การเรียกดู ตาม หัวเรื่อง การบริหารองค์ความรู้

ข้ามไปยัง: 0-9 A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

หรือใส่อักษรขึ้นต้นของชื่อผู้แต่ง:  
แสดงผลลัพธ์ 1 ถึง 20 จากทั้งหมด 36  ถัดไป >
วันที่เผยแพร่ชื่อเรื่องผู้แต่ง/ผู้ร่วมงาน
2560การจัดการความรู้ของข้าราชการกองบิน 2เทียนแก้ว เลี่ยมสุวรรณ; เศกสรรค์ สวนสีดา; มหาวิทยาลัยบูรพา. วิทยาลัยการบริหารรัฐกิจ
2560การจัดการความรู้สู่องค์กรแห่งการเรียนรู้ สำนักคอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยบูรพาสุรัตน์ ไชยชมภู; พงศ์เทพ จิระโร; พนิดา มากสมบัติ; มหาวิทยาลัยบูรพา. คณะศึกษาศาสตร์
2560การจัดการความรู้เศรษฐกิจแบบพอเพียงด้านเกษตรธรรมชาติ : กรณีศึกษาของศูนย์การเรียนรู้ทฤษฎีใหม่ อำเภอสัตหีบ จังหวัดชลบุรีอุษณากร ทาวะรมย์; ศุภชัย เกิดเจริญพร; มหาวิทยาลัยบูรพา. วิทยาลัยการบริหารรัฐกิจ
2556การจัดการความรู้และแนวทางการพัฒนาการจัดการความรู้สำหรับสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชลบุรี เขต 2เจริญวิชญ์ สมพงษ์ธรรม; อาจารย์ที่ปรึกษาหลัก; เสรี ทองคำ; มหาวิทยาลัยบูรพา -- สาขาวิชาการบริหารการศึกษา?
2561การจัดการเรียนรู้อาเซียนศึกษาแบบผสมผสานตามแนวคอนสตรัคชันนิซึมเพื่อส่งเสริมทักษะการคิดในศตวรรษที่ 21 สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4อุทิศ บำรุงชีพ; ปริญญา ทองสอน; จักรพงษ์ กล่อมปัญญา; มหาวิทยาลัยบูรพา. คณะศึกษาศาสตร์
2561การตรวจสอบความเที่ยงตรงของโมเดลการวัดและวิเคราะห์การเปลี่ยนแปลงของความไม่ซื่อสัตย์ทางวิชาการของนักศึกษาเสกสรรค์ ทองคำบรรจง; พงศ์เทพ จิระโร; รัตติกาล สารกอง; มหาวิทยาลัยบูรพา. คณะศึกษาศาสตร์
2562การนำความรู้ เทคโนโลยี และนวัตกรรมของมหาวิทยาลัยบูรพา เพื่อเพิ่มศักยภาพภาคอุตสาหกรรมเกรียงศักดิ์ พราหมณพันธุ์; บุญรัตน์ ประทุมชาติ; ศิริพร ทรัพย์โตทิม; พัชรวรินทร์ เอี่ยมสอาด; น้ำทิพย์ บุญขวาง, และอื่นๆ
2559การพัฒนาตัวบ่งชี้การจัดการความรู้ของกองทัพเรือเจริญวิชญ์ สมพงษ์ธรรม; คุณวุฒิ คนฉลาด; ตติยา ม่วงมิ่งสุข; มหาวิทยาลัยบูรพา. คณะศึกษาศาสตร์
2555การพัฒนาตัวบ่งชี้การจัดการความรู้ของกองทัพเรือคุณวุฒิ คนฉลาด; อาจารย์ที่ปรึกษาหลัก; เจริญวิชญ์ สมพงษ์ธรรม; อาจารย์ที่ปรึกษาร่วม; ตติยา ม่วงมิ่งสุข,2518, และอื่นๆ
2551การพัฒนารูปแบบการจัดการความรู้เพื่อการบริหารงานวิชาการของสถานศึกษาขั้นพื้นฐานด้วยกระบวนการวิจัยเชิงปฏิบัติการแบบมีส่วนร่วมเจริญวิชญ์ สมพงษ์ธรรม; อาจารย์ที่ปรึกษาหลัก; สมศักดิ์ ลิลา; อาจารย์ที่ปรึกษาร่วม; เตือนใจ รักษาพงศ์,2506, และอื่นๆ
