การเรียกดู ตาม หัวเรื่อง การควบคุมตนเอง

ข้ามไปยัง: 0-9 A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

หรือใส่อักษรขึ้นต้นของชื่อผู้แต่ง:  
แสดงผลลัพธ์ 1 ถึง 18 จากทั้งหมด 18
วันที่เผยแพร่ชื่อเรื่องผู้แต่ง/ผู้ร่วมงาน
2554การพัฒนาคุณธรรมจริยธรรมด้านความมีวินัยในตนเองสำหรับเด็กปฐมวัยโดยใช้วรรณกรรมเป็นฐานศิรประภา พฤทธิกุลอาจารย์ที่ปรึกษาร่วม; วิชิต สุรัตน์เรืองชัย; อาจารย์ที่ปรึกษาหลัก; ดารารัตน์ ทัพโต; มหาวิทยาลัยบูรพา -- สาขาวิชาหลักสูตรและการสอน
2559การพัฒนาแนวทางการส่งเสริมพฤติกรรมคิดก้าวหน้าของพนักงานโรงงานบรรจุภัณฑ์อลูมิเนียมในจังหวัดชลบุรี : การวิจัยแบบผสานวิธีภัทราวดี มากมี$; อาจารย์ที่ปรึกษาหลัก; เพ็ญแข บุญสอน; มหาวิทยาลัยบูรพา -- สาขาวิชาการวิจัยและสถิติทางวิทยาการปัญญา
2547การมีวินัยในตนเองกับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนโรงเรียนมัธยมศึกษาเขตภาคตะวันออกธร สุนทรายุทธ; อาจารย์ที่ปรึกษาหลัก; ณัฐรดี โพธิ์ทิพย์; มหาวิทยาลัยบูรพา -- สาขาวิชาการบริหารการศึกษา?
2547การมีวินัยในตนเองกับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนโรงเรียนมัธยมศึกษาเขตภาคตะวันออกธร สุนทรายุทธ; อาจารย์ที่ปรึกษาหลัก; ณัฐรดี โพธิ์ทิพย์; มหาวิทยาลัยบูรพา -- สาขาวิชาการบริหารการศึกษา?
2561ความมีวินัยในตนเองของนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1-3 โรงเรียนสตึก สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 32ภารดี อนันต์นาวี; ธีรเมธ เสาร์ทอง; มหาวิทยาลัยบูรพา. คณะศึกษาศาสตร์
2552นวัตกรรมการศึกษาเพื่อพัฒนาคุณลักษณ์ที่พึงประสงค์ของนักเรียนโรงเรียนปรีชานุศาสน์ จังหวัดชลบุรีสุเมธ งามกนก; อาจารย์ที่ปรึกษาหลัก; บังอร พึ่งกัน; มหาวิทยาลัยบูรพา -- สาขาวิชาเทคโนโลยีทางการศึกษา.
