การเรียกดู ตาม หัวเรื่อง การฝึกอบรม

ข้ามไปยัง: 0-9 A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

หรือใส่อักษรขึ้นต้นของชื่อผู้แต่ง:  
แสดงผลลัพธ์ 1 ถึง 20 จากทั้งหมด 42  ถัดไป >
วันที่เผยแพร่ชื่อเรื่องผู้แต่ง/ผู้ร่วมงาน
2566การจัดฝึกอบรมระยะสั้นเพื่อพัฒนาศักยภาพบุคลากรองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น แบบเก็บค่าลงทะเบียนนอกสถานที่ สำนักบริการวิชาการ มหาวิทยาลัยบูรพาปนัดดา นามจันทร์
2564การจัดฝึกอบรมหลักสูตร In-house Trainingกฤษณา พิพัฒน์ธวัชกุล; มหาวิทยาลัยบูรพา. สำนักบริการวิชาการ
2563การจัดโครงการฝึกอบรมหลักสูตรนานาชาติ (International Training Course – ITC) แบบได้รับงบประมาณสนับสนุนจากหน่วยงานภายนอกบุตรี ดาริสถลมารค; มหาวิทยาลัยบูรพา. สำนักบริการวิชาการ
2562การนำความรู้ เทคโนโลยี และนวัตกรรมของมหาวิทยาลัยบูรพา เพื่อเพิ่มศักยภาพภาคอุตสาหกรรมเกรียงศักดิ์ พราหมณพันธุ์; บุญรัตน์ ประทุมชาติ; ศิริพร ทรัพย์โตทิม; พัชรวรินทร์ เอี่ยมสอาด; น้ำทิพย์ บุญขวาง, และอื่นๆ
2564การประเมินความต้องการที่จำเป็นเพื่อพัฒนาหลักสูตรฝึกอบรมด้านวิทยาศาสตร์ทางทะเลบนฐานวิถีชีวิตใหม่ สำหรับนักเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนต้น ของสถาบันวิทยาศาสตร์ทางทะเล มหาวิทยาลัยบูรพาพัชรี ทองอำไพ; วิไลวรรณ พวงสันเทียะ; วิราวรรณ บุญช่วยแล้ว; จิรศักดิ์ แช่มชื่น; มหาวิทยาลัยบูรพา. สถาบันวิทยาศาสตร์ทางทะเล
2559การประเมินผลสัมฤทธิ์ด้านพฤติกรรมตามแนวคิดของเคิร์กแพทริก : กรณีศึกษาการฝึกอบรมโครงการพัฒนาผู้นำยุคดิจิทัลพรรัตน์ แสดงหาญ; อภิญญา อิงอาจ; ณภัค ธนเดชะวัฒน์; มหาวิทยาลัยบูรพา. คณะการจัดการและการท่องเที่ยว
2547การประเมินโครงการบรรพชาสามเณรและอบรมเยาวชนภาคฤดูร้อนของมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัยสิทธิพร นิยมศรีสมศักดิ์; อาจารย์ที่ปรึกษาหลัก; พระมหาชิด ศรีวิริยกุลชัย; มหาวิทยาลัยบูรพา -- สาขาวิชาการบริหารการศึกษา?
2545การประเมินโครงการฝึกอบรมเตรียมผู้บริหารสถานศึกษาระดับสูงของสถาบันพัฒนาผู้บริหารการศึกษา-; ณัฐชากานต์ เซี่ยงหวอง; มหาวิทยาลัยบูรพา -- สาขาวิชาการบริหารการศึกษา?
