การเรียกดู ตาม หัวเรื่อง วิทยาศาสตร์ -- การศึกษาและการสอน

ข้ามไปยัง: 0-9 A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

หรือใส่อักษรขึ้นต้นของชื่อผู้แต่ง:  
แสดงผลลัพธ์ 1 ถึง 16 จากทั้งหมด 16
วันที่เผยแพร่ชื่อเรื่องผู้แต่ง/ผู้ร่วมงาน
2564การพัฒนาความสามารถในการคิดวิเคราะห์และความคิดสร้างสรรค์โดยการจัดการเรียนรู้ตามรูปแบบสะเต็มศึกษาเชษฐ์ ศิริสวัสดิ์; สมศิริ สิงห์ลพ; ชยพัทธ์ นาคกุลบุตร; มหาวิทยาลัยบูรพา. คณะศึกษาศาสตร์
2560การพัฒนารูปแบบการสอนโดยใช้ชุมชนเป็นฐานเพื่อส่งเสริมทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 โรงเรียนส้มป่อยพิทยาคมพงศ์เทพ จิระโร; วิชิต สุรัตน์เรืองชัย; วนิดา ศรีสุข; มหาวิทยาลัยบูรพา. คณะศึกษาศาสตร์
2549การพัฒนาหนังสืออ่านเพิ่มเติมกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ เรื่อง ดาราศาสตร์และอวกาศ สำหรับนักเรียนช่วงชั้นที่ 1-; นิกร กาเจริญ; มหาวิทยาลัยบูรพา -- สาขาวิชาเทคโนโลยีทางการศึกษา.
2551การพัฒนาหลักสูตรกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์หน่วยการเรียนรู้ "อุทยานแห่งชาติปางสีดา" สำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 จังหวัดสระแก้ว-; สาริศา สุขสมสิริ,2519; มหาวิทยาลัยบูรพา -- สาขาวิชาหลักสูตรและการสอน.
2549การพัฒนาหลักสูตรกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์แบบบูรณาการ เรื่อง สัตว์ทะเล สำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 โรงเรียนชุมชนบ้านช่องแสมสาร จังหวัดชลบุรี-; เตือนใจ ดวงละม้าย; มหาวิทยาลัยบูรพา -- สาขาวิชาหลักสูตรและการสอน.
2564การวิจัยเชิงปฏิบัติการในการจัดการเรียนรู้โดยใช้ประเด็นทางสังคมที่เกี่ยวเนื่องกับวิทยาศาสตร์ที่มีต่อผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนและการคิดอย่างมีวิจารณญาณเชษฐ์ ศิริสวัสดิ์; นพมณี เชื้อวัชรินทร์; กีรติกา อินทร์ชัย; มหาวิทยาลัยบูรพา. คณะศึกษาศาสตร์
2549การวิเคราะห์พหุของระดับตัวแปรที่มีอิทธิพลต่อผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิทยาศาสตร์ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3-; วัชรา จรูญผล; มหาวิทยาลัยบูรพา -- สาขาวิชาเทคโนโลยีวิจัยการศึกษา
2553การสร้างชุดการสอนวิชาเคมีศาสตร์ เรื่องสารละลายและกรด-เบส สำหรับนักศึกษาปีที่ 1 สายวิทยาศาสตร์ระบบ 11+3 ที่วิทยาลัยครูคังไข ประเทศสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว โดยใช้รูปแบบการสอนตามทฤษฎีคอนสตรัคติวิสต์-; สมพงษ์ จันทมาลี,2515; มหาวิทยาลัยบูรพา -- สาขาวิชาการพัฒนาครุศึกษา
2550การสร้างชุดการเรียนกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ หน่วยการเรียนสิ่งมีชีวิตและสิ่งแวดล้อมโดยใช้รูปแบบการเรียนรู้แบบใช้ปัญหาเป็นฐาน สำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6-; เอมอร จรัสพันธ์; มหาวิทยาลัยบูรพา -- สาขาวิชาหลักสูตรและการสอน
2551การสร้างชุดกิจกรรมฝึกทำโครงงานวิทยาศาสตร์ สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1-; นัทวัล แต่งงาม; มหาวิทยาลัยบูรพา -- สาขาวิชาหลักสูตรและการสอน.
2553ผลการจัดการเรียนการสอนวิทยาศาสตร์เชิงรุกเพื่อส่งเสริมผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาวิทยาศาสตร์และความสามารถในการแก้ปัญหาสำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1-; วทัญญู วุฒิวรรณ์; มหาวิทยาลัยบูรพา -- สาขาวิชาหลักสูตรและการสอน
2565ผลการเสริมสร้างทักษะการคิดเชิงนวัตกรรมของเด็กอนุบาลโดยใช้การจัดประสบการณ์การเรียนรู้ตามแนวคิดสะเต็มศึกษาภาวินี จิตต์โสภา; ศิรประภา พฤทธิกุล; เชวง ซ้อนบุญ
2550ผลการใช้ชุดกิจกรรมการเรียนรู้กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์หน่วยการเรียนรู้บรรยากาศสำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1-; จันทร์นภา รอดพัน,2516; มหาวิทยาลัยบูรพา -- สาขาวิชาหลักสูตรและการสอน.
2551ผลการใช้รูปแบบการสอนแบบโครงการกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์หน่วยการเรียนรู้หินและการเปลี่ยนแปลงชั้นประถมศึกษาปีที่ 4อาพันธ์ชนิต เจนจิต; ผกากรอง โตสติ; มหาวิทยาลัยบูรพา. คณะศึกษาศาสตร์
2556ผลของการสอนแบบสืบเสาะหาความรู้ เรื่องการคำนวณเกี่ยวกับสูตรเคมีต่อการเพิ่มผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนเอกรัฐ ศรีสุข; อาจารย์ที่ปรึกษาหลัก; สุกัญญา นวนบริบูรณ์; มหาวิทยาลัยบูรพา -- สาขาวิชาเคมีศึกษา
2560ผลของมุมสัมผัสหยดน้ำบนกระจกสไลด์ที่ปรับสภาพด้วยพลาสมาเจ็ทระบบความดันบรรยากาศอรรถพล เชยศุภเกตุ; นันท์นริญ พิสิฐรัชต์; มหาวิทยาลัยบูรพา. คณะวิทยาศาสตร์