออ้างอิงหรือเชื่อมต่อรายการนี้: https://buuir.buu.ac.th/xmlui/handle/1234567890/2951
ชื่อเรื่อง: ผลของแนวปฏิบัติการพยาบาลเพื่อจัดการกับความปวดสำหรับผู้ป่วยผ่าตัดช่องท้องต่อความปวดและความพึงพอใจในการจัดการกับความปวด
ผู้แต่ง/ผู้ร่วมงาน: ภาวนา กีรติยุตวงศ์
วัลภา คุณทรงเกียรติ
สิริรักษ์ เกตุจินดา
มหาวิทยาลัยบูรพา. คณะพยาบาลศาสตร์
คำสำคัญ: การพยาบาล
การพยาบาลผู้ป่วย
ความเจ็บปวด
ช่องท้อง - - ศัลยกรรม
สาขาวิทยาศาสตร์การแพทย์
วันที่เผยแพร่: 2552
URI: http://dspace.lib.buu.ac.th/xmlui/handle/1234567890/2951
ปรากฏในกลุ่มข้อมูล:บทความวิชาการ (Journal Articles)

แฟ้มในรายการข้อมูลนี้:
แฟ้ม ขนาดรูปแบบ 
p39-51.pdf218.11 kBAdobe PDFดู/เปิด


รายการทั้งหมดในระบบคิดีได้รับการคุ้มครองลิขสิทธิ์ มีการสงวนสิทธิ์เว้นแต่ที่ระบุไว้เป็นอื่น