การเรียกดู ตาม หัวเรื่อง การบริหารงานบุคคล

ข้ามไปยัง: 0-9 A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

หรือใส่อักษรขึ้นต้นของชื่อผู้แต่ง:  
แสดงผลลัพธ์ 1 ถึง 20 จากทั้งหมด 26  ถัดไป >
วันที่เผยแพร่ชื่อเรื่องผู้แต่ง/ผู้ร่วมงาน
2565กระบวนการคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุเป็นคณาจารย์ประจำ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพาชนาภา ล้วนรัตน์; มหาวิทยาลัยบูรพา. คณะวิทยาศาสตร์
2566กระบวนการดำเนินการขอกำหนดตำแหน่งสูงขึ้นสำหรับพนักงานมหาวิทยาลัยสายสนับสนุนวิชาการในระดับชำนาญการ กองบริหารการศึกษา สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยบูรพานุจรี วิจิตรบรรจง; มหาวิทยาลัยบูรพา. สำนักงานอธิการบดี
2562กระบวนการสนับสนุนการปรับระดับขั้นงานลูกจ้างประจำวัชราภรณ์ ใบยา; มหาวิทยาลัยบูรพา. สำนักงานอธิการบดี
2563กระบวนการแต่งตั้งบุคคลให้ดำรงตำแหน่งประเภทผู้บริหารของสายสนับสนุนวิชาการ สังกัดสำนักงานอธิการบดีรสวันต์ ดาระดาษ; มหาวิทยาลัยบูรพา. สำนักงานอธิการบดี
2561กระบวนการแต่งตั้งพนักงานมหาวิทยาลัยให้ดำรงตำแหน่งสูงขึ้น ระดับชำนาญการสุภาภร คำเสียง; มหาวิทยาลัยบูรพา. สำนักงานอธิการบดี
2558กลยุทธ์การพัฒนาบุคลากรสู่ความเป็นเลิศในการให้บริการ: กรณีศึกษาคณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพาสมชาย พัทธเสน; มหาวิทยาลัยบูรพา. คณะศึกษาศาสตร์
2560การบริหารงานบุคคลของโรงเรียนในเขตอำเภอปลวกแดง สังกัดสำนักงานพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาระยอง เขต 1ชัยพจน์ รักงาม; ญาณิศา ประสิทธิ์ผล; มหาวิทยาลัยบูรพา. คณะศึกษาศาสตร์
2549การบริหารมุ่งผลสัมฤทธิ์ (Results Based Management) กับการประเมินผลการปฏิบัติงานในระบบราชการและเอกชนสุพจน์ บุญวิเศษ; มหาวิทยาลัยบูรพา. คณะรัฐศาสตร์และนิติศาสตร์
2566การประเมินภาระงานของคณาจารย์เพื่อขอรับเงินค่าตอบแทนตำแหน่งทางวิชาการ คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพากิติศักดิ์ เทียนทองศิริ
2556-2557การพัฒนารูปแบบการสรรหาและการคัดเลือกข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาเพื่อบรรจุและแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการสถานศึกษาเจริญวิชญ์ สมพงษ์ธรรม; กิจสุวัฒน์ หงส์เจริญ; บุญลือ ทองอยู่; มหาวิทยาลัยบูรพา. คณะศึกษาศาสตร์
2558การวิเคราะห์องค์ประกอบเชิงยืนยันอันดับที่สองของโมเดลสมรรถนะบุคลากรสายผู้สอนสาขาวิชาการบริหารทรัพยากรมนุษย์ สังกัดมหาวิทยาลัยราชภัฏเพื่อรองรับการเข้าสู่ประชาคมอาเซียนวลัยพร สุขปลั่ง; บรรพต วิรุณราช; มหาวิทยาลัยบูรพา. วิทยาลัยพาณิชยศาสตร์
2558การศึกษาความคิดเห็นเกี่ยวกับสมรรถนะหลักของบุคลากรในกระทรวงอุตสาหกรรมและการค้า สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว เพื่อเตรียมความพร้อมเข้าสู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนวรรณวิชนี ถนอมชาติ; กัญจนวลัย นนทแก้ว; คำวิไล เพ็งพิลาวงศ์
2554การเปลี่ยนแปลงบทบาทและสมรรถนะในการบริหารงานของผู้บริหารฝ่ายทรัพยากรมนุษย์ในอุตสาหกรรมการผลิตศรัณยา เลิศพุทธรักษ์; ไพรยศ พรหมอินทร์; นาวี ตั้งมโนวิริยะกุล; วีระศักดิ์ เมืองสุวรรณ; มหาวิทยาลัยบูรพา. วิทยาลัยพาณิชยศาสตร์
2560ความคิดเห็นต่อการบริหารงานทรัพยากรมนุษย์ของสำนักการสอบสวนและนิติการ กรมการปกครองโอฬาร ถิ่นบางเตียว; พรพรรษา ศิริพิพัฒน์; มหาวิทยาลัยบูรพา. คณะรัฐศาสตร์และนิติศาสตร์
2560ความพึงพอใจของครูต่อการบริหารงานบุคคลของโรงเรียนในอำเภอธัญบุรี สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาปทุมธานีเขต 2ธนวิน ทองแพง; สุกัญญา วังทอง; มหาวิทยาลัยบูรพา. คณะศึกษาศาสตร์
2557ปัจจัยทำนายความสุขในการทำงานของอาจารย์พยาบาลบุญญาภา โพธิ์เกษม; นุจรี ไชยมงคล; มหาวิทยาลัยบูรพา. คณะพยาบาลศาสตร์
2557ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่ออัตราความสำเร็จในการปฏิบัติงานตามแนวทางควบคุมวัณโรคแห่งชาติ ของบุคลากรสาธารณสุขในโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล จังหวัดชลบุรีวสุธร ตันวัฒนกุล; นิภา มหารัชพงศ์; สิทธนะ วชิระสิริกุล; มหาวิทยาลัยบูรพา. คณะสาธารณสุขศาสตร์
2562ปัจจัยที่ส่งผลต่อการคงอยู่ของพนักงาน สปป.ลาว ที่ทำงานในบริษัทข้ามชาติในประเทศ สปป.ลาวเศรษฐ์ฐ พัฒนมาศ; ธีทัต ตรีศิริโชติ
2560ปัจจัยที่ส่งผลต่อความสำเร็จของการบริหารงานบุคคลในสถานศึกษา สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 3 จังหวัดพระนครศรีอยุธยาเอกวิทย์ โทปุรินทร์โร; สุเมธ งามกนก; กันยาพร โคจรตระกูล; มหาวิทยาลัยบูรพา. คณะศึกษาศาสตร์
2564ปัจจัยเชิงสาเหตุที่มีอิทธิพลต่อการจัดการนวัตกรรมและความได้เปรียบทางการแข่งขันของกลุ่มอุตสาหกรรมยานยนต์สมัยใหม่ในเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออกของประเทศไทยนุจรี ภาคาสัตย์; อาจารย์ที่ปรึกษาหลัก; วีณา กรแก้ว; มหาวิทยาลัยบูรพา -- สาขาวิชาการพัฒนาองค์การและการจัดการสมรรถนะของมนุษย์.