การเรียกดู ตาม ผู้แต่ง เอกวิทย์ มณีธร

ข้ามไปยัง: 0-9 A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

หรือใส่อักษรขึ้นต้นของชื่อผู้แต่ง:  
แสดงผลลัพธ์ 1 ถึง 20 จากทั้งหมด 43  ถัดไป >
วันที่เผยแพร่ชื่อเรื่องผู้แต่ง/ผู้ร่วมงาน
2564กลยุทธ์และนวัตกรรมเอกวิทย์ มณีธร; เขมมารี รักษ์ชูชีพ; จิรศักดิ์ สุรังคพิพรรธน์; ศิรภัสสรศ์ วงศ์ทองดี; พูนศักดิ์ แสงสันต์, และอื่นๆ
2564การจัดการสิ่งแวดล้อมเพื่อเอื้อต่อการเยียวยาในโรงพยาบาลต่อคุณภาพการให้บริการของโรงพยาบาลชลบุรี ระยอง และพุทธโสธร ในระเบียงเศรษฐกิจพิเศษภาคตะวันออก (EEC) ปี พ.ศ. 2563เอกวิทย์ มณีธร; โชติสา ขาวสนิท; มหาวิทยาลัยบูรพา. คณะรัฐศาสตร์และนิติศาสตร์
2545การประเมินการเรียนการสอนหลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารทั่วไป พ.ศ. 2545เอกวิทย์ มณีธร; สัมฤทธิ์ ยศสมศักดิ์; กรุงไท นพรัตน์; มหาวิทยาลัยบูรพา. คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
2559การมีส่วนร่วมของประชาชนในการบริหารจัดการสิ่งแวดล้อมในช่วงเปลี่ยนผ่านเข้าสู่ประชาคมอาเซียน: กรณีศึกษาโครงการพัฒนาพื้นที่ชายฝั่งทะเลภาคตะวันออกเอกวิทย์ มณีธร; ศุกลักษณ์ เหลี่ยมวรางกูร; กุลญาดา เนื่องจำนงค์; มหาวิทยาลัยบูรพา. คณะรัฐศาสตร์และนิติศาสตร์
2561การมีส่วนร่วมของประชาชนในการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดในพื้นที่อำเภอเมืองน่าน จังหวัดน่านเอกวิทย์ มณีธร; จุฬาลักษณ์ น้ำรัด; มหาวิทยาลัยบูรพา. คณะรัฐศาสตร์และนิติศาสตร์
2561การมีส่วนร่วมของประชาชนในงานตำรวจชุมชนสัมพันธ์ในเขตพื้นที่อำเภอบางสะพาน จังหวัดประจวบคีรีขันธ์เอกวิทย์ มณีธร; บุญรัตน์ วิญญุกานนท์; มหาวิทยาลัยบูรพา. คณะรัฐศาสตร์และนิติศาสตร์
2561การมีส่วนร่วมของประชาชนในงานตำรวจชุมชนสัมพันธ์ในเขตพื้นที่อำเภอบางสะพาน จังหวัดประจวบคีรีขันธ์เอกวิทย์ มณีธร; อาจารย์ที่ปรึกษาหลัก; บุญรัตน์ วิญญุกานนท์; มหาวิทยาลัยบูรพา -- สาขาวิชาการบริหารงานยุติธรรมและสังคม
2552การวิเคราะห์สาเหตุและพฤติกรรมการกระทำผิดของผู้ต้องขังโดยใช้ศิลปะภาพเขียน กรณีศึกษา : เรือนจำพิเศษพัทยาชัยยนต์ ประดิษฐศิลป์; เอกวิทย์ มณีธร; จรัสศรี รูปขำดี; อายุตม์ สินธพันธุ์; มหาวิทยาลัยบูรพา. คณะรัฐศาสตร์และนิติศาสตร์
2563การศึกษาการมีส่วนร่วมของประชาชนในการจัดการขยะมูลฝอยในพื้นที่เทศบาลนครเจ้าพระยาสุรศักดิ์ อำเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรีเอกวิทย์ มณีธร; อาจารย์ที่ปรึกษาหลัก; กมลทิพย์ จอมศรี; มหาวิทยาลัยบูรพา -- สาขาวิชาการบริหารงานยุติธรรมและสังคม.
