การเรียกดู ตาม หัวเรื่อง สาขาปรัชญา

ข้ามไปยัง: 0-9 A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

หรือใส่อักษรขึ้นต้นของชื่อผู้แต่ง:  
แสดงผลลัพธ์ 3 ถึง 22 จากทั้งหมด 133 < ก่อนหน้า   ถัดไป >
วันที่เผยแพร่ชื่อเรื่องผู้แต่ง/ผู้ร่วมงาน
2009The relationship between word recognition skills and reading comprehension in english of EFL Thai studentsUbon Dhanesschaiyakupta; Faculty of Humanities and Social Sciences
2561กระบวนการสร้างนวัตกรรมการสื่อสารเพื่อเตรียมความพร้อมด้านภาษาอังกฤษของเยาวชนในภาคตะวันออกในการเป็นประเทศประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนสุกัญญา บูรณเดชาชัย; ปริญญา สิริอัตตะกุล; มหาวิทยาลัยบูรพา. คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
2556กลยุทธ์การเรียนรู้ภาษาญี่ปุ่นของนิสิตวิชาเอกภาษาญี่ปุ่น คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพาปานเสก อาทรธุระสุข; มหาวิทยาลัยบูรพา. คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
2563กลวิธีการนำเสนอลักษณะแทรจิคคอเมดีในละครเวทีเรื่องการมาเยือนของหญิงชราคอลิด มิดำ; มหาวิทยาลัยบูรพา. คณะดนตรีและการแสดง
2555กลุ่มศิลปินทางด้านศิลปวัฒนธรรมแบบร่วมสมัย สาขาทัศนศิลป์ในภาคตะวันออกภรดี พันธุภากร; เสกสรรค์ ตันยาภิรมย์; บุญชู บุญลิขิตศิริ; นิกร กาเจริญ; มหาวิทยาลัยบูรพา. คณะศิลปกรรมศาสตร์
2549การก้าวขึ้นมาเป็นประเทศมหาอำนาจของจีนในศตวรรษที่ ๒๑สรชัย ศรีนิศานต์สกุล; มหาวิทยาลัยบูรพา. คณะรัฐศาสตร์และนิติศาสตร์
2553การจัดการวิธีการอนุรักษ์ที่สอดคล้องกับการพัฒนาศักยภาพของทรัพยากรทางโบราณคดีท้องถิ่นบนเส้นทางนิราศเมืองแกลง บริเวณภาคตะวันออกตอนล่างสุชาติ เถาทอง; ประเสริฐ ศีลรัตนา; นพดล ใจเจริญ; มหาวิทยาลัยบูรพา. คณะศิลปกรรมศาสตร์
2557การดำรงอยู่และบทบาทของวัฒนธรรมจีนในภาคตะวันออกประสิทธิ์ เงินชัย; มหาวิทยาลัยบูรพา. คณะรัฐศาสตร์และนิติศาสตร์
2555การตั้งถิ่นฐานและพัฒนาการของภาคตะวันออกยุคปรับปรุงประเทศตามแบบสมัยใหม่ถึงปัจจุบันภารดี มหาขันธ์; มหาวิทยาลัยบูรพา. คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
2555การตั้งถิ่นฐานและพัฒนาการของภาคตะวันออกยุคปรับปรุงประเทศตามแบบสมัยใหม่ถึงปัจจุบันภารดี มหาขันธ์; คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
2558การทับศัพท์ชื่อ-สกุลคนไทยแบบถ่ายเสียงจากภาษาไทยเป็นภาษาจีนวิไล ลิ่มถาวรานันต์; มหาวิทยาลัยบูรพา. คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
2549การนำเสนอแบบศึกษาบันเทิงในนวนิยายอิงประวัติศาสตร์ไทยอภิรักษ์ ชัยปัญหา; มหาวิทยาลัยบูรพา. คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
2553การปนภาษาในการบรรยายสดฟุตบอลโลก ๒๐๑๐ ทางโทรทัศน์ไทยศุภรางศุ์ อินทรารุณ; มหาวิทยาลัยบูรพา. คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
2555การปรับบทแปลระดับคำจากการแปลเรื่อง รอยพระยุคลบาท จากภาษาไทยเป็นภาษาอังกฤษ เรื่อง In His Majesty's Footstepsวัชรพงษ์ แจ้งประจักษ์; มหาวิทยาลัยบูรพา. คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
2562การพัฒนาบทเรียนระบบเสียงและสัทศาสตร์ภาษาอังกฤษเพื่อยกระดับ ทัศนคติและความสามารถทางการออกเสียงภาษาอังกฤษของผู้เรียนให้สูงขึ้นธนนท์รัฐ นาคทั่ง; สุทธิรักษ์ สุวรรณเดชา; ชนาภา ตรีวรรณกุล; มหาวิทยาลัยบูรพา วิทยาเขตจันทบุรี. คณะวิทยาศาสตร์และศิลปศาสตร์
2535การพัฒนาผลิตภัณฑ์ของที่ระลึกเซรามิกส์ในจังหวัดชลบุรีภรดี พันธุภากร; มหาวิทยาลัยบูรพา. คณะศิลปกรรมศาสตร์
2549การพัฒนาศิลปะ วัฒนธรรมแก่เด็กและเยาวชนของศูนย์ศิลปะวัฒนธรรมและท้องถิ่น มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์สมหมาย แจ่มกระจ่าง; พรรณวลัย คีรีวงศ์วัฒนา; มหาวิทยาลัยบูรพา. คณะศึกษาศาสตร์
2552การพัฒนาเนื้อดินปั้นและน้ำเคลือบในการทำเครื่องปั้นดินเผาของแหล่งจันทบุรีเสกสรรค์ ตันยาภิรมย์; มหาวิทยาลัยบูรพา. คณะศิลปกรรมศาสตร์
2555การรับรู้ตนเองด้านความรับผิดชอบต่อสังคมในการนำจริยธรรมสู่ชุมชนของพระสงฆ์จังหวัดชลบุรีบุญรอด บุญเกิด; มหาวิทยาลัยบูรพา. คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
2554การวิเคราะห์ลักษณะการใช้ข้อมูลประวัติศาสตร์ไทยในนวนิยายฝรั่งเศส อิงประวัติศาสตร์ไทย เรื่อง ฟอลคอนแห่งอยุธยา และตากสิน มหาราชชาตินักรบ ของแคลร์ คีฟ-ฟอกซ์ปรีดี พิศภูมิวิถี; มหาวิทยาลัยบูรพา. คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์