กรุณาใช้ตัวระบุนี้เพื่ออ้างอิงหรือเชื่อมต่อรายการนี้: https://buuir.buu.ac.th/xmlui/handle/1234567890/1400
ระเบียนเมทาดาทาแบบเต็ม
ฟิลด์ DC ค่าภาษา
dc.contributor.authorภรดี พันธุภากร
dc.contributor.authorเสกสรรค์ ตันยาภิรมย์
dc.contributor.authorบุญชู บุญลิขิตศิริ
dc.contributor.authorนิกร กาเจริญ
dc.contributor.otherมหาวิทยาลัยบูรพา. คณะศิลปกรรมศาสตร์
dc.date.accessioned2019-03-25T09:04:32Z
dc.date.available2019-03-25T09:04:32Z
dc.date.issued2555
dc.identifier.urihttp://dspace.lib.buu.ac.th/xmlui/handle/1234567890/1400
dc.description.abstractงานวิจัยเรื่อง กลุ่มศิลปินทางด้านศิลปวัฒนธรรมแบบรวมสมัย สาขาทัศนศิลป์ในภาคตะวันออก มีวัตถุปะสงค์เพื่อการรวบรวมข้อมูลเกี่ยวกับช่างศิลปิน การรวมกลุ่มของผู้ที่ทำงานศิลปะในสาขาทัศนศิลป์ที่มีภูมิลำเนาอยู่ในภาคตะวันออก รูปแบบ แนวคิดและลักษณะของผลงานการนำเสนอและการจัดแสดงผลงานโดยการศึกษาจากข้อมูล เอกสาร สูจิบัตร และข้อมูลภาคสนามจากช่างศิลปิน นิทรรศการและการจัดกิจกรรมต่างๆ ทำให้ทราบได้ว่า ช่างศิลปินทางด้านทัศนศิลป์ใน ภาคตะวันออกนั้นมีอยู่เป็นจำนวนมากนับร้อยคนและมีความหลากหลายของที่มา การศึกษารูปแบบและแนวทางการทำงานศิลปะ โดยพิจารณาจากการรวมกลุ่มกิจกรรมด้วยการนำเสนอผลงานทัศนศิลป์ แบ่งเป็น ๖ กลุ่ม คือ กลุ่มศิลปินอิสระพัทยา กลุ่มศิลปกรรมบูรพา กลุ่มศิลปินตะวันออก กลุ่มสานศิลป์ถิ่นจันท์ กลุ่มเพียงตะวัน กลุ่ม ๕ Photographers และศิลปินอิสระ อย่างไรก็ตามกลุ่มศิลปินในกลุ่มดังกล่าวนั้นมีการเปลี่ยนแปลง ร่วมมือ ร่วมแสดงผลงานทางด้านทัศนศิลป์ระหว่างกัน และบางกลุ่มก็อาจมิได้รวมกลุ่มกันถาวร ขึ้นอยู่กับสถานะโอกาสและเวลา โดยกลุ่มผู้ทำงานศิลปะมีทั้งที่เป็นศิลปาจารย์ เป็นศิลปินโดยอาชีพที่ทำงานศิลปะตามแนวทางของตนเอง กลุ่มช่างที่ทำงานศิลปะตามการว่าจ้าง สำหรับผลงานทัศนศิลป์ที่ปรากฏจากสื่อ สูจิบัตรและการแสดงงานนิทรรศการศิลปะต่างๆ นั้นล้วนเป็นงานจิตรกรรมที่สะท้อนถึงลักษณะธรรมชาติ สภาพแวดล้อม วิถีชีวิต และวัฒนธรรมของท้องถิ่นภาคตะวันออกเป็นส่วนใหญ่ งานจิตรกรรมที่มีเนื้อหาเกี่ยวกับศิลปะไทย งานที่มีเนื้อหาเกี่ยวกับจินตนาการ เรื่องราว ความรู้สึกส่วนบุคคลที่มีลักษณะเป็นนามธรรม ขณะเดียวกันก็มีงานประเภทอื่นที่มีลักษณะผลงานโดเด่นแต่มีจำนวนน้อย ได้แก่ งานประติมากรรม งานสื่อประสมและงานเซรามิกส์ ซึ่งมีลักษณะและเนื้อหาที่เป็นธรรมชาติหรือเนื้อหาทางด้านอารมณ์ ความรู้สึก แบบปัจเจกบุคคล ที่สัมพันธ์กับการฝึกปรือและพื้นฐานทางศิลปะที่แตกต่างกันไปth_TH
dc.language.isothth_TH
dc.publisherคณะศิลปกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพาth_TH
dc.subjectศิลปวัฒนธรรม - - ไทยth_TH
dc.subjectสาขาปรัชญาth_TH
dc.titleกลุ่มศิลปินทางด้านศิลปวัฒนธรรมแบบร่วมสมัย สาขาทัศนศิลป์ในภาคตะวันออกth_TH
dc.title.alternativeContemporary cultural artists in visual art groups in Eastern Thailanden
dc.typeResearch
dc.year2555
dc.description.abstractalternativeThe main objectives of this study “Contemporary Cultural Artist in Visual Art Groups in Eastern Thailand” are to compile data about craftsmen and grouping of vaisual artists with locality in Eastern Thailand, their styles, concepts and work characteristics, as well as their work presentations and exhibitions. The data have been compiled from documentary data, programs, and field surveys through interviews with the craftmen, their exhibitions and activities. It has been discovered that there are about a hundred of visual artists in the East of Thailand with varied backgrounds, educations, styles, and working concepts. The study is based on their grouping to present their work pieces of visual arts. There are 6 groupings; namely, Pattaya Artist Group, Burapha artist Group, Eastern Artist Group} Chanburi Artist Group, Peang Ta-Wan Group, 5 Photographers Group, and Freelance Artists. However, there have been changes, cooperation, and co-exhibition among each other. Some of them are not permanent groupings, depending on opportunity and occasion. The visual art groups may comprise art lecturers, professional artists working on their own private styles, and hired artists. Their work pieces of visual arts as appeared in media, programs, and art exhibitions included paintings that reflected mostly the natural surroundings, environment, ways of life, and folk culture of the Eastern Region. Some of them depicted traditional Thai arts, imaginations, stories, and abstract personal feelings. There were also distinctive wok pieces of other styles but not many in number, including sculpture, mixed media, and ceramics, with natural characteristics and contents or those of an individual’s feelings, emotions that indicate different practices and artistic background.en
ปรากฏในกลุ่มข้อมูล:รายงานการวิจัย (Research Reports)

แฟ้มในรายการข้อมูลนี้:
ไม่มีแฟ้มใดที่สัมพันธ์กับรายการข้อมูลนี้


รายการทั้งหมดในระบบคิดีได้รับการคุ้มครองลิขสิทธิ์ มีการสงวนสิทธิ์เว้นแต่ที่ระบุไว้เป็นอื่น