2548การประเมินโครงการฝึกอบรมเพื่อพัฒนานักธุรกิจอิสระ บริษัท แอมแวย์ (ประเทศไทย) จำกัด-; วัชรี พิรกิตติวรกุล; มหาวิทยาลัยบูรพา -- สาขาวิชาเทคโนโลยีทางการศึกษา
2554การฝึกอบรมที่มีประสิทธิภาพและสมรรถนะดุสิต ขาวเหลือง; มหาวิทยาลัยบูรพา. คณะศึกษาศาสตร์
2548การพัฒนาชุดฝึกอบรม เรื่องการเพาะเลี้ยงปลากัด (Betta splendens) สำหรับผู้ร่วมโครงการการเพาะเลี้ยงปลากัดด้วยตนเองของศูนย์การศึกษานอกโรงเรียนจังหวัดฉะเชิงเทรา-; นงลักษณ์ วาสะศิริ; มหาวิทยาลัยบูรพา -- สาขาวิชาเทคโนโลยีทางการศึกษา
2561การพัฒนาชุดฝึกอบรมออนไลน์เพื่อเตรียมความพร้อมก่อนการฝึกปฏิบัติงานสำหรับนิสิตสาขาวิชาสารสนเทศศึกษา มหาวิทยาลัยบูรพาสุขมิตร กอมณี; ดำรัส อ่อนเฉวียง; ธนทรัพย์ โกกอง; มหาวิทยาลัยบูรพา. คณะศึกษาศาสตร์
2561การพัฒนาชุดฝึกอบรมออนไลน์เพื่อเตรียมความพร้อมก่อนการฝึกปฏิบัติงานสำหรับนิสิตสาขาวิชาสารสนเทศศึกษา มหาวิทยาลัยบูรพาสุขมิตร กอมณี; ดำรัส อ่อนเฉวียง; ธนทรัพย์ โกกอง; มหาวิทยาลัยบูรพา. คณะศึกษาศาสตร์
2551การพัฒนาชุดฝึกอบรมเรื่อง "การเบิก-จ่ายเงินบำรุงกิจกรรมนิสิต"-; จิรวัฒนา มูลเมือง,2518; มหาวิทยาลัยบูรพา -- สาขาวิชาเทคโนโลยีทางการศึกษา.
2550การพัฒนาชุดฝึกอบรมเรื่อง กิจกรรม 5 ส เพื่อพัฒนากระบวนการคิดเชิงระบบสำหรับพนักงาน บริษัท พีบี ไพพ์ (ไทยแลนด์) จำกัด-; นกุล นนทศุข; มหาวิทยาลัยบูรพา -- สาขาวิชาเทคโนโลยีทางการศึกษา
2547การพัฒนาชุดฝึกอบรมเรื่อง โรคเอดส์ สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น-; อมรรัตน์ แซ่ตั้ง; มหาวิทยาลัยบูรพา -- สาขาวิชาเทคโนโลยีทางการศึกษา
2547การพัฒนาระบบการฝึกอบรมวิชาชีพหลักสูตรระยะสั้น ของสถาบันเทคโนโลยีราชมงคล-; คมเขต เพ็ชรรัตน์; มหาวิทยาลัยบูรพา -- สาขาวิชาเทคโนโลยีทางการศึกษา
2545การพัฒนาระบบการฝึกอบรมเพื่อการทำงานเป็นทีม สำหรับพนักงานโรงงานอุตสาหกรรม-; นาวี ถนอมรอด; มหาวิทยาลัยบูรพา -- สาขาวิชาเทคโนโลยีทางการศึกษา
2565การพัฒนารูปแบบการฝึกอบรมออนไลน์ร่วมกับการใช้สถานการณ์จริงเพื่อส่งเสริมการทำงานเป็นทีมสำหรับนิสิตปริญญาตรี สาขาเทคโนโลยีการศึกษาฐิติชัย รักบำรุง
2553การพัฒนาหลักสูตรการฝึกอบรมคุณธรรมและจริยธรรมสำหรับนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 กรณีศึกษาโรงเรียนมกุฎเมืองราชวิทยาลัย จังหวัดระยอง-; สุขุม คำแหง; มหาวิทยาลัยบูรพา -- สาขาวิชาหลักสูตรและการสอน.