การเรียกดู ตาม ผู้แต่ง เสกสรรค์ ทองคำบรรจง

ข้ามไปยัง: 0-9 A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

หรือใส่อักษรขึ้นต้นของชื่อผู้แต่ง:  
แสดงผลลัพธ์ 1 ถึง 20 จากทั้งหมด 38  ถัดไป >
วันที่เผยแพร่ชื่อเรื่องผู้แต่ง/ผู้ร่วมงาน
2563กลยุทธ์การจัดการด้านการออกกำลังกายและกีฬาตามแนวคิดเครือข่ายมหาวิทยาลัยอาเซียนด้านการส่งเสริมสุขภาพสำหรับมหาวิทยาลัยราชภัฏเสกสรรค์ ทองคำบรรจง; อาจารย์ที่ปรึกษาร่วม; นภพร ทัศนัยนา; อาจารย์ที่ปรึกษาหลัก; สุกัญญา เจริญวัฒนะ, และอื่นๆ
2563การกลั่นแกล้งทางอินเทอร์เน็ต : การวัด การจัดกลุ่ม และความแตกต่างระหว่างเพศของนิสิตระดับ ปริญญาตรีศศิประภา เกษสุพรรณ์; เสกสรรค์ ทองคำบรรจง; วรากร ทรัพย์วิระปกรณ์; มหาวิทยาลัยบูรพา. คณะศึกษาศาสตร์
2561การขี่จักรยานเพื่อออกกำลังกายอย่างปลอดภัย : การประยุกต์ใช้ทฤษฎีพฤติกรรมตามแผนนฤพนธ์ วงศ์จตุรภัทร; ธรรมนันทิกา แจ้งสว่าง; เสกสรรค์ ทองคำบรรจง; อารยะ ทิมละม่อม; มหาวิทยาลัยบูรพา. คณะวิทยาศาสตร์การกีฬา
2561การตรวจสอบความทับซ้อนกันของภาวะสันนิษฐานทางจิตวิทยาในบริบทของการวิจัยเชิงพฤติกรรมองค์การ : กรณีศึกษาภาวะสันนิษฐานความพึงพอใจในงานความผูกพันพนักงาน ความผูกพันในงาน และความผูกพันองค์การเสกสรรค์ ทองคำบรรจง; นันทา สู้รักษา; สมศักดิ์ เจริญพูล; มหาวิทยาลัยบูรพา. คณะศึกษาศาสตร์
2561การตรวจสอบความเที่ยงตรงของโมเดลการวัดและวิเคราะห์การเปลี่ยนแปลงของความไม่ซื่อสัตย์ทางวิชาการของนักศึกษาเสกสรรค์ ทองคำบรรจง; พงศ์เทพ จิระโร; รัตติกาล สารกอง; มหาวิทยาลัยบูรพา. คณะศึกษาศาสตร์
2561การตรวจสอบความเที่ยงตรงโมเดลการวัดความเข้มแข็งทางจิตใจของนักกีฬาเยาวชนลาวธนิดา จุลวนิชย์พงษ์; นฤพนธ์ วงศ์จตุรภัทร; เสกสรรค์ ทองคำบรรจง; พรวิไล ปัญญาวงศ์; มหาวิทยาลัยบูรพา. คณะวิทยาศาสตร์การกีฬา
2561การพัฒนากลยุทธ์การส่งเสริมกีฬาเพื่อความเป็นเลิศของมหาวิทยาลัยบูรพาสันติพงษ์ ปลั่งสุวรรณ; นภพร ทัศนัยนา; เสกสรรค์ ทองคำบรรจง; ฉัตรชัย สุขสันติ์; มหาวิทยาลัยบูรพา. คณะวิทยาศาสตร์การกีฬา
2561การพัฒนาระบบประกันคุณภาพภายในอย่างยั่งยืนโดยบูรณาการกับงานปกติสำหรับสถาบันการศึกษาระดับต่ำกว่าปริญญาตรีของสถาบันวิชาการป้องกันประเทศกองบัญชาการกองทัพไทยพงศ์เทพ จิระโร; เสกสรรค์ ทองคำบรรจง; โชติ จันทร์วัง; มหาวิทยาลัยบูรพา. คณะศึกษาศาสตร์
2561การพัฒนารูปแบบการทดสอบความเร็วสูงสุดแบบซ้ำเชิงแอนแอโรบิคสำหรับกีฬาฟุตซอลธรรมนันทิกา แจ้งสว่าง; วิรัตน์ สนธิ์จันทร์; เสกสรรค์ ทองคำบรรจง; ปิติรัฐ คงทองคำ; มหาวิทยาลัยบูรพา. คณะวิทยาศาสตร์การกีฬา
