การเรียกดู ตาม ผู้แต่ง เอกวิทย์ มณีธร

ข้ามไปยัง: 0-9 A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

หรือใส่อักษรขึ้นต้นของชื่อผู้แต่ง:  
แสดงผลลัพธ์ 1 ถึง 20 จากทั้งหมด 59  ถัดไป >
วันที่เผยแพร่ชื่อเรื่องผู้แต่ง/ผู้ร่วมงาน
2564กลยุทธ์และนวัตกรรมเอกวิทย์ มณีธร; เขมมารี รักษ์ชูชีพ; จิรศักดิ์ สุรังคพิพรรธน์; ศิรภัสสรศ์ วงศ์ทองดี; พูนศักดิ์ แสงสันต์, และอื่นๆ
2564การจัดการสิ่งแวดล้อมเพื่อเอื้อต่อการเยียวยาในโรงพยาบาลต่อคุณภาพการให้บริการของโรงพยาบาลชลบุรี ระยอง และพุทธโสธร ในระเบียงเศรษฐกิจพิเศษภาคตะวันออก (EEC) ปี พ.ศ. 2563เอกวิทย์ มณีธร; โชติสา ขาวสนิท; มหาวิทยาลัยบูรพา. คณะรัฐศาสตร์และนิติศาสตร์
2550การตัดสินใจศึกษาต่อวิชาทหารชั้นปีที่ 4 และ 5 ของนักศึกษาวิชาทหารสนธิ นวกุล; อาจารย์ที่ปรึกษาร่วม; นเรศน์ วงศ์สุวรรณ; อาจารย์ที่ปรึกษาหลัก; เอกวิทย์ มณีธร, และอื่นๆ
2545การประเมินการเรียนการสอนหลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารทั่วไป พ.ศ. 2545เอกวิทย์ มณีธร; สัมฤทธิ์ ยศสมศักดิ์; กรุงไท นพรัตน์; มหาวิทยาลัยบูรพา. คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
2554การมีส่วนร่วมของบุคลากรองค์การบริหารส่วนตำบลภายในอำเภอพนัสนิคมในการป้องกันปัญหายาเสพติดเอกวิทย์ มณีธร; อาจารย์ที่ปรึกษาหลัก; ขรรค์ชัย พลหมั่น; มหาวิทยาลัยบูรพา -- สาขาวิชาการจัดการทรัพยากรเพื่อความมั่นคง.
2556การมีส่วนร่วมของประชาชนต่อการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยกรณีดินโคลนถล่มในพื้นที่เสี่ยงภัย บ้านตาพรม ตำบลแซร์ออ อำเภอวัฒนานคร จังหวัดสระแก้วเอกวิทย์ มณีธร; อาจารย์ที่ปรึกษาหลัก; พรหมภัสสร หลักทรัพย์; มหาวิทยาลัยบูรพา -- สาขาวิชาการเมืองการปกครอง.
2556การมีส่วนร่วมของประชาชนในการดำเนินงานขององค์การบริหารส่วนตำบลบ่อทอง อำเภอกบินทร์บุรี จังหวัดปราจีนบุรีเอกวิทย์ มณีธร; อาจารย์ที่ปรึกษาหลัก; นิรัช จันทร์เกษม; มหาวิทยาลัยบูรพา -- สาขาวิชาการเมืองการปกครอง.
2554การมีส่วนร่วมของประชาชนในการบริหารงานเทศบาลตำบลพนมสารคาม อำเภอพนมสารคาม จังหวัดฉะเชิงเทราเอกวิทย์ มณีธร; อาจารย์ที่ปรึกษาหลัก; ฐิติมา ตระกูลปฐมฐิติ,2527; มหาวิทยาลัยบูรพา -- สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์การเมืองและการบริหารจัดการ.
