การเรียกดู ตาม ผู้แต่ง เอกลักษณ์ ณัถฤทธิ์

ข้ามไปยัง: 0-9 A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

หรือใส่อักษรขึ้นต้นของชื่อผู้แต่ง:  
แสดงผลลัพธ์ 1 ถึง 20 จากทั้งหมด 35  ถัดไป >
วันที่เผยแพร่ชื่อเรื่องผู้แต่ง/ผู้ร่วมงาน
2564การจัดทำแผนสิ่งแวดล้อมชุมชนเพื่อการจัดการคุณภาพสิ่งแวดล้อมเขตพื้นที่พัฒนาอุตสาหกรรมเชิงนิเวศ พื้นที่เทศบาลตำบลทับมา อำเภอเมือง จังหวัดระยองเอกลักษณ์ ณัถฤทธิ์; พรทิพย์ พันธุ์ยุรา
2556การตัดสินใจเลือกผู้สมัครสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร แบบแบ่งเขตเลือกตั้ง ของประชาชนในพื้นที่เขตเทศบาลเมืองแสนสุข อำเภอเมืองชลบุรี จังหวัดชลบุรีเอกลักษณ์ ณัถฤทธิ์; อาจารย์ที่ปรึกษาหลัก; อรรัจนา ไชยคง; มหาวิทยาลัยบูรพา -- สาขาวิชาการบริหารทั่วไป
2561การบริหารงานตามหลักธรรมาภิบาลขององค์การบริหารส่วนตำบลดงพญา อำเภอบ่อเกลือ จังหวัดน่านเอกลักษณ์ ณัถฤทธิ์; วณิชยา ขวัญกิจวณิชย์; มหาวิทยาลัยบูรพา. วิทยาลัยการบริหารรัฐกิจ
2561การบริหารงานตามหลักธรรมาภิบาลขององค์การบริหารส่วนตำบลดงพญา อำเภอบ่อเกลือ จังหวัดน่านเอกลักษณ์ ณัถฤทธิ์; วณิชยา ขวัญกิจวณิชย์; มหาวิทยาลัยบูรพา. วิทยาลัยการบริหารรัฐกิจ
2561การมีส่วนร่วมของประชาชนต่อการดำเนินงานเมืองน่าอยู่อย่างยั่งยืนของเทศบาลเมืองพนัสนิคม อำเภอพนัสนิคม จังหวัดชลบุรีเอกลักษณ์ ณัถฤทธิ์; ทศพร กิจอริยกุล; มหาวิทยาลัยบูรพา. วิทยาลัยการบริหารรัฐกิจ
2561การมีส่วนร่วมของประชาชนต่อการดำเนินงานเมืองน่าอยู่อย่างยั่งยืนของเทศบาลเมืองพนัสนิคม อำเภอพนัสนิคม จังหวัดชลบุรีเอกลักษณ์ ณัถฤทธิ์; ทศพร กิจอริยกุล; มหาวิทยาลัยบูรพา. วิทยาลัยการบริหารรัฐกิจ
2554การมีส่วนร่วมของผู้ปกครองในการบริหารศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก สังกัดองค์การบริหารส่วนตำบลหนองรีเอกลักษณ์ ณัถฤทธิ์; อาจารย์ที่ปรึกษาหลัก; รัตน์ธิชา ฤชาอนันต์วิทวัส; มหาวิทยาลัยบูรพา -- สาขาวิชาการบริหารทั่วไป
2555การรับรู้สิทธิประโยชน์กองทุนประกันสังคมของพนักงาน สังกัดสำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยบูรพาเอกลักษณ์ ณัถฤทธิ์; อาจารย์ที่ปรึกษาหลัก; อรทัย จันทวงษ์; มหาวิทยาลัยบูรพา -- สาขาวิชาการบริหารทั่วไป
2556การวิเคราะห์การบริหารงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2551-2555 ของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออกเอกลักษณ์ ณัถฤทธิ์; อาจารย์ที่ปรึกษาหลัก; จิราภรณ์ คงสมมาตย์; มหาวิทยาลัยบูรพา -- สาขาวิชาการบริหารทั่วไป.
