การเรียกดู ตาม ผู้แต่ง เสกสรรค์ ทองคำบรรจง

ข้ามไปยัง: 0-9 A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

หรือใส่อักษรขึ้นต้นของชื่อผู้แต่ง:  
แสดงผลลัพธ์ 1 ถึง 20 จากทั้งหมด 54  ถัดไป >
วันที่เผยแพร่ชื่อเรื่องผู้แต่ง/ผู้ร่วมงาน
2563กลยุทธ์การจัดการด้านการออกกำลังกายและกีฬาตามแนวคิดเครือข่ายมหาวิทยาลัยอาเซียนด้านการส่งเสริมสุขภาพสำหรับมหาวิทยาลัยราชภัฏเสกสรรค์ ทองคำบรรจง; นภพร ทัศนัยนา; สุกัญญา เจริญวัฒนะ; พลากร มะโนรัตน์; มหาวิทยาลัยบูรพา. คณะวิทยาศาสตร์การออกกำลังและการกีฬา
2563การกลั่นแกล้งทางอินเทอร์เน็ต : การวัด การจัดกลุ่ม และความแตกต่างระหว่างเพศของนิสิตระดับ ปริญญาตรีศศิประภา เกษสุพรรณ์; เสกสรรค์ ทองคำบรรจง; วรากร ทรัพย์วิระปกรณ์; มหาวิทยาลัยบูรพา. คณะศึกษาศาสตร์
2561การขี่จักรยานเพื่อออกกำลังกายอย่างปลอดภัย : การประยุกต์ใช้ทฤษฎีพฤติกรรมตามแผนนฤพนธ์ วงศ์จตุรภัทร; ธรรมนันทิกา แจ้งสว่าง; เสกสรรค์ ทองคำบรรจง; อารยะ ทิมละม่อม; มหาวิทยาลัยบูรพา. คณะวิทยาศาสตร์การกีฬา
2561การตรวจสอบความทับซ้อนกันของภาวะสันนิษฐานทางจิตวิทยาในบริบทของการวิจัยเชิงพฤติกรรมองค์การ : กรณีศึกษาภาวะสันนิษฐานความพึงพอใจในงานความผูกพันพนักงาน ความผูกพันในงาน และความผูกพันองค์การเสกสรรค์ ทองคำบรรจง; นันทา สู้รักษา; สมศักดิ์ เจริญพูล; มหาวิทยาลัยบูรพา. คณะศึกษาศาสตร์
2561การตรวจสอบความเที่ยงตรงของโมเดลการวัดและวิเคราะห์การเปลี่ยนแปลงของความไม่ซื่อสัตย์ทางวิชาการของนักศึกษาเสกสรรค์ ทองคำบรรจง; พงศ์เทพ จิระโร; รัตติกาล สารกอง; มหาวิทยาลัยบูรพา. คณะศึกษาศาสตร์
2557การตรวจสอบความเที่ยงตรงของโมเดลความสัมพันธ์ระหว่างสัมพันธภาพของผู้ฝึกสอนกับนักกีฬาความวิตกกังวลและการรับรู้ความสำเร็จของนักกีฬาสืบสาย บุญวีรบุตร; อาจารย์ที่ปรึกษาร่วม; นฤพนธ์ วงศ์จตุรภัทร; อาจารย์ที่ปรึกษาหลัก; เสกสรรค์ ทองคำบรรจง, และอื่นๆ
2559การตรวจสอบความเที่ยงตรงของโมเดลเชิงสาเหตุพฤติกรรมการอ่านตามแนวทฤษฎีพฤติกรรมตามแผนในกลุ่มนักเรียนมัธยมศึกษาวรากร ทรัพย์วิระปกรณ์; เสกสรรค์ ทองคำบรรจง; รัตนาภรณ์ ศิริวัฒน์ชัยพร; มหาวิทยาลัยบูรพา. คณะศึกษาศาสตร์
2561การตรวจสอบความเที่ยงตรงโมเดลการวัดความเข้มแข็งทางจิตใจของนักกีฬาเยาวชนลาวธนิดา จุลวนิชย์พงษ์; นฤพนธ์ วงศ์จตุรภัทร; เสกสรรค์ ทองคำบรรจง; พรวิไล ปัญญาวงศ์; มหาวิทยาลัยบูรพา. คณะวิทยาศาสตร์การกีฬา
2559การตรวจสอบอิทธิพลของความลำเอียงจากวิธีร่วมที่มีต่อความเที่ยงตรงของโมเดลสมการโครงสร้างเชิงเส้นโดยการประยุกต์ใช้วิธีการ SMFA & MMFA : กรณีศึกษาโมเดลคุณภาพชีวิตในการทำงานวรากร ทรัพย์วิระปกรณ์; เสกสรรค์ ทองคำบรรจง; มณีญา สุราช; มหาวิทยาลัยบูรพา. คณะศึกษาศาสตร์
