การเรียกดู ตาม หัวเรื่อง มหาวิทยาลัยบูรพา -- สาขาวิชาไทยศึกษา

ข้ามไปยัง: 0-9 A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

หรือใส่อักษรขึ้นต้นของชื่อผู้แต่ง:  
แสดงผลลัพธ์ 21 ถึง 40 จากทั้งหมด 98 < ก่อนหน้า   ถัดไป >
วันที่เผยแพร่ชื่อเรื่องผู้แต่ง/ผู้ร่วมงาน
2557การใช้ภาษาโน้มน้าวใจในบทโฆษณาในอนุสาร อ.ส.ท.สุกัญญา บูรณเดชาชัย; อาจารย์ที่ปรึกษาหลัก; ศักดินา บุญเปี่ยม; อาจารย์ที่ปรึกษาร่วม; นันทา ทองทวีวัฒนะ, และอื่นๆ
2558ก่อกำเนิด พัฒนาการและการดำรงอยู่ของการพึ่งพาตนเองด้วยการเกษตรในสังคมเมือง : ศึกษากรณีปรากฎการณ์สวนผักคนเมืองบุญเชิด หนูอิ่ม; นันท์ชญา มหาขันธ์; ปตินญา นาทอง; มหาวิทยาลัยบูรพา. คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
2561คติความเชื่อเรื่องพระร่วงในสังคมไทย : บทบาทและการดำรงอยู่ภารดี มหาขันธ์; เยาวลักษณ์ แสงจันทร์; มณรดา ศิลปบรรเลง; มหาวิทยาลัยบูรพา. คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
2557คติความเชื่อเรื่องพระศิวะในกรุงเทพมหานคร (พ.ศ. 2325-2556)จิรัสสา คชาชีวะ; อาจารย์ที่ปรึกษาหลัก; ปรีดี พิศภูมิวิถี; อาจารย์ที่ปรึกษาหลัก; ธีระนันท์ วิชัยดิษฐ, และอื่นๆ
2557ความล้มเหลวของการจัดการความขัดแย้งเกี่ยวกับปัญหามลพิษระหว่างโรงงานเจนโก้กับชุมชนเขตอุตสาหกรรมในจังหวัดระยองชัยยนต์ ประดิษฐศิลป์; อาจารย์ที่ปรึกษาหลัก; ปรีชา เปี่ยมพงศ์สานต์; อาจารย์ที่ปรึกษาร่วม; เพ่ง บัวหอม, และอื่นๆ
2555ความสัมพันธ์ระหว่างวัฒนธรรมกับกฎหมายว่าด้วยการฉ้อราษฎร์บังหลวงในสังคมไทยพูนผล เตวิทย์; อาจารย์ที่ปรึกษาร่วม; จรัล ฉกรรจ์แดง; อาจารย์ที่ปรึกษาหลัก; ไพฑูรย์ โพธิสว่าง, และอื่นๆ
2560ความเชื่อเรื่องปีชงของชาวไทยเชื้อสายจีนในเขตเทศบาลเมืองแสนสุข จังหวัดชลบุรีภารดี มหาขันธ์; กนกพร ศรีญาณลักษณ์; หยิน, ไซยโจว; มหาวิทยาลัยบูรพา. คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์; Yin, Saijiao
2557ความเชื่อและพิธีกรรมการนับถือผีบรรพบุรุษของกลุ่มชาติพันธุ์ลาวครั่งในอำเภอดอนตูมจังหวัดนครปฐมภารดี มหาขันธ์; อาจารย์ที่ปรึกษาร่วม; ปรีดี พิศภูมวิถี; อาจารย์ที่ปรึกษาหลัก; จิตกวี กระจ่างเมฆ, และอื่นๆ
2560ความเป็นสากลในกวีนิพนธ์ไทยที่ได้รับรางวัลซีไรต์ พ.ศ. 2523 - พ.ศ.2556ทวีศักดิ์ ปิ่นทอง; ปรีดี พิศภูมวิถี; วรี เรืองสุข; มหาวิทยาลัยบูรพา. คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
2559จารึกล้านนา : สารัตถะและโลกทัศน์กรรณิการ์ วิมลเกษม; ภารดี มหาขันธ์; ศิริสาร เหมือนโพธิ์ทอง; มหาวิทยาลัยบูรพา. คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
2560ฉะเชิงเทรา : เมืองสำคัญทางเศรษฐกิจแห่งลุ่มน้ำบางปะกง (พ.ศ. 2398-2554)ภารดี มหาขันธ์; ศักดินา บุญเปี่ยม; อิงตะวัน แพลูกอินทร์; มหาวิทยาลัยบูรพา. คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
2561ชาวไทยเชื้อสายจีนแต้จิ๋วชลบุรี : วิถีและพลังเภา บุญเยี่ยม; ลี้, ชิงหยา; มหาวิทยาลัยบูรพา. คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์; Li, Qingya
2560ชุมชนบ้านชากแง้ว : การฟื้นฟูและการดำรงอยู่ (พ.ศ. 2552-2558)บุญเชิด หนูอิ่ม; ภารดี มหาขันธ์; หยาง, หย่าจิน; มหาวิทยาลัยบูรพา. คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์; Yang, Yajun
2559ตัวตนและพื้นที่ทางสังคมของ "ภรรยาฝรั่ง" ในบริบทวิถีครอบครัวต่างวัฒนธรรมปรีดี พิศภูมิวิถี; จิณห์จุฑา ชัยเสนา ดาลลาส; ศรีหทัย เวลล์ส; มหาวิทยาลัยบูรพา. คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
2558ทรรศนะนักท่องเที่ยวชาวจีนที่มีต่อการแสดงโชว์สาวประเภทสองในเมืองพัทยาจังหวัดชลบุรีบุญเชิด หนูอิ่ม; เหลิน, เกาเซี่ยง; มหาวิทยาลัยบูรพา. คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
2560ท้าวเวสสุวัณในสังคมและวัฒนธรรมไทยภารดี มหาขันธ์; มนัส แก้วบูชา; กิติยวดี ชาญประโคน; มหาวิทยาลัยบูรพา. คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
2559ธำรงชาติพันธุ์และการปรับตัวของกลุ่มชาติพันธุ์ญัฮกุรบ้านวังกำแพง จังหวัดชัยภูมิภารดี มหาขันธ์; บุญเชิด หนูอิ่ม; พิมพ์ปฏิมา นเรศศิริกุล; มหาวิทยาลัยบูรพา. คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
2561นิทานพื้นบ้านกับการสืบสานภูมิปัญญาท้องถิ่น อำเภอเกษตรสมบูรณ์ จังหวัดชัยภูมินิศากร สิงหเสนี; นันท์ชญา มหาขันธ์; อรัญญา แสนสระ; มหาวิทยาลัยบูรพา. คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
2555นิทานพื้นบ้านไทใต้คง มณฑลยูนาน สาธารณรัฐประชาชนจีนทัศนีย์ ทานตวณิช; อาจารย์ที่ปรึกษาหลัก; ภารดี มหาขันธ์; อาจารย์ที่ปรึกษาร่วม; Cai, Chunli, และอื่นๆ
2556บทบาทและการดำรงอยู่ของวัฒนธรรมการชนไก่ในสังคมไทย : กรณีศึกษาภาคตะวันออกสัมฤทธิ์ ยศสมศักดิ์; อาจารย์ที่ปรึกษาร่วม; ชัยยนต์ ประดิษฐศิลป์; อาจารย์ที่ปรึกษาหลัก; ประสิทธิ์ เงินชัย, และอื่นๆ