การเรียกดู ตาม ผู้แต่ง ไพฑูรย์ โพธิสว่าง

ข้ามไปยัง: 0-9 A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

หรือใส่อักษรขึ้นต้นของชื่อผู้แต่ง:  
แสดงผลลัพธ์ 1 ถึง 20 จากทั้งหมด 46  ถัดไป >
วันที่เผยแพร่ชื่อเรื่องผู้แต่ง/ผู้ร่วมงาน
2561กลยุทธ์และวิธีการเข้าสู่ตำแหน่งผู้นำองค์กรปกครองท้องถิ่นของตระกูลการเมืองในจังหวัดชลบุรีไพฑูรย์ โพธิสว่าง; มีลักษณ์ ชัยกิตติเจริญวุฒิ; มหาวิทยาลัยบูรพา. คณะรัฐศาสตร์และนิติศาสตร์
2560การจัดการสวัสดิการกำลังพล กองพันทหารราบที่ 3 กรมทหารราบที่ 21 รักษาพระองค์ฯไพฑูรย์ โพธิสว่าง; ณัฐศักดิ์ ขันอาสา; มหาวิทยาลัยบูรพา. คณะรัฐศาสตร์และนิติศาสตร์
2560การปฏิบัติงานตามบทบาทหน้าที่ของคณะกรรมการชุมชนในการพัฒนาชุมชน กรณีศึกษาเทศบาลเมืองอ่างศิลา จังหวัดชลบุรีไพฑูรย์ โพธิสว่าง; นันทวัน ทีกาศ; มหาวิทยาลัยบูรพา. คณะรัฐศาสตร์และนิติศาสตร์
2561การมีส่วนร่วมของประชาชนต่อการจัดการขยะมูลฝอยขององค์การบริหารส่วนตำบลหนองข้างคอก อำเภอเมืองชลบุรี จังหวัดชลบุรีไพฑูรย์ โพธิสว่าง; ศิริพงษ์ ศรีนาค; มหาวิทยาลัยบูรพา. คณะรัฐศาสตร์และนิติศาสตร์
2561การมีส่วนร่วมของประชาชนต่อการจัดการขยะมูลฝอยขององค์การบริหารส่วนตำบลหนองข้างคอก อำเภอเมืองชลบุรี จังหวัดชลบุรีไพฑูรย์ โพธิสว่าง; อาจารย์ที่ปรึกษาหลัก; ศิริพงษ์ ศรีนาค; มหาวิทยาลัยบูรพา -- สาขาวิชาการเมืองการปกครอง.
2561การมีส่วนร่วมของประชาชนในการป้องกันและปราบปรามอาชญากรรมในเขตพื้นที่รับผิดชอบของสถานีตำรวจภูธรบ้านบึง จังหวัดชลบุรีไพฑูรย์ โพธิสว่าง; นิตยา โชคทิพย์รัตนกุล; มหาวิทยาลัยบูรพา. คณะรัฐศาสตร์และนิติศาสตร์
2561การมีส่วนร่วมของประชาชนในการป้องกันและปราบปรามอาชญากรรมในเขตพื้นที่รับผิดชอบของสถานีตำรวจภูธรบ้านบึง จังหวัดชลบุรีไพฑูรย์ โพธิสว่าง; อาจารย์ที่ปรึกษาหลัก; นิตยา โชคทิพย์รัตนกุล; มหาวิทยาลัยบูรพา -- สาขาวิชาการเมืองการปกครอง
2561การมีส่วนร่วมของประชาชนในการพัฒนาชุมชนของเทศบาลตำบลบ้านบึง อำเภอบ้านบึง จังหวัดชลบุรีไพฑูรย์ โพธิสว่าง; วนิดา รุ่งโยธิน; มหาวิทยาลัยบูรพา. คณะรัฐศาสตร์และนิติศาสตร์
2561การมีส่วนร่วมของประชาชนในการพัฒนาชุมชนของเทศบาลตำบลบ้านบึง อำเภอบ้านบึง จังหวัดชลบุรีไพฑูรย์ โพธิสว่าง; อาจารย์ที่ปรึกษาหลัก; วนิดา รุ่งโยธิน; มหาวิทยาลัยบูรพา -- สาขาวิชาการเมืองการปกครอง