2561การพัฒนากลยุทธ์การส่งเสริมกีฬาเพื่อความเป็นเลิศของมหาวิทยาลัยบูรพาสันติพงษ์ ปลั่งสุวรรณ; นภพร ทัศนัยนา; เสกสรรค์ ทองคำบรรจง; ฉัตรชัย สุขสันติ์; มหาวิทยาลัยบูรพา. คณะวิทยาศาสตร์การกีฬา
2559การพัฒนาระบบการประเมินคุณลักษณะที่พึงประสงค์ของนักศึกษาสาขาวิชาการท่องเที่ยวและการโรงแรม มหาวิทยาลัยราชภัฏกลุ่มภาคกลางตามแนวทางการจัดการอุดมศึกษาระดับอาเซียนพงศ์เทพ จิระโร; เสกสรรค์ ทองคำบรรจง; ศิโรรัตน์ ตระกูลสถิตย์มั่น; มหาวิทยาลัยบูรพา. คณะศึกษาศาสตร์
2561การพัฒนาระบบประกันคุณภาพภายในอย่างยั่งยืนโดยบูรณาการกับงานปกติสำหรับสถาบันการศึกษาระดับต่ำกว่าปริญญาตรีของสถาบันวิชาการป้องกันประเทศกองบัญชาการกองทัพไทยพงศ์เทพ จิระโร; เสกสรรค์ ทองคำบรรจง; โชติ จันทร์วัง; มหาวิทยาลัยบูรพา. คณะศึกษาศาสตร์
2561การพัฒนารูปแบบการทดสอบความเร็วสูงสุดแบบซ้ำเชิงแอนแอโรบิคสำหรับกีฬาฟุตซอลธรรมนันทิกา แจ้งสว่าง; วิรัตน์ สนธิ์จันทร์; เสกสรรค์ ทองคำบรรจง; ปิติรัฐ คงทองคำ; มหาวิทยาลัยบูรพา. คณะวิทยาศาสตร์การกีฬา
2561การพัฒนารูปแบบการประเมินคุณภาพการศึกษาระดับหลักสูตรสาขาครุศาสตรบัณฑิตบูรณาการกรอบทักษะที่จำเป็นในศตวรรษที่ 21เสกสรรค์ ทองคำบรรจง; พงศ์เทพ จิระโร; ปนัดดา จูเภาล์; วิรุธน์ บัวงาม; มหาวิทยาลัยบูรพา. คณะศึกษาศาสตร์
2561การพัฒนาแบบทดสอบความคล่องแคล่วว่องไวบนพื้นทรายสำหรับนักกีฬาแฮนด์บอลชายหาดสมพร ส่งตระกูล; วิรัตน์ สนธิ์จันทร์; เสกสรรค์ ทองคำบรรจง; ธนากาญจน์ เสถียรพูนสุข; มหาวิทยาลัยบูรพา. คณะวิทยาศาสตร์การกีฬา
2561การพัฒนาโมเดลการวัดจิตบริการของนักศึกษาวิทยาลัยการสาธารณสุขสิรินธรเสกสรรค์ ทองคำบรรจง; สุวิชัย โกศัยยะวัฒน์; สุกัญญา จันใด; มหาวิทยาลัยบูรพา. คณะศึกษาศาสตร์
2559การพัฒนาโมเดลขั้นตอนการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมที่มีอิทธิพลต่อพฤติกรรมการออกกำลังกายของประชาชนวัยทำงานธนิดา จุลวนิชย์พงษ์; นฤพนธ์ วงศ์จตุรภัทร; เสกสรรค์ ทองคำบรรจง; กรฎา มาตยากร; มหาวิทยาลัยบูรพา. คณะวิทยาศาสตร์การออกกำลังและการกีฬา
2559การวิเคราะห์ความเที่ยงตรงและความไม่แปรเปลี่ยนของโมเดลความสัมพันธ์เชิงสาเหตุของความสุขในการทำงานของพนักงาน บริษัท ซูมิโตโม อีเล็คตริก ไวริ่ง ซิสเต็มส์ (ประเทศไทย) จำกัดวรากร ทรัพย์วิระปกรณ์; เสกสรรค์ ทองคำบรรจง; ชภาภัทร กิตติอัครโภคิน; มหาวิทยาลัยบูรพา. คณะศึกษาศาสตร์
2561การวิเคราะห์ความเที่ยงตรงและความไม่แปรเปลี่ยนของโมเดลเชิงสาเหตุของกิจกรรมทางกายของนักศึกษามหาวิทยาลัยนฤพนธ์ วงศ์จตุรภัทร; เสกสรรค์ ทองคำบรรจง; กิตติมา เทียบพุฒ; มหาวิทยาลัยบูรพา. คณะวิทยาศาสตร์การกีฬา
2561การวิเคราะห์จำแนกปัจจัยเชิงจิตวิทยาในกลุ่มกีฬาที่มีความเสี่ยงสูงนฤพนธ์ วงศ์จตุรภัทร; ธรรมนันทิกา แจ้งสว่าง; เสกสรรค์ ทองคำบรรจง; สโรชา ตันติไพจิตร; มหาวิทยาลัยบูรพา. คณะวิทยาศาสตร์การกีฬา