การเรียกดู ตาม หัวเรื่อง การประเมิน

ข้ามไปยัง: 0-9 A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

หรือใส่อักษรขึ้นต้นของชื่อผู้แต่ง:  
แสดงผลลัพธ์ 1 ถึง 7 จากทั้งหมด 7
วันที่เผยแพร่ชื่อเรื่องผู้แต่ง/ผู้ร่วมงาน
2554การประเมินความพร้อมของครูและบุคลากรทางการศึกษาด้านการพัฒนาสื่อเพื่อการเรียนรู้และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารเพื่อการเรียนการสอน ในช่วงชั้นที่ 4สายัณห์ ละออเอี่ยม; อาจารย์ที่ปรึกษาหลัก; พัชร์ณินทร์ คงเมือง,2527; มหาวิทยาลัยบูรพา -- สาขาวิชาเทคโนโลยีการศึกษา
2553การประเมินระบบการจัดการศึกษาในหลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา (4 หน่วยสอน)อลิษา สุขปิติ; มหาวิทยาลัยบูรพา. คณะวิศวกรรมศาสตร์
2558การประเมินหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการศึกษา ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2554 มหาวิทยาลัยบูรพาภารดี อนันต์นาวี; มหาวิทยาลัยบูรพา. คณะศึกษาศาสตร์
2547การประเมินโครงการบรรพชาสามเณรและอบรมเยาวชนภาคฤดูร้อนของมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัยสิทธิพร นิยมศรีสมศักดิ์; อาจารย์ที่ปรึกษาหลัก; พระมหาชิด ศรีวิริยกุลชัย; มหาวิทยาลัยบูรพา -- สาขาวิชาการบริหารการศึกษา?
2561การพัฒนาเกณฑ์การประเมินการจัดการคุณภาพสหกรณ์เครดิตยูเนี่ยนพูลพงศ์ สุขสว่าง; เสรี ชัดแช้ม; บัณฑิตพงษ์ ศรีอำนวย; มหาวิทยาลัยบูรพา. วิทยาลัยการวิจัยและวิทยาการปัญญา
2561การพัฒนาเกณฑ์การประเมินความเป็นผู้นำทางวิชาการของศึกษานิเทศก์ปิยะทิพย์ ประดุจพรม; พูลพงศ์ สุขสว่าง; กรรณิการ์ ปานนุช; มหาวิทยาลัยบูรพา. วิทยาลัยวิทยาการวิจัยและวิทยาการปัญญา
2560การพัฒนาเกณฑ์การประเมินทักษะชีวิตสำหรับนักเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนปลายในภาคตะวันออก: การวิเคราะห์โมเดลพหุระดับแบบผสานวิธีภัทราวดี มากมี; มหาวิทยาลัยบูรพา. วิทยาลัยวิทยาการวิจัยและวิทยาการปัญญา