การเรียกดู ตาม ผู้แต่ง เพ็ญนภา กุลนภาดล

ข้ามไปยัง: 0-9 A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

หรือใส่อักษรขึ้นต้นของชื่อผู้แต่ง:  
แสดงผลลัพธ์ 1 ถึง 20 จากทั้งหมด 40  ถัดไป >
วันที่เผยแพร่ชื่อเรื่องผู้แต่ง/ผู้ร่วมงาน
2560การปรึกษากลุ่มแนวทฤษฎีการเผชิญเรื่องเล่าต่อภาวะผิดปกติทางจิตใจภายหลังภยันตรายของเยาวชนผู้ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์ความไม่สงบในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้วรากร ทรัพย์วิระปกรณ์; เพ็ญนภา กุลนภาดล; เกรียงศักดิ์ รัฐกุล; มหาวิทยาลัยบูรพา. คณะศึกษาศาสตร์
2555การปรึกษาครอบครัวตามแนวทฤษฎีการเชื่อมโยงระหว่างรุ่น : จากทฤษฎีสู่การปฏิบัติเพ็ญนภา กุลนภาดล; มหาวิทยาลัยบูรพา. คณะศึกษาศาสตร์
2555การปรึกษาครอบครัวตามแนวทฤษฎีโครงสร้าง : กลยุทธ์การพัฒนาครอบครัวอย่างยั่งยืนเพ็ญนภา กุลนภาดล; มหาวิทยาลัยบูรพา. คณะศึกษาศาสตร์
2561การพัฒนาการปรึกษากลุ่มเชิงบูรณาการทฤษฎีและเทคนิคโดยมีทฤษฎีพิจารณาเหตุผลอารมณ์และพฤติกรรมเป็นฐานต่อมิตรภาพระหว่างเพื่อนของนักเรียนวัยรุ่นในภาคเหนือตอนล่างประชา อินัง; เพ็ญนภา กุลนภาดล; สุพิน ใจแก้ว; มหาวิทยาลัยบูรพา. คณะศึกษาศาสตร์
2560การพัฒนาการรับรู้ความสามารถในการเลือกอาชีพของนักเรียนด้วยการปรึกษารายบุคคลเชิงบูรณาการทฤษฎีและเทคนิคประชา อินัง; เพ็ญนภา กุลนภาดล; อัจฉรา อินโต; มหาวิทยาลัยบูรพา. คณะศึกษาศาสตร์
2560การพัฒนาความฉลาดทางเพศของนักศึกษาปริญญาตรีโดยรูปแบบการปรึกษากลุ่มเชิงบูรณาการเพ็ญนภา กุลนภาดล; ประชา อินัง; พูลสุข บุญก่อเกื้อ; มหาวิทยาลัยบูรพา. คณะศึกษาศาสตร์
2553การพัฒนาความสุขของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาชั้นปีที่ 3 ที่มาจากครอบครัวหย่าร้าง โดยการให้คำปรึกษากลุ่มตามแนวทฤษฎีเผชิญความจริงระพินทร์ ฉายวิมล; เพ็ญนภา กุลนภาดล; ปาริชาติ วงษ์แก้ว; มหาวิทยาลัยบูรพา. คณะพยาบาลศาสตร์; มหาวิทยาลัยบูรพา. คณะศึกษาศาสตร์
2560การพัฒนาคุณภาพชีวิตครอบครัวในครอบครัวหย่าร้างด้วยการปรึกษาเชิงบูรณาการทฤษฎีและเทคนิคโดยใช้ทฤษฎีเป็นฐานเพ็ญนภา กุลนภาดล; ประชา อินัง; ฐิติรัตน์ คล่องดี; มหาวิทยาลัยบูรพา. คณะศึกษาศาสตร์
2555การพัฒนาทักษะการสื่อสารของคู่สมรสที่พยายามฆ่าตัวตายด้วยการให้คำปรึกษาตามแนวทฤษฎีซะเทียร์ระพินทร์ ฉายวิมล; เพ็ญนภา กุลนภาดล; มนัญญา ช้อยเชิดสุข; มหาวิทยาลัยบูรพา. คณะศึกษาศาสตร์