2555การพัฒนารูปแบบการจัดการความรู้ในโรงเรียนประถมศึกษาขนาดเล็ก สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานเจริญวิชญ์ สมพงษ์ธรรม; อาจารย์ที่ปรึกษาหลัก; มนตรี แย้มกสิกร; อาจารย์ที่ปรึกษาร่วม; ศิริลักษณ์ เส็งมี, และอื่นๆ
2558การพัฒนารูปแบบองค์การแห่งการเรียนรู้ของสถานศึกษาขั้นพื้นฐานยอดนิยมภารดี อนันต์นาวี; จุรีย์ สร้อยเพชร; มหาวิทยาลัยบูรพา. คณะศึกษาศาสตร์
2556การรับรู้ต่อการจัดการความรู้ของพนักงานโรงพยาบาลพญาไท ศรีราชากัญจนวลัย นนทแก้ว แฟร์รี่; อาจารย์ที่ปรึกษาหลัก; สุจิตรา เทอดธีระกุล; มหาวิทยาลัยบูรพา -- สาขาวิชาการจัดการทรัพยากรมนุษย์.
2560การวิจัยเชิงปฏิบัติการแบบมีส่วนร่วมเพื่อพัฒนารูปแบบการจัดการความรู้ของสถานศึกษาในสังกัดเมืองพัทยา : กรณีศึกษาโรงเรียนเมืองพัทยา 7 (บ้านหนองพังแค)ภารดี อนันต์นาวี; เจริญวิชญ์ สมพงษ์ธรรม; สุรีย์ บุญรักษา; มหาวิทยาลัยบูรพา. คณะศึกษาศาสตร์
2550การศึกษาความพร้อมในการนำระบบการจัดการความรู้มาใช้ในมหาวิทยาลัยเอเชียอาคเนย์-; ชริยา จันทร์อินทร์; มหาวิทยาลัยบูรพา -- สาขาวิชาบรรณารักษศาสตร์และสารสนเทศศาสตร์
2561ความคิดเห็นของครูเกี่ยวกับความเป็นองค์การแห่งการเรียนรู้ของโรงเรียนในอำเภอสอยดาว สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาจันทบุรี เขต 2ชัยพจน์ รักงาม; ไพศาล ผลนิยม; มหาวิทยาลัยบูรพา. คณะศึกษาศาสตร์
2559ความคิดเห็นของบุคลากรครูต่อการเป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้ของโรงเรียนเบญจมราชูทิศจังหวัดจันทบุรีพงษ์เสฐียร เหลืองอลงกต; รัตนกร พิมพ์งาม; มหาวิทยาลัยบูรพา. วิทยาลัยการบริหารรัฐกิจ
2559ความคิดเห็นของพนักงานต่อการจัดการความรู้ในเทศบาลเมืองท่าช้างจังหวัดจันทบุรีพงษ์เสฐียร เหลืองอลงกต; ศิณีพร สวัสดิชัย; มหาวิทยาลัยบูรพา. วิทยาลัยการบริหารรัฐกิจ
2551ความรู้ความเข้าใจและความต้องการเป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้กรณีศึกษา บุคลากรคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา-; นริศรา แฝงดาหาร; มหาวิทยาลัยบูรพา -- สาขาวิชาการจัดการทรัพยากรมนุษย์.,มหาวิทยาลัยบูรพา -- คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
2560ความสัมพันธ์ระหว่างปัจจัยเชิงบริหารกับความเป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้ของสถานศึกษา สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชลบุรี เขต 1สถาพร พฤฑฒิกุล; ประกาย เขียวพันธ์; มหาวิทยาลัยบูรพา. คณะศึกษาศาสตร์