2561การพัฒนารูปแบบการประเมินคุณภาพการศึกษาระดับหลักสูตรสาขาครุศาสตรบัณฑิตบูรณาการกรอบทักษะที่จำเป็นในศตวรรษที่ 21เสกสรรค์ ทองคำบรรจง; พงศ์เทพ จิระโร; ปนัดดา จูเภาล์; วิรุธน์ บัวงาม; มหาวิทยาลัยบูรพา. คณะศึกษาศาสตร์
2561การพัฒนาแบบทดสอบความคล่องแคล่วว่องไวบนพื้นทรายสำหรับนักกีฬาแฮนด์บอลชายหาดสมพร ส่งตระกูล; วิรัตน์ สนธิ์จันทร์; เสกสรรค์ ทองคำบรรจง; ธนากาญจน์ เสถียรพูนสุข; มหาวิทยาลัยบูรพา. คณะวิทยาศาสตร์การกีฬา
2561การพัฒนาโมเดลการวัดจิตบริการของนักศึกษาวิทยาลัยการสาธารณสุขสิรินธรเสกสรรค์ ทองคำบรรจง; สุวิชัย โกศัยยะวัฒน์; สุกัญญา จันใด; มหาวิทยาลัยบูรพา. คณะศึกษาศาสตร์
2561การวิเคราะห์ความเที่ยงตรงและความไม่แปรเปลี่ยนของโมเดลเชิงสาเหตุของกิจกรรมทางกายของนักศึกษามหาวิทยาลัยนฤพนธ์ วงศ์จตุรภัทร; เสกสรรค์ ทองคำบรรจง; กิตติมา เทียบพุฒ; มหาวิทยาลัยบูรพา. คณะวิทยาศาสตร์การกีฬา
2561การวิเคราะห์จำแนกปัจจัยเชิงจิตวิทยาในกลุ่มกีฬาที่มีความเสี่ยงสูงนฤพนธ์ วงศ์จตุรภัทร; ธรรมนันทิกา แจ้งสว่าง; เสกสรรค์ ทองคำบรรจง; สโรชา ตันติไพจิตร; มหาวิทยาลัยบูรพา. คณะวิทยาศาสตร์การกีฬา
2563การวิเคราะห์อิทธิพลของหิริ-โอตตัปปะที่มีต่อทัศนคติในการคอรัปชั่นของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาในจังหวัดระยองสมพงษ์ ปั้นหุ่น; เสกสรรค์ ทองคำบรรจง; อาภาภรณ์ วิรุตม์พงศ์สกุล; มหาวิทยาลัยบูรพา. คณะศึกษาศาสตร์
2563การวิเคราะห์อิทธิพลของหิริ-โอตตัปปะที่มีต่อทัศนคติในการคอรัปชั่นของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาในจังหวัดระยองสมพงษ์ ปั้นหุ่น; อาจารย์ที่ปรึกษาร่วม; เสกสรรค์ ทองคำบรรจง; อาจารย์ที่ปรึกษาหลัก; อาภาภรณ์ วิรุตม์พงศ์สกุล, และอื่นๆ
2561การวิเคราะห์โมเดลเชิงสาเหตุของพฤติกรรมติดสมาร์ทโฟนและผลกระทบของนักเรียนระดับมัธยมศึกษา สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 6ธรรมนันทิกา แจ้งสว่าง; เสกสรรค์ ทองคำบรรจง; นภาพร หงษ์ทอง; มหาวิทยาลัยบูรพา. คณะศึกษาศาสตร์
2563ความฉลาดทางดิจิทัลของนักเรียนมัธยมศึกษา :?bกระบวนการสร้างมโนทัศน์ การวัด และการวิเคราะห์ความเปลี่ยนแปลงวรากร ทรัพย์วิระปกรณ์; เสกสรรค์ ทองคำบรรจง; ทิพวัลย์ อัตถาหาร; มหาวิทยาลัยบูรพา. คณะศึกษาศาสตร์
2563ความฉลาดทางดิจิทัลของนักเรียนมัธยมศึกษา :?bกระบวนการสร้างมโนทัศน์ การวัด และการวิเคราะห์ความเปลี่ยนแปลงวรากร ทรัพย์วิระปกรณ์; อาจารย์ที่ปรึกษาร่วม; เสกสรรค์ ทองคำบรรจง; อาจารย์ที่ปรึกษาหลัก; ทิพวัลย์ อัตถาหาร, และอื่นๆ
2560ความฉลาดทางวัฒนธรรมของนักศึกษาต่างชาติ : กระบวนการสร้างมโนทัศน์พื้นฐานการวัดและการตรวจสอบความเที่ยงตรงวรากร ทรัพย์วิระปกรณ์; เสกสรรค์ ทองคำบรรจง; อนุภูมิ คำยัง; มหาวิทยาลัยบูรพา. คณะศึกษาศาสตร์