กรุณาใช้ตัวระบุนี้เพื่ออ้างอิงหรือเชื่อมต่อรายการนี้: https://buuir.buu.ac.th/xmlui/handle/1234567890/2747
ชื่อเรื่อง: ผลลัพธ์ของการกำกับตนเองในการรับประทานอาหารและการเดินเร็วเพื่อควบคุมน้ำหนักของหญิงที่มีน้ำหนักเกิน
ชื่อเรื่องอื่นๆ: Outcomes of self-regulation on eating behavior and brisk walk for weight control in overweight women
ผู้แต่ง/ผู้ร่วมงาน: วรรณิภา อัศวชัยสุวิกรม
สุวรรณา จันทร์ประเสริฐ
ญาตา แก่นเผือก
มหาวิทยาลัยบูรพา. คณะพยาบาลศาสตร์
คำสำคัญ: การควบคุมตนเอง
การควบคุมน้ำหนัก
การรับประทานอาหาร
การเดิน
บุคคลน้ำหนักเกิน
สาขาวิทยาศาสตร์การแพทย์
วันที่เผยแพร่: 2557
บทคัดย่อ: การวิจัยกึ่งทดลองนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาผลลัพธ์ของการควบคุมกำกับตนเองในการรับประทานอาหาร และ การออกกำลังกายด้วยการเดินเร็วในหญิงที่มีน้ำหนักเกิน (BMI ≥ 23 กิโลกรัมต่อตารางเมตร) โดยประยุกต์แนวคิดการกำกับตนเอง กลุ่มตัวอย่างเป็นเพศหญิง อายุ 35 - 59 ปี ที่มีน้ำหนักเกิน อาศัยในตำบลบ่อวิน อำเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี ที่มีคุณสมบัติตามที่กำหนดไว้ นำมาจับคู่ 3 ด้าน ได้แก่ อายุ สถานภาพสมรส และรายได้ หลังจากนั้นทำการสุ่มอย่างง่าย จำนวน 25 คู่แบ่งเป็น 2 กลุ่ม สุ่มเป็นกลุ่มทดลอง และกลุ่มควบคุม กลุ่มละ 25 คน โดยกลุ่มทดลองได้รับการกำกับตนเองในการรับประทานอาหาร และการเดินเร็ว เป็นเวลา 12 สัปดาห์ ส่วนกลุ่มควบคุมดำเนินชีวิตตามปกติ วัดผลก่อนและหลังการทดลอง รวบรวมข้อมูลโดยใช้การชั่งน้ำหนัก วัดส่วนสูงวัดเส้นรอบเอว แบบสอบถามข้อมูลส่วนบุคคล พฤติกรรมการรับประทานอาหาร และการออกกำลังกายด้วยการเดินเร็ว สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล คือ การแจกแจงความถี่ ร้อยละ ไคสแควร์ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และการวิเคราะห์ความแปรปรวนร่วม ผลการวิจัยพบว่าการกำกับตนเองในการรับประทานอาหารและการเดินเร็ว มีผลทำให้กลุ่มทดลองมีค่าเฉลี่ยน้ำหนัก ค่าดัชนีมวลกาย และเส้นรอบเอวน้อยกว่ากลุ่มควบคุมอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .05 (p < 0.05) และมีค่าเฉลี่ยพฤติกรรมการรับประทานอาหารและการออกกำลังกาย ด้วยการเดินเร็วสูงกว่ากลุ่มควบคุมอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .05 (p < 0.05) ผลการวิจัยนี้มีข้อเสนอแนะว่า ควรนำการกำกับตนเองในการรับประทานอาหารและการเดินเร็วไปใช้กับวัยผู้ใหญ่อายุ 35 – 59 ปี ที่มีน้ำหนักเกินในชุมชน เพื่อเป็นการป้องกันภาวะเสี่ยงจากการเจ็บป่วยด้วยโรคที่สัมพันธ์กับภาวะน้ำหนักเกิน
URI: http://dspace.lib.buu.ac.th/xmlui/handle/1234567890/2747
ปรากฏในกลุ่มข้อมูล:บทความวิชาการ (Journal Articles)

แฟ้มในรายการข้อมูลนี้:
แฟ้ม ขนาดรูปแบบ 
pubh9n1p104-116.pdf756.9 kBAdobe PDFดู/เปิด


รายการทั้งหมดในระบบคิดีได้รับการคุ้มครองลิขสิทธิ์ มีการสงวนสิทธิ์เว้นแต่ที่ระบุไว้เป็นอื่น