การเรียกดู ตาม หัวเรื่อง การฝึกอบรม

ข้ามไปยัง: 0-9 A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

หรือใส่อักษรขึ้นต้นของชื่อผู้แต่ง:  
แสดงผลลัพธ์ 1 ถึง 17 จากทั้งหมด 17
วันที่เผยแพร่ชื่อเรื่องผู้แต่ง/ผู้ร่วมงาน
2564การจัดฝึกอบรมหลักสูตร In-house Trainingกฤษณา พิพัฒน์ธวัชกุล; มหาวิทยาลัยบูรพา. สำนักบริการวิชาการ
2563การจัดโครงการฝึกอบรมหลักสูตรนานาชาติ (International Training Course – ITC) แบบได้รับงบประมาณสนับสนุนจากหน่วยงานภายนอกบุตรี ดาริสถลมารค; มหาวิทยาลัยบูรพา. สำนักบริการวิชาการ
2562การนำความรู้ เทคโนโลยี และนวัตกรรมของมหาวิทยาลัยบูรพา เพื่อเพิ่มศักยภาพภาคอุตสาหกรรมเกรียงศักดิ์ พราหมณพันธุ์; บุญรัตน์ ประทุมชาติ; ศิริพร ทรัพย์โตทิม; พัชรวรินทร์ เอี่ยมสอาด; น้ำทิพย์ บุญขวาง, และอื่นๆ
2564การประเมินความต้องการที่จำเป็นเพื่อพัฒนาหลักสูตรฝึกอบรมด้านวิทยาศาสตร์ทางทะเลบนฐานวิถีชีวิตใหม่ สำหรับนักเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนต้น ของสถาบันวิทยาศาสตร์ทางทะเล มหาวิทยาลัยบูรพาพัชรี ทองอำไพ; วิไลวรรณ พวงสันเทียะ; วิราวรรณ บุญช่วยแล้ว; จิรศักดิ์ แช่มชื่น; มหาวิทยาลัยบูรพา. สถาบันวิทยาศาสตร์ทางทะเล
2554การฝึกอบรมที่มีประสิทธิภาพและสมรรถนะดุสิต ขาวเหลือง; มหาวิทยาลัยบูรพา. คณะศึกษาศาสตร์
2561การพัฒนาชุดฝึกอบรมออนไลน์เพื่อเตรียมความพร้อมก่อนการฝึกปฏิบัติงานสำหรับนิสิตสาขาวิชาสารสนเทศศึกษา มหาวิทยาลัยบูรพาสุขมิตร กอมณี; ดำรัส อ่อนเฉวียง; ธนทรัพย์ โกกอง; มหาวิทยาลัยบูรพา. คณะศึกษาศาสตร์
2561การพัฒนาชุดฝึกอบรมออนไลน์เพื่อเตรียมความพร้อมก่อนการฝึกปฏิบัติงานสำหรับนิสิตสาขาวิชาสารสนเทศศึกษา มหาวิทยาลัยบูรพาสุขมิตร กอมณี; อาจารย์ที่ปรึกษาร่วม; ดำรัส อ่อนเฉวียง; อาจารย์ที่ปรึกษาหลัก; ธนทรัพย์ โกกอง, และอื่นๆ
2565การพัฒนารูปแบบการฝึกอบรมออนไลน์ร่วมกับการใช้สถานการณ์จริงเพื่อส่งเสริมการทำงานเป็นทีมสำหรับนิสิตปริญญาตรี สาขาเทคโนโลยีการศึกษาฐิติชัย รักบำรุง
2554การพัฒนาหลักสูตรฝึกอบรมทักษะปฏิบัติทางศิลปะด้านการวาดภาพระบายสีตามความต้องการการพัฒนาทางวิชาการของครูผู้สอนศิลปศึกษาบุญเสริม วัฒนกิจ; มหาวิทยาลัยบูรพา. คณะศึกษาศาสตร์
2557การพัฒนาหลักสูตรฝึกอบรมภาษาอังกฤษสำหรับผู้บริหารสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชลบุรี เขต 1บุญเกิด กลมทุกสิ่ง; สมุทร ชำนาญ; สมศักดิ์ ลิลา; มหาวิทยาลัยบูรพา. คณะศึกษาศาสตร์
2555การพัฒนาหลักสูตรฝึกอบรมเพื่อพัฒนาการปฏิบัติตนตามจรรยาบรรณวิชาชีพครูโดยหลักธรรมพุทธศาสนาสำหรับนักศึกษาวิชาชีพครูมหาวิทยาลัยราชภัฏอำนวย บุญศรี; ศรีวรรณ ยอดนิล
2554การพัฒนาโปรแกรมการฝึกอบรมแบบเน้นประสบการณ์ในการสอนภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารสำหรับครูผู้สอนระดับประถมศึกษาวิมลรัตน์ จตุรานนท์; นิธิวดี ป่าหวาย; มหาวิทยาลัยบูรพา. คณะศึกษาศาสตร์
2561การเบิกค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปปฏิบัติงานและค่าใช้จ่ายการฝึกอบรมเพราพรรณ เสาะแสวง; มหาวิทยาลัยบูรพา. คณะบริหารธุรกิจ
2554ความต้องการของนักเรียนมัธยมปลายในจังหวัดชลบุรีที่มีต่อการเข้าร่วมฝึกอบรมโครงการฝึกอบรมด้านนิเทศศาสตร์กมลชนก เศรษฐบุตร; มหาวิทยาลัยบูรพา. คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
2555ความต้องการของนักเรียนมัธยมปลายในจังหวัดชลบุรีที่มีต่อการเข้าร่วมฝึกอบรมโครงการฝึกอบรมด้านนิเทศศาสตร์.กมลชนก เศรษฐบุตร; มหาวิทยาลัยบูรพา. คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
2563ปัจจัยและพฤติกรรมที่มีผลต่อการเลือกใช้บริการประเภทการฝึกอบรมสัมมนาของสำนักคอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยบูรพาฐิติรัชต์ สุดพุ่ม; มหาวิทยาลัยบูรพา. สำนักคอมพิวเตอร์
2549รายงานผลการวิจัย เรื่อง การประเมินผลโครงการฝึกอบรมเพื่อพัฒนาบุคลากรองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น: องค์การบริหารส่วนตำบลในจังหวัดชลบุรี จังหวัดระยอง จังหวัดนครนายก จังหวัดฉะเชิงเทรา และจังหวัดสมุทรปราการ พ.ศ.๒๕๔๖-๒๕๔๘เอกวิทย์ มณีธร; สโรชา แพร่ภาษา; มหาวิทยาลัยบูรพา. คณะรัฐศาสตร์และนิติศาสตร์