การเรียกดู ตาม หัวเรื่อง การฝากครรภ์

ข้ามไปยัง: 0-9 A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

หรือใส่อักษรขึ้นต้นของชื่อผู้แต่ง:  
แสดงผลลัพธ์ 1 ถึง 4 จากทั้งหมด 4
วันที่เผยแพร่ชื่อเรื่องผู้แต่ง/ผู้ร่วมงาน
2560การศึกษาคุณภาพการบริการฝากครรภ์ของแผนกสูติกรรมโรงพยาบาลท่าแซะ จังหวัดชุมพร ตามทัศนะของสตรีตั้งครรภ์ที่มารับบริการบุญธรรม กิจปรีดาบริสุทธิ์; จิราภรณ์ ปะวะสังข์; มหาวิทยาลัยบูรพา. คณะสาธารณสุขศาสตร์
2555ความต้องการดูแลตามวัฒนธรรมและความเชื่อวิถีอิสลาม และการดูแลที่ได้รับจริงในระยะตั้งครรภ์ ระยะคลอด และระยะหลังคลอด ของสตรีมุสลิมสุนทราวดี เธียรพิเชฐ; วรรณี เดียวอิศเรศ; กัญญ์ชลา สาหมุน; มหาวิทยาลัยบูรพา. คณะพยาบาลศาสตร์
2559ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อการมาฝากครรภ์ครั้งแรกภายใน 12 สัปดาห์ของหญิงตั้งครรภ์ที่มาฝากครรภ์ในสถานบริการเขตอำเภอพนัสนิคมRnu Srisuk; วรรณี เดียวอิสเรศ; อาจารย์ที่ปรึกษาหลัก; วิไลพรรณ สวัสดิ์พาณิชย์; อาจารย์ที่ปรึกษาร่วม, และอื่นๆ
2561ปัจจัยสาเหตุของการฝากครรภ์ครั้งแรกล่าช้าของหญิงตั้งครรภ์วัยรุ่นในชุมชนพรนภา หอมสินธุ์; รุ่งรัตน์ ศรีสุริยเวศน์; ทิพย์วรรณ โพธิ์ตา; มหาวิทยาลัยบูรพา. คณะพยาบาลศาสตร์