2556ปัจจัยที่ส่งต่อพฤติกรรมการป้องกันตนเองจากยาเสพติดของนักเรียนในระดับมัธยมศึกษาตอนต้นโรงเรียนอนุบาลวังสมบูรณ์ จังหวัดสระแก้วรังสรรค์ ม่วงโสรส; อาจารย์ที่ปรึกษาหลัก; พัชราภรณ์ ด่านประชุม; มหาวิทยาลัยบูรพา -- สาขาวิชาการจัดการภาครัฐและภาคเอกชน
2560ปัญหาและแนวทางการพัฒนาวินัยของนักเรียนโรงเรียนวัดบางพลีใหญ่กลางจังหวัดสมุทรปราการสฎายุ ธีระวณิตระกูล; จุฑามาศ หาญนอก; มหาวิทยาลัยบูรพา. คณะศึกษาศาสตร์
2552ผลการใช้เทคนิคการควบคุมตนเองเพื่อเพิ่มพฤติกรรมตั้งใจเรียนวิชาภาษาไทยของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6-; ชลลดา สท้านพล; มหาวิทยาลัยบูรพา -- สาขาวิชาจิตวิทยาการแนะแนว
2551ผลการให้คำปรึกษาทฤษฎีโปรแกรมภาษาประสาทสัมผัสต่อความเชื่ออำนาจภายในตนของเยาวชนหญิงในศูนย์ฝึกและอบรมเด็กและเยาวชนเขต 1 จังหวัดระยองอนงค์ วิเศษสุวรรณ์; พิมลมาศ โชติชมภู; มหาวิทยาลัยบูรพา. คณะศึกษาศาสตร์
2559ผลของการปรึกษากลุ่มตามทฤษฎีพฤติกรรมทางปัญญาต่อความทนทานทางจิตใจของนักเรียนมัธยมศึกษาตอนปลายสุรินทร์ สุทธิธาทิพย์; อาจารย์ที่ปรึกษาร่วม; วรากร ทรัพย์วิระปกรณ์; อาจารย์ที่ปรึกษาหลัก; กันตภณ มนัสพล, และอื่นๆ
2554ผลของการใช้กิจกรรมการกระจ่างค่านิยมต่อการมีวินัยในตนเองของนักศึกษาวิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยี โครงการเกษตรเพื่อชีวิตมานพ แจ่มกระจ่าง; สมพงษ์ บุญญา; มหาวิทยาลัยบูรพา. คณะศึกษาศาสตร์
2555ผลของการใช้กิจกรรมการกระจ่างค่านิยมต่อการมีวินัยในตนเองของนักศึกษาวิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยี โครงการเกษตรเพื่อชีวิตมานพ แจ่มกระจ่าง; อาจารย์ที่ปรึกษาหลัก; สุรินทร์ สุทธิธาทิพย์; อาจารย์ที่ปรึกษาร่วม; สมพงษ์ บุญญา,2503, และอื่นๆ
2546ผลของการให้คำปรึกษาเป็นกลุ่มแบบพิจารณาเหตุผลและอารมณ์กับการควบคุมตนเองที่มีต่อพฤติกรรมเสี่ยงต่อการเสพสารเสพติดของวัยรุ่นชารี มณีศรี; อาจารย์ที่ปรึกษาหลัก; นิศารัตน์ มัธยัสถ์ถาวร; มหาวิทยาลัยบูรพา -- สาขาวิชาจิตวิทยาการให้คำปรึกษา
2559ผลของโปรแกรมการกำกับตนเองต่อการออกกำลังกายด้วยห่วงฮูลาฮูป การควบคุมอาหาร และเส้นรอบเอวของอาสาสมัครสาธารณสุขที่มีภาวะอ้วนลงพุงอรวรรณ คงเพียรธรรม; สมสมัย รัตนกรีฑากุล; ชนัญชิดาดุษฎี ทูลศิริ; มหาวิทยาลัยบูรพา. คณะพยาบาลศาสตร์
2559ผลของโปรแกรมการกำกับตนเองต่อพฤติกรรมการลดน้ำหนักและน้ำหนักตัว ของบุคลากรสาธารณสุขหญิงที่มีภาวะน้ำหนักเกินคณิตา จันทวาส; ชนัญชิดาดุษฎี ทูลศิริ; สมสมัย รัตนกรีฑากุล; มหาวิทยาลัยบูรพา. คณะพยาบาลศาสตร์
2558ผลของโปรแกรมการส่งเสริมความสามารถของตนเองในการคลอดต่อการรับรู้ความสามารถของตนเองในการคลอด และการควบคุมตนเองระหว่างการคลอดของผู้คลอดครรภ์แรก.วรรณทนา ศุภสีมานนท์; จันทนา โปรยเงิน; ศิริวรรณ แสงอินทร์; มหาวิทยาลัยบูรพา. คณะพยาบาลศาสตร์
2557ผลลัพธ์ของการกำกับตนเองในการรับประทานอาหารและการเดินเร็วเพื่อควบคุมน้ำหนักของหญิงที่มีน้ำหนักเกินวรรณิภา อัศวชัยสุวิกรม; สุวรรณา จันทร์ประเสริฐ; ญาตา แก่นเผือก; มหาวิทยาลัยบูรพา. คณะพยาบาลศาสตร์