2559การมีส่วนร่วมของประชาชนในการบริหารจัดการสิ่งแวดล้อมในช่วงเปลี่ยนผ่านเข้าสู่ประชาคมอาเซียน: กรณีศึกษาโครงการพัฒนาพื้นที่ชายฝั่งทะเลภาคตะวันออกเอกวิทย์ มณีธร; ศุกลักษณ์ เหลี่ยมวรางกูร; กุลญาดา เนื่องจำนงค์; มหาวิทยาลัยบูรพา. คณะรัฐศาสตร์และนิติศาสตร์
2561การมีส่วนร่วมของประชาชนในการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดในพื้นที่อำเภอเมืองน่าน จังหวัดน่านเอกวิทย์ มณีธร; จุฬาลักษณ์ น้ำรัด; มหาวิทยาลัยบูรพา. คณะรัฐศาสตร์และนิติศาสตร์
2556การมีส่วนร่วมของประชาชนในการพัฒนาตามแผนยุทธศาสตร์ พ.ศ. (2554-2558) ของเทศบาลตำบลบ้านด่าน อำเภออรัญประเทศ จังหวัดสระแก้วเอกวิทย์ มณีธร; อาจารย์ที่ปรึกษาหลัก; ภิรมย์ วงษ์ศรีแก้ว; มหาวิทยาลัยบูรพา -- สาขาวิชาการเมืองการปกครอง.
2556การมีส่วนร่วมของประชาชนในการรณรงค์ป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดในอำเภอโคกสูง จังหวัดสระแก้วเอกวิทย์ มณีธร; อาจารย์ที่ปรึกษาหลัก; ยิ่งยศ วงษ์บ้านดู่; มหาวิทยาลัยบูรพา -- สาขาวิชาการเมืองการปกครอง.
2561การมีส่วนร่วมของประชาชนในงานตำรวจชุมชนสัมพันธ์ในเขตพื้นที่อำเภอบางสะพาน จังหวัดประจวบคีรีขันธ์เอกวิทย์ มณีธร; บุญรัตน์ วิญญุกานนท์; มหาวิทยาลัยบูรพา. คณะรัฐศาสตร์และนิติศาสตร์
2561การมีส่วนร่วมของประชาชนในงานตำรวจชุมชนสัมพันธ์ในเขตพื้นที่อำเภอบางสะพาน จังหวัดประจวบคีรีขันธ์เอกวิทย์ มณีธร; บุญรัตน์ วิญญุกานนท์; มหาวิทยาลัยบูรพา. คณะรัฐศาสตร์และนิติศาสตร์
2556การมีส่วนร่วมทางการเมืองของนิสิตมหาวิทยาลัยบูรพาเอกวิทย์ มณีธร; อาจารย์ที่ปรึกษาหลัก; กุลญาดา เนื่องจำนงค์; มหาวิทยาลัยบูรพา?xนักศึกษา?xกิจกรรมทางการเมือง.,มหาวิทยาลัยบูรพา -- สาขาวิชาการเมืองการปกครอง.
2552การวิเคราะห์สาเหตุและพฤติกรรมการกระทำผิดของผู้ต้องขังโดยใช้ศิลปะภาพเขียน กรณีศึกษา : เรือนจำพิเศษพัทยาชัยยนต์ ประดิษฐศิลป์; เอกวิทย์ มณีธร; จรัสศรี รูปขำดี; อายุตม์ สินธพันธุ์; มหาวิทยาลัยบูรพา. คณะรัฐศาสตร์และนิติศาสตร์
2552การวิเคราะห์สาเหตุและพฤติกรรมการกระทำผิดของผู้ต้องขังโดยใช้ศิลปะภาพเขียนกรณีศึกษาเรือนจำพิเศษพัทยาเอกวิทย์ มณีธร; อาจารย์ที่ปรึกษาหลัก; จรัสศรี รูปขำดี; มหาวิทยาลัยบูรพา -- สาขาวิชาการบริหารงานยุติธรรมและสังคม.
2563การศึกษาการมีส่วนร่วมของประชาชนในการจัดการขยะมูลฝอยในพื้นที่เทศบาลนครเจ้าพระยาสุรศักดิ์ อำเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรีเอกวิทย์ มณีธร; กมลทิพย์ จอมศรี; มหาวิทยาลัยบูรพา. คณะรัฐศาสตร์และนิติศาสตร์
2550การเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร: การมีส่วนร่วมทางการเมืองของประชาชนตามระบอบประชาธิปไตยเอกวิทย์ มณีธร; มหาวิทยาลัยบูรพา. คณะรัฐศาสตร์และนิติศาสตร์
2561ความคิดเห็นของประชาชนที่มีต่อคุณภาพการบริการขององค์การบริหารส่วนตำบลพลูตาหลวง อำเภอสัตหีบ จังหวัดชลบุรีเอกวิทย์ มณีธร; ศศิธร ป่วนปั่น; มหาวิทยาลัยบูรพา. คณะรัฐศาสตร์และนิติศาสตร์