การเรียกดู ตาม ผู้แต่ง เชษฐ์ ศิริสวัสดิ์

ข้ามไปยัง: 0-9 A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

หรือใส่อักษรขึ้นต้นของชื่อผู้แต่ง:  
แสดงผลลัพธ์ 1 ถึง 20 จากทั้งหมด 48  ถัดไป >
วันที่เผยแพร่ชื่อเรื่องผู้แต่ง/ผู้ร่วมงาน
2558การจัดการเรียนรู้โดยใช้ปัญหาเป็นฐานเพื่อพัฒนาการให้เหตุผลทางวิทยาศาสตร์ในวิชาเคมีพื้นฐานของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4เชษฐ์ ศิริสวัสดิ์; นัฐกานต์ นามนิมิตรานนท์; เสาวลักษณ์ โรมา; มหาวิทยาลัยบูรพา. คณะศึกษาศาสตร์
2559การประเมินหลักสูตร หลักสูตรสร้างครูอนุบาล ระดับปริญญาตรี สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาววิมลรัตน์ จตุรานนท์; อาพันธ์ชนิต เจนจิต; เชษฐ์ ศิริสวัสดิ์; สิราวรรณ จรัสวีวัฒน์; ชนาสร นิ่มนวล, และอื่นๆ
2559การประเมินหลักสูตรการศึกษามหาบัณฑิต สาขาวิชาการสอนวิทยาศาสตร์ (ฉบับ พ.ศ. 2554) คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพาเชษฐ์ ศิริสวัสดิ์; นพมณี เชื้อวัชรินทร์; กิตติมา พันธ์พฤกษา; ภัทรภร ไชยประเสริฐ; ศรัณย์ ภิบาลชนม์, และอื่นๆ
2564การประเมินหลักสูตรการศึกษามหาบัณฑิต สาขาวิชาการสอนวิทยาศาสตร์ (ฉบับ พ.ศ. 2559) คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพาเชษฐ์ ศิริสวัสดิ์; กิตติมา พันธ์พฤกษา; สมศิริ สิงห์ลพ; มหาวิทยาลัยบูรพา. คณะศึกษาศาสตร์
2561การพัฒนาการคิดวิเคราะห์ทางวิทยาศาสตร์และกระบวนการกลุ่มโดยจัดการเรียนรู้แบบห้องเรียนกลับด้านบนเว็บ เรื่อง พันธุศาสตร์ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4เชษฐ์ ศิริสวัสดิ์; ชนวัฒน์ ตันติวรานุรักษ์; กุลธิดา ขันสุข; มหาวิทยาลัยบูรพา. คณะวิทยาศาสตร์
2564การพัฒนาความสามารถในการคิดวิเคราะห์และความคิดสร้างสรรค์โดยการจัดการเรียนรู้ตามรูปแบบสะเต็มศึกษาเชษฐ์ ศิริสวัสดิ์; อาจารย์ที่ปรึกษาร่วม; สมศิริ สิงห์ลพ; อาจารย์ที่ปรึกษาหลัก; ชยพัทธ์ นาคกุลบุตร, และอื่นๆ
2554การพัฒนาชุดการสอนสำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 ที่เริ่มต้นเรียนภาษาจีนในประเทศไทยเชษฐ์ ศิริสวัสดิ์; Meng Qiu.; มหาวิทยาลัยบูรพา. คณะศึกษาศาสตร์
2555การพัฒนาชุดสื่อสำหรับออกแบบและสร้างหุ่นยนต์เพื่อการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแบบบูรณาการตามแนวทฤษฎีการเรียนรู้เพื่อสร้างสรรค์ด้วยปัญญาเชษฐ์ ศิริสวัสดิ์; มหาวิทยาลัยบูรพา. คณะศึกษาศาสตร์
2561การพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนและการคิดแก้ปัญหาเรื่อง วัสดุและสมบัติของวัสดุด้วยกิจกรรมการเรียนรู้โดยใช้ปัญหาเป็นฐานสำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5เชษฐ์ ศิริสวัสดิ์; สมศิริ สิงห์ลพ; วัฒนาพร ดวงดีวงศ์; มหาวิทยาลัยบูรพา. คณะศึกษาศาสตร์
2561การพัฒนาผลสัมฤทธิ์และการคิดวิเคราะห์ในวิชาชีววิทยาเรื่อง เซลล์ของสิ่งมีชีวิตชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 โดยใช้การจัดการเรียนรู้แบบสืบเสาะหาความรู้ 7 ขั้นโดยเน้นระดับของการสืบเสาะเชษฐ์ ศิริสวัสดิ์; ชนวัฒน์ ตันติวรานุรักษ์; ศศิวัฒน์ เดชะ; มหาวิทยาลัยบูรพา. คณะวิทยาศาสตร์