2560การพัฒนาทักษะการสื่อสารด้านเพศของพ่อเลี้ยงเดี่ยวที่มีลูกสาววัยรุ่นโดยใช้การปรึกษาทฤษฎีกลยุทธ์วรากร ทรัพย์วิระปกรณ์; เพ็ญนภา กุลนภาดล; โฉมวิลัย เทียนทอง; มหาวิทยาลัยบูรพา. คณะศึกษาศาสตร์
2554การพัฒนาทักษะชีวิตในการป้องกันความรุนแรงของนักเรียนอาชีวศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพโดยการให้คำปรึกษากลุ่มตามแนวทฤษฎีเกสตัลท์ระพินทร์ ฉายวิมล; เพ็ญนภา กุลนภาดล; ประภาภรณ์ นิลสม; มหาวิทยาลัยบูรพา. คณะศึกษาศาสตร์
2554การพัฒนาทักษะทางสังคมของเด็กกำพร้าด้วยการให้คำปรึกษากลุ่มตามทฤษฎีการปรับพฤติกรรมทางปัญญาระพินทร์ ฉายวิมล; เพ็ญนภา กุลนภาดล; กองคำ สุระเสียง; มหาวิทยาลัยบูรพา. คณะพยาบาลศาสตร์
2555การพัฒนารูปแบบการช่วยเหลือฟื้นฟูจิตใจผู้ประสบภัยพิบัติน้ำท่วมประเทศไทย พ.ศ. 2554เพ็ญนภา กุลนภาดล; พงศ์เทพ จิระโร; ประชา อินัง; มหาวิทยาลัยบูรพา. คณะศึกษาศาสตร์
2555การพัฒนารูปแบบการสอนเพื่อพัฒนาทักษะการเขียน สำหรับนักศึกษาปีที่ 1 วิทยาลัยครูบ้านเกิน สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาวเพ็ญนภา กุลนภาดล; ประชา อินัง; จันทร์สมร พรทวงศ์; มหาวิทยาลัยบูรพา. คณะศึกษาศาสตร์
2560การพัฒนาสมดุลงานและครอบครัวของบุคคลวัยทำงานโดยการปรึกษากลุ่มแบบบูรณาการเพ็ญนภา กุลนภาดล; ประชา อินัง; สุพิชฌาย์ เพ็ชรสดใส; มหาวิทยาลัยบูรพา. คณะศึกษาศาสตร์
2557การวิจัยพัฒนาคุณภาพโรงเรียนเพื่อยกระดับคุณภาพการศึกษา: กรณีศึกษาโรงเรียนเกาะสีชังวิชิต สุรัตน์เรืองชัย; จันทร์พร พรหมมาศ; เพ็ญนภา กุลนภาดล; พงศ์เทพ จิระโร; มหาวิทยาลัยบูรพา. คณะศึกษาศาสตร์
2558การศึกษาความพึงพอใจของบุคลากร คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา ที่มีต่อการดำเนินงานเสริมสรา้งเอกลักษณ์ของคณะเพ็ญนภา กุลนภาดล; วัชรพล เปรมกมล; มหาวิทยาลัยบูรพา. คณะศึกษาศาสตร์
2559การสังเคราะห์รายงานการประเมินโครงการบริการวิชาการแก่สังคมของคณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา ประจำปีงบประมาณ 2557นฤมล เนตรวิเชียร; เพ็ญนภา กุลนภาดล; มหาวิทยาลัยบูรพา. คณะศึกษาศาสตร์
2561การเสริมสร้างการจัดการภาระครอบครัวและความสุขในครอบครัวผู้ป่วยโรคหลอดเลือดสมองด้วยการปรึกษาครอบครัวเชิงบูรณาการเพ็ญนภา กุลนภาดล; ประชา อินัง; นิ่มนวล ชูยิ่งสกุลทิพย์; มหาวิทยาลัยบูรพา. คณะศึกษาศาสตร์
2560การเสริมสร้างการปฏิบัติหน้าที่ของครอบครัวที่มีบุตรติดเกมออนไลน์โดยการใช้รูปแบบการปรึกษาครอบครัวเชิงกลยุทธ์ผ่องพรรณ เกิดพิทักษ์; เพ็ญนภา กุลนภาดล; พิชชา ถนอมเสียง; มหาวิทยาลัยบูรพา. คณะศึกษาศาสตร์