การเรียกดู ตาม หัวเรื่อง การบริหารความขัดแย้ง

ข้ามไปยัง: 0-9 A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

หรือใส่อักษรขึ้นต้นของชื่อผู้แต่ง:  
แสดงผลลัพธ์ 1 ถึง 11 จากทั้งหมด 11
วันที่เผยแพร่ชื่อเรื่องผู้แต่ง/ผู้ร่วมงาน
2561กลยุทธ์การบริหารความขัดแย้งในองค์การของผู้บริหารโรงเรียนอ่างศิลาพิทยาคม อำเภอเมืองชลบุรี จังหวัดชลบุรีสมุทร ชำนาญ; สุรัตน์ ไชยชมภู; ดิเรก อุทรทวิการ ณ อยุธยา; มหาวิทยาลัยบูรพา. คณะศึกษาศาสตร์
2561การจัดการความขัดแย้งของครูในโรงเรียนกลุ่มอำเภอเมือง จังหวัดระยอง สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 18ภารดี อนันต์นาวี; สถาพร พฤฑฒิกุล; ศศิวิมล ศศิวรกุล; มหาวิทยาลัยบูรพา. คณะศึกษาศาสตร์
2561การบริหารความขัดแย้งของผู้บริหารสถานศึกษา สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสระแก้ว เขต 1ภารดี อนันต์นาวี; สถาพร พฤฑฒิกุล; สุพัตรา ครึ่งมี; มหาวิทยาลัยบูรพา. คณะศึกษาศาสตร์
2561การบริหารความขัดแย้งของผู้บริหารสถานศึกษาที่ส่งผลต่อความผูกพันต่อองค์กรของครูสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 18สุรัตน์ ไชยชมภู; สมศรี ทองนุช; อนุสรา สิงห์โต; มหาวิทยาลัยบูรพา. คณะศึกษาศาสตร์
2559การบริหารความขัดแย้งอย่างสร้างสรรค์สมุทร ชำนาญ; มหาวิทยาลัยบูรพา. คณะศึกษาศาสตร์
2564การศึกษาสังคมพหุวัฒนธรรมเพื่อนำไปสู่การปฏิบัติในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้เจน สุขศรีทอง; วิเชียร ตันศิริคงคล; สัมฤทธิ์ ยศสมศักดิ์; พร ภิเศก
2564การแก้ไขปัญหาความขัดแย้งในการสรรหาอธิการบดีมหาวิทยาลัยของรัฐ ตามหลักธรรมาภิบาล: กรณีศึกษามหาวิทยาลัย 3 แห่งทัดฐ์สพล นนท์ทวีกิจ; สัมฤทธิ์ ยศสมศักดิ์
2558ความสัมพันธ์ระหว่างการบริหารความขัดแย้งของผู้บริหารกับสุขภาพองค์การของโรงเรียนสังกัดเทศบาลและเมืองพัทยาในจังหวัดชลบุรีสมศักดิ์ ลิลา; เจริญวิชญ์ สมพงษ์ธรรม; ปิยะรัตน์ โสภา; มหาวิทยาลัยบูรพา. คณะศึกษาศาสตร์
2547ปัจจัยคัดสรรที่มีอิทธิพลต่อความสามารถในการจัดการความขัดแย้งของหัวหน้าหอผู้ป่วยตามการรับรู้ของพยาบาลวิชาชีพ โรงพยาบาลทั่วไปเขตภาคกลางจุฬาลักษณ์ บารมี; เรณา พงษ์เรืองพันธุ์; บุญเรือน ภาณุทัต
2561ปัญหาและแนวทางการพัฒนาการบริหารความขัดแย้งในโรงเรียนกลุ่มบางละมุง 2 สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชลบุรี เขต 3ประยูร อิ่มสวาสดิ์; อภิชาติ เบิกประโคน; มหาวิทยาลัยบูรพา. คณะศึกษาศาสตร์
2560รูปแบบการบริหารความขัดแย้งในองค์การอุตสาหกรรมยานยนต์ภาคตะวันออกธีทัต ตรีศิริโชติ; ภัทรี ฟรีสตัด; กรกช องอาจ; มหาวิทยาลัยบูรพา. วิทยาลัยพาณิชยศาสตร์