2559การพัฒนาสมรรถนะการสอนเน้นผู้เรียนเป็นสำคัญของครูในสังกัดโรงเรียนในเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชลบุรี เขต 1: ระยะที่ 2 การพัฒนาหลักสูตรฝึกอบรมการจัดการเรียนรู้เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญวิมลรัตน์ จตุรานนท์; เชษฐ์ ศิริสวัสดิ์; มหาวิทยาลัยบูรพา. คณะศึกษาศาสตร์
2563การพัฒนาหลักสูตรการอบรมภาษาไทยระยะสั้นสำหรับนักศึกษาชาวจีนของคณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพาเชษฐ์ ศิริสวัสดิ์; ประชา อินัง; โสภี ชาญเชิงยุทธชัย; ศศิชญา แก่นสาร; มหาวิทยาลัยบูรพา. คณะศึกษาศาสตร์
2557การพัฒนาหลักสูตรบูรณาการรายวิชาวิทยาศาสตร์และภาษาไทย เรื่อง การดำรงชีวิตของพืช สำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 โรงเรียนบ้านเขาทอง จังหวัดจันทบุรีเชษฐ์ ศิริสวัสดิ์; นพมณี เชื้อวัชรินทร์; วันทนี น้อยถนอม; มหาวิทยาลัยบูรพา. คณะศึกษาศาสตร์
2556การพัฒนาหลักสูตรเพื่อการเตรียมความพร้อมพัฒนาครูกลุ่มประเทศอาเซียน : การศึกษานำร่องนิสิตทุนพัฒนาครูรัฐบาลประเทศสาธารณรัฐอินโดนีเซียมนตรี แย้มกสิกร; วิชิต สุรัตน์เรืองชัย; วิมลรัตน์ จตุรานนท์; จันทร์พร พรหมมาศ; เชษฐ์ ศิริสวัสดิ์, และอื่นๆ
2564การวิจัยเชิงปฏิบัติการในการจัดการเรียนรู้โดยใช้ประเด็นทางสังคมที่เกี่ยวเนื่องกับวิทยาศาสตร์ที่มีต่อผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนและการคิดอย่างมีวิจารณญาณเชษฐ์ ศิริสวัสดิ์; อาจารย์ที่ปรึกษาร่วม; นพมณี เชื้อวัชรินทร์; อาจารย์ที่ปรึกษาหลัก; กีรติกา อินทร์ชัย, และอื่นๆ
2560การวิเคราะห์ความไม่เสถียรของโซลิตอนของสมการชเรอดิงเจอร์ไม่เชิงเส้นรูปทั่วไปจากการรบกวนจากคลื่นความยาวสูงในแนวตั้งฉากกับการเคลื่อนที่ของโซลิตอนเชษฐ์ ศิริสวัสดิ์; มหาวิทยาลัยบูรพา. คณะศึกษาศาสตร์
2563การศึกษาความเข้าใจคำศัพท์ทางชีววิทยา ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาชีววิทยาและเจตคติต่อวิชาชีววิทยาของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 ที่ได้รับการจัดการเรียนรู้แบบห้องเรียนกลับด้านร่วมกับการใช้เทคนิคเกมพรรณธร คงใหญ่; นพมณี เชื้อวัชรินทร์; เชษฐ์ ศิริสวัสดิ์; มหาวิทยาลัยบูรพา. คณะศึกษาศาสตร์
2560การศึกษาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนฟิสิกส์ทักษะการแก้โจทย์ปัญหาฟิสิกส์และศึกษาเจตคติที่มีต่อวิชาฟิสิกส์เรื่อง โมเมนตัมและการชนของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 ด้วยวิธีการสอนแบบสืบเสาะหาความรู้ร่วมกับเทคนิคการแก้โจทย์ปัญหาของโพลยาศรัณย์ ภิบาลชนม์; เชษฐ์ ศิริสวัสดิ์; ทิตยา สลิน; มหาวิทยาลัยบูรพา. คณะศึกษาศาสตร์
2564การศึกษาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิทยาศาสตร์และการแก้ปัญหาทางวิทยาศาสตร์โดยใช้การจัดการเรียนรู้แบบปัญหาเป็นฐานตามแนวคิดสะเต็มศึกษาเรื่อง งานและพลังงานของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2เชษฐ์ ศิริสวัสดิ์; อาจารย์ที่ปรึกษาร่วม; ธนาวุฒิ ลาตวงษ์; อาจารย์ที่ปรึกษาหลัก; สรวีย์ นาคเกษม, และอื่นๆ
2561การศึกษาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนและความสามารถในการคิดแก้ปัญหาของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ที่ได้รับการจัดการเรียนรู้ตามแนวคิดวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีสังคมและสิ่งแวดล้อมศิรศาธิญากร จันทร์ขศิราพร; เชษฐ์ ศิริสวัสดิ์; ฟาตีเมาะ แยนา; มหาวิทยาลัยบูรพา. คณะวิทยาศาสตร์