2560การมีส่วนร่วมของประชาชนในการพัฒนาท้องถิ่นของเทศบาลเมืองแสนสุข อำเภอเมือง จังหวัดชลบุรีไพฑูรย์ โพธิสว่าง; นิติรัตน์ ไชยอำนาจ; มหาวิทยาลัยบูรพา. คณะรัฐศาสตร์และนิติศาสตร์
2564การวิเคราะห์ปัญหาและอุปสรรคการจัดการศึกษาของเด็กไร้สัญชาติในประเทศไทยสุภาพร ชาวสวน; ไพฑูรย์ โพธิสว่าง
2560การศึกษาความรู้ของประชาชนในพื้นที่ประกาศรอบโรงไฟฟ้าที่มีต่อกองทุนพัฒนาไฟฟ้า จังหวัดชลบุรี 2 กรณีศึกษา อำเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรีไพฑูรย์ โพธิสว่าง; ฐิตาภา เกษสาคร; มหาวิทยาลัยบูรพา. คณะรัฐศาสตร์และนิติศาสตร์
2548การศึกษาภูมิปัญญาท้องถิ่นเกี่ยวกับการผลิตสินค้าชุมชน "หนึ่งตำบล หนึ่งผลิตภัณฑ์" ในภาคกลางฝั่งตะวันออกไพฑูรย์ โพธิสว่าง; โกวิท กระจ่าง; วัลลภ ศัพท์พันธุ์; มหาวิทยาลัยบูรพา. คณะรัฐศาสตร์และนิติศาสตร์
2563การศึกษาและวิเคราะห์การนำนโยบายการจัดการศึกษาแก่เด็กไร้สัญชาติไปปฏิบัติในภาคตะวันออกของประเทศไทยไพฑูรย์ โพธิสว่าง; อาจารย์ที่ปรึกษาหลัก; สุภาพร ชาวสวน; มหาวิทยาลัยบูรพา -- สาขาวิชายุทธศาสตร์และความมั่นคง.
2545การสำรวจและศึกษาภูมิปัญญาของชุมชนท้องถิ่น : ศึกษาเฉพาะกรณีเกาะสีชัง อำเภอเกาะสีชัง จังหวัดชลบุรีไพฑูรย์ โพธิสว่าง; ศรุติ สกุลรัตน์; โกวิท กระจ่าง; วัลลภ ศัพท์พันธุ์; กิจฐเชต ไกรวาส, และอื่นๆ
2561การเข้าสู่อำนาจทางการเมืองของนายกเมืองพัทยาไพฑูรย์ โพธิสว่าง; เทพศักดิ์ อมรวัฒนวงษ์; มหาวิทยาลัยบูรพา. คณะรัฐศาสตร์และนิติศาสตร์
2560ขวัญและกำลังใจในการปฏิบัติงานของข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัดชลบุรีไพฑูรย์ โพธิสว่าง; อาภาวรรณ สำเนียง; มหาวิทยาลัยบูรพา. คณะรัฐศาสตร์และนิติศาสตร์
2554ขอบข่ายและลักษณะของความรู้ทางด้านรัฐประศาสนศาสตร์โดยสังเขปไพฑูรย์ โพธิสว่าง; มหาวิทยาลัยบูรพา. คณะรัฐศาสตร์และนิติศาสตร์
2564ความคิดเห็นของประชาชนต่อการบริหารงานตามหลักธรรมาภิบาลของเทศบาลตำบลหมอนนาง อำเภอพนัสนิคม จังหวัดชลบุรีไพฑูรย์ โพธิสว่าง; อาจารย์ที่ปรึกษาหลัก; พงษ์เสฐียร เหลืองอลงกต; อาจารย์ที่ปรึกษาหลัก; วุฒิศักดิ์ เพียรจิตร, และอื่นๆ
2561ความพึงพอใจของประชาชนที่มีต่อการให้บริการของสำนักทะเบียนอำเภอบ้านบึง จังหวัดชลบุรีไพฑูรย์ โพธิสว่าง; วิรัญญา จิรกิจธนา; มหาวิทยาลัยบูรพา. คณะรัฐศาสตร์และนิติศาสตร์