2550การเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร: การมีส่วนร่วมทางการเมืองของประชาชนตามระบอบประชาธิปไตยเอกวิทย์ มณีธร; มหาวิทยาลัยบูรพา. คณะรัฐศาสตร์และนิติศาสตร์
2561ความคิดเห็นของประชาชนที่มีต่อคุณภาพการบริการขององค์การบริหารส่วนตำบลพลูตาหลวง อำเภอสัตหีบ จังหวัดชลบุรีเอกวิทย์ มณีธร; ศศิธร ป่วนปั่น; มหาวิทยาลัยบูรพา. คณะรัฐศาสตร์และนิติศาสตร์
2560ความพึงพอใจของประชาชนที่มีต่อการบริการขององค์การบริหารส่วนตำบลหนองบอน อำเภอเมือง จังหวัดสระแก้วเอกวิทย์ มณีธร; ช่อผกา อรุณเนตร์; มหาวิทยาลัยบูรพา. คณะรัฐศาสตร์และนิติศาสตร์
2561ความพึงพอใจของประชาชนที่มีต่อการให้บริการของศูนย์ดำรงธรรม อำเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรีเอกวิทย์ มณีธร; พิพัฒน์พล อัมพรเพ็ชร์; มหาวิทยาลัยบูรพา. คณะรัฐศาสตร์และนิติศาสตร์
2561ความพึงพอใจของประชาชนที่มีต่อการให้บริการของศูนย์ดำรงธรรม อำเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรีเอกวิทย์ มณีธร; อาจารย์ที่ปรึกษาหลัก; พิพัฒน์พล อัมพรเพ็ชร์; มหาวิทยาลัยบูรพา -- สาขาวิชาการบริหารงานยุติธรรมและสังคม.
2550ความพึงพอใจของประชาชนที่มีต่อการให้บริการขององค์การบริหารส่วนตำบลบางบุตร อำเภอบ้านค่าย จังหวัดระยองเอกวิทย์ มณีธร; สโรชา แพร่ภาษา; มหาวิทยาลัยบูรพา. คณะรัฐศาสตร์และนิติศาสตร์
2561ความพึงพอใจในการใช้บัตรเครดิตธนาคารกสิกรไทยในเขตอำเภอแก่งคอย สระบุรีเอกวิทย์ มณีธร; ปวีณา เนยบาง; มหาวิทยาลัยบูรพา. คณะรัฐศาสตร์และนิติศาสตร์
2553ความรู้ความเข้าใจทางการเมือง และการมีส่วนร่วมทางการเมืองตามระบอบประชาธิปไตยของนิสิตนักศึกษาของมหาวิทยาลัยในพื้นที่พัฒนาชายฝั่งทะเลภาคตะวันออกเอกวิทย์ มณีธร; มหาวิทยาลัยบูรพา. คณะรัฐศาสตร์และนิติศาสตร์
2549ความเคลื่อนไหวและพฤติกรรมทางการเมืองในการเลือกตั้งสมาชิกวุฒิสภา พ.ศ. ๒๕๔๙ : กรณีศึกษาจังหวัดชลบุรีเอกวิทย์ มณีธร; มหาวิทยาลัยบูรพา. คณะรัฐศาสตร์และนิติศาสตร์
2563คุณภาพชีวิตของผู้สูงอายุในเขตเทศบาลตำบลเสม็ด อำเภอเมืองชลบุรี จังหวัดชลบุรีเอกวิทย์ มณีธร; อาจารย์ที่ปรึกษาหลัก; นิธิภัทร ชิตานนท์; มหาวิทยาลัยบูรพา -- สาขาวิชาการบริหารงานยุติธรรมและสังคม.
2561ทัศนคติของประชาชนต่อบริการงานสวัสดิการสังคมของเทศบาลนครเจ้าพระยาสุรศักดิ์ อำเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรีเอกวิทย์ มณีธร; สิทธิพร นาคสิน; มหาวิทยาลัยบูรพา. คณะรัฐศาสตร์และนิติศาสตร์