กรุณาใช้ตัวระบุนี้เพื่ออ้างอิงหรือเชื่อมต่อรายการนี้: https://buuir.buu.ac.th/xmlui/handle/1234567890/8602
ชื่อเรื่อง: การมีส่วนร่วมของประชาชนในงานตำรวจชุมชนสัมพันธ์ในเขตพื้นที่อำเภอบางสะพาน จังหวัดประจวบคีรีขันธ์
ชื่อเรื่องอื่นๆ: Public prticiption in police community reltions in bng sphn district prchupkhiri khn province
ผู้แต่ง/ผู้ร่วมงาน: เอกวิทย์ มณีธร
บุญรัตน์ วิญญุกานนท์
มหาวิทยาลัยบูรพา. คณะรัฐศาสตร์และนิติศาสตร์
คำสำคัญ: มหาวิทยาลัยบูรพา -- สาขาวิชาการบริหารงานยุติธรรมและสังคม
ตำรวจชุมชนสัมพันธ์
วันที่เผยแพร่: 2561
สำนักพิมพ์: คณะรัฐศาสตร์และนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา
บทคัดย่อ: การวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์ เพื่อศึกษาระดับการมีส่วนร่วมของประชาชนในงานตํารวจชุมชนสัมพันธ์ในเขตพื้นที่อําเภอบางสะพาน จังหวัดประจวบคีรีขันธ์และเพื่อเปรียบเทียบความแตกต่างของระดับการมีส่วนร่วมของประชาชนในงานตํารวจชุมชนสัมพันธ์ในเขตพื้นที่อําเภอบางสะพาน จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ จําแนกตามข้อมูลส่วนบุคคล เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย คือ แบบสอบถามสถิติที่ใช้ในการวิจัย คือ การแจกแจงความถี่ (Frequency) และค่าร้อยละ (Percentage) การหาค่าเฉลี่ย (Mean) และค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation) ในการทดสอบสมมติฐาน ด้วยสถิติ t - Test สําหรับตัวแปร เพศและสถิติ One way Anova สําหรับตัวแปรอายุ สถานภาพ ระดับการศึกษา อาชีพ และรายได้ที่ระดับนัยสําคัญทางสถิติ 0.05 หรือความเชื่อมั่น 95% ผลการวิจัย การมีส่วนร่วมของประชาชนในงานตํารวจชุมชนสัมพันธ์ในเขตพื้นที่อําเภอบางสะพาน จังหวัดประจวบคีรีขันธ์พบว่า ส่วนที่ 1 ข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถาม พบว่า ประชาชนกลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่ เป็นเพศหญิง มากกว่าเพศชาย คิดเป็นร้อยละ 59.8 ส่วนใหญ่ มีอายุระหว่าง 31 – 40 ปี มากที่สุดคิด เป็นร้อยละ 38.4 มีสถานภาพสมรส มากที่สุด คิดเป็นร้อยละ 65.6 มีการศึกษาระดับอนุปริญญา หรือเทียบเท่ามากที่สุด คิดเป็นร้อยละ 47.2 ส่วนใหญ่ประกอบอาชีพพนักงานเอกชนมากที่สุด คิดเป็นร้อยละ 29.4 มีรายได้ 10,001 – 15,000 บาท คิดเป็นร้อยละ 34.4 และส่วนใหญ่มีระยะ 1 - 5 ปี คิดเป็นร้อยละ 45.2 ส่วนที่ 2 ผลการสํารวจการมีส่วนร่วมของประชาชนในงานตํารวจชุมชนสัมพันธ์ในเขตพื้นที่อําเภอบางสะพาน จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ พบว่า ประชาชนมีการมีส่วนร่วม โดยภาพรวม อยู่ในระดับมาก ( x = 3.86)
รายละเอียด: งานนิพนธ์ (ร.ม.)--มหาวิทยาลัยบูรพา, 2561
URI: https://buuir.buu.ac.th/xmlui/handle/1234567890/8602
ปรากฏในกลุ่มข้อมูล:วิทยานิพนธ์ (Theses)

แฟ้มในรายการข้อมูลนี้:
แฟ้ม รายละเอียด ขนาดรูปแบบ 
58920742.pdf1.14 MBAdobe PDFดู/เปิด


รายการทั้งหมดในระบบคิดีได้รับการคุ้มครองลิขสิทธิ์ มีการสงวนสิทธิ์เว้นแต่ที่ระบุไว้เป็นอื่น