2556การศึกษาระดับสมรรถนะหลัก ของข้าราชการส่วนภูมิภาค ที่มีระดับตำแหน่งระหว่างปฎิบัติงานถึงชำนาญการพิเศษ หรือเทียบเท่า สังกัดกระทรวงมหาดไทย ในศาลากลางจังหวัดชลบุรีเอกลักษณ์ ณัถฤทธิ์; อาจารย์ที่ปรึกษาหลัก; พรรณธิภา นักรบ; มหาวิทยาลัยบูรพา -- สาขาวิชาการจัดการภาครัฐและภาคเอกชน
2561การศึกษาเปรียบเทียบการนำนโยบายจังหวัดปลอดเหล้า ไปปฏิบัติในจังหวดัภาคตะวันออกเอกลักษณ์ ณัถฤทธิ์; มหาวิทยาลัยบูรพา. วิทยาลัยการบริหารรัฐกิจ
2555ความคาดหวังของนิสิตต่อการจัดการศึกษาในหลักสูตรแพทยศาสตรบัณฑิต คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพาเอกลักษณ์ ณัถฤทธิ์; อาจารย์ที่ปรึกษาหลัก; นฤตย์ คุ้มยา; มหาวิทยาลัยบูรพา -- สาขาวิชาการบริหารทั่วไป
2561ความคาดหวังของผู้สูงอายุต่อการจัดสวัสดิการสังคมผู้สูงอายุเทศบาลเมืองพนัสนิคม อำเภอพนัสนิคม จังหวัดชลบุรีเอกลักษณ์ ณัถฤทธิ์; ณัชธ์เนมิน แตงน้อยธรรม; มหาวิทยาลัยบูรพา. วิทยาลัยการบริหารรัฐกิจ
2561ความคาดหวังของผู้สูงอายุต่อการจัดสวัสดิการสังคมผู้สูงอายุเทศบาลเมืองพนัสนิคม อำเภอพนัสนิคม จังหวัดชลบุรีเอกลักษณ์ ณัถฤทธิ์; ณัชธ์เนมิน แตงน้อยธรรม; มหาวิทยาลัยบูรพา. วิทยาลัยการบริหารรัฐกิจ
2556ความคิดเห็นของตัวแทนออกของที่มีต่อการนำหลักธรรมาภิบาลมาปรับใช้ในการปฏิบัติงาน ณ สำนักงานศุลกากรท่าเรือแหลมฉบัง กรณีศึกษาการนำเข้าชั่วคราวตามพระราชกำหนดพิกัดอัตราศุลกากร พ.ศ. 2530 ภาค 4 ประเภท 3 ญเอกลักษณ์ ณัถฤทธิ์; อาจารย์ที่ปรึกษาหลัก; อภิชาติ รัทยานนท์; มหาวิทยาลัยบูรพา -- สาขาวิชาการจัดการภาครัฐและภาคเอกชน
2556ความคิดเห็นของนักเรียนพลกองประจำการที่มีต่อการฝึกในหลักสูตรทหารใหม่ ภาคสาธารณศึกษา : กรณีศึกษา กองพันนักเรียนที่ 1 กองนักเรียนศูนย์ฝึกทหารใหม่ กรมยุทธศึกษาทหารเรือเอกลักษณ์ ณัถฤทธิ์; อาจารย์ที่ปรึกษาหลัก; พงศกร อิฐสมบัติ; มหาวิทยาลัยบูรพา -- สาขาวิชาการจัดการภาครัฐและภาคเอกชน
2556ความคิดเห็นของประชาชนต่อการยกฐานะองค์การบริหารส่วนตำบลหนองรี อำเภอเมืองชลบุรี จังหวัดชลบุรี เป็นเทศบาลตำบลเอกลักษณ์ ณัถฤทธิ์; อาจารย์ที่ปรึกษาหลัก; อริศรา โต้วฮวดใช้; มหาวิทยาลัยบูรพา -- สาขาวิชาการบริหารทั่วไป.
2558ความคิดเห็นของประชาชนที่มีต่อการบริหารงานตามหลักธรรมาภิบาลของเทศบาลตำบลบางทราย จังหวัดชลบุรีเอกลักษณ์ ณัถฤทธิ์; วริยา ศรีจริยา; มหาวิทยาลัยบูรพา. วิทยาลัยการบริหารรัฐกิจ
2555ความคิดเห็นของประชาชนในเขตเลือกตั้งที่ 1 จังหวัดชลบุรีต่อการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรแบบบัญชีรายชื่อเอกลักษณ์ ณัถฤทธิ์; อาจารย์ที่ปรึกษาหลัก; พัชรินทร์ อินนันชัย; มหาวิทยาลัยบูรพา -- สาขาวิชาการบริหารทั่วไป.
2556ความคิดเห็นของผู้ปฏิบัติงานต่อโครงการองค์การบริหารส่วนจังหวัดชลบุรี ร่วมใจห่วงใยประชาชนประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2556 ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดชลบุรีเอกลักษณ์ ณัถฤทธิ์; อาจารย์ที่ปรึกษาหลัก; สุวรรณา ครวญเชียงเพ็ชร; มหาวิทยาลัยบูรพา -- สาขาวิชาการบริหารทั่วไป.