กรุณาใช้ตัวระบุนี้เพื่ออ้างอิงหรือเชื่อมต่อรายการนี้: https://buuir.buu.ac.th/xmlui/handle/1234567890/1400
ชื่อเรื่อง: กลุ่มศิลปินทางด้านศิลปวัฒนธรรมแบบร่วมสมัย สาขาทัศนศิลป์ในภาคตะวันออก
ชื่อเรื่องอื่นๆ: Contemporary cultural artists in visual art groups in Eastern Thailand
ผู้แต่ง/ผู้ร่วมงาน: ภรดี พันธุภากร
เสกสรรค์ ตันยาภิรมย์
บุญชู บุญลิขิตศิริ
นิกร กาเจริญ
มหาวิทยาลัยบูรพา. คณะศิลปกรรมศาสตร์
คำสำคัญ: ศิลปวัฒนธรรม - - ไทย
สาขาปรัชญา
วันที่เผยแพร่: 2555
สำนักพิมพ์: คณะศิลปกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา
บทคัดย่อ: งานวิจัยเรื่อง กลุ่มศิลปินทางด้านศิลปวัฒนธรรมแบบรวมสมัย สาขาทัศนศิลป์ในภาคตะวันออก มีวัตถุปะสงค์เพื่อการรวบรวมข้อมูลเกี่ยวกับช่างศิลปิน การรวมกลุ่มของผู้ที่ทำงานศิลปะในสาขาทัศนศิลป์ที่มีภูมิลำเนาอยู่ในภาคตะวันออก รูปแบบ แนวคิดและลักษณะของผลงานการนำเสนอและการจัดแสดงผลงานโดยการศึกษาจากข้อมูล เอกสาร สูจิบัตร และข้อมูลภาคสนามจากช่างศิลปิน นิทรรศการและการจัดกิจกรรมต่างๆ ทำให้ทราบได้ว่า ช่างศิลปินทางด้านทัศนศิลป์ใน ภาคตะวันออกนั้นมีอยู่เป็นจำนวนมากนับร้อยคนและมีความหลากหลายของที่มา การศึกษารูปแบบและแนวทางการทำงานศิลปะ โดยพิจารณาจากการรวมกลุ่มกิจกรรมด้วยการนำเสนอผลงานทัศนศิลป์ แบ่งเป็น ๖ กลุ่ม คือ กลุ่มศิลปินอิสระพัทยา กลุ่มศิลปกรรมบูรพา กลุ่มศิลปินตะวันออก กลุ่มสานศิลป์ถิ่นจันท์ กลุ่มเพียงตะวัน กลุ่ม ๕ Photographers และศิลปินอิสระ อย่างไรก็ตามกลุ่มศิลปินในกลุ่มดังกล่าวนั้นมีการเปลี่ยนแปลง ร่วมมือ ร่วมแสดงผลงานทางด้านทัศนศิลป์ระหว่างกัน และบางกลุ่มก็อาจมิได้รวมกลุ่มกันถาวร ขึ้นอยู่กับสถานะโอกาสและเวลา โดยกลุ่มผู้ทำงานศิลปะมีทั้งที่เป็นศิลปาจารย์ เป็นศิลปินโดยอาชีพที่ทำงานศิลปะตามแนวทางของตนเอง กลุ่มช่างที่ทำงานศิลปะตามการว่าจ้าง สำหรับผลงานทัศนศิลป์ที่ปรากฏจากสื่อ สูจิบัตรและการแสดงงานนิทรรศการศิลปะต่างๆ นั้นล้วนเป็นงานจิตรกรรมที่สะท้อนถึงลักษณะธรรมชาติ สภาพแวดล้อม วิถีชีวิต และวัฒนธรรมของท้องถิ่นภาคตะวันออกเป็นส่วนใหญ่ งานจิตรกรรมที่มีเนื้อหาเกี่ยวกับศิลปะไทย งานที่มีเนื้อหาเกี่ยวกับจินตนาการ เรื่องราว ความรู้สึกส่วนบุคคลที่มีลักษณะเป็นนามธรรม ขณะเดียวกันก็มีงานประเภทอื่นที่มีลักษณะผลงานโดเด่นแต่มีจำนวนน้อย ได้แก่ งานประติมากรรม งานสื่อประสมและงานเซรามิกส์ ซึ่งมีลักษณะและเนื้อหาที่เป็นธรรมชาติหรือเนื้อหาทางด้านอารมณ์ ความรู้สึก แบบปัจเจกบุคคล ที่สัมพันธ์กับการฝึกปรือและพื้นฐานทางศิลปะที่แตกต่างกันไป
URI: http://dspace.lib.buu.ac.th/xmlui/handle/1234567890/1400
ปรากฏในกลุ่มข้อมูล:รายงานการวิจัย (Research Reports)

แฟ้มในรายการข้อมูลนี้:
ไม่มีแฟ้มใดที่สัมพันธ์กับรายการข้อมูลนี้


รายการทั้งหมดในระบบคิดีได้รับการคุ้มครองลิขสิทธิ์ มีการสงวนสิทธิ์เว้นแต่ที่ระบุไว้เป็นอื่น