การเรียกดู ตาม ผู้แต่ง เจริญวิชญ์ สมพงษ์ธรรม

ข้ามไปยัง: 0-9 A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

หรือใส่อักษรขึ้นต้นของชื่อผู้แต่ง:  
แสดงผลลัพธ์ 1 ถึง 20 จากทั้งหมด 25  ถัดไป >
วันที่เผยแพร่ชื่อเรื่องผู้แต่ง/ผู้ร่วมงาน
2558กระบวนการบริหารคุณภาพสถานศึกษาจากประสบการณ์การปฏิบัติจริงของบุคลากรในสถานศึกษาขั้นพื้นฐานสมโภชน์ อเนกสุข; เจริญวิชญ์ สมพงษ์ธรรม; สุรัตน์ ไชยชมภู; สรรนภา แน่นหนา; มหาวิทยาลัยบูรพา. คณะศึกษาศาสตร์
2558การประเมินหลักสูตรการศึกษามหาบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการศึกษา ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2554 มหาวิทยาลัยบูรพาภารดี อนันต์นาวี; เจริญวิชญ์ สมพงษ์ธรรม; มหาวิทยาลัยบูรพา. คณะศึกษาศาสตร์
2559การพัฒนาตัวบ่งชี้การจัดการความรู้ของกองทัพเรือเจริญวิชญ์ สมพงษ์ธรรม; คุณวุฒิ คนฉลาด; ตติยา ม่วงมิ่งสุข; มหาวิทยาลัยบูรพา. คณะศึกษาศาสตร์
2560การพัฒนาตัวบ่งชี้สมรรถนะของผู้บริหารสถานศึกษาขั้นพื้นฐานสุขุม มูลเมือง; เจริญวิชญ์ สมพงษ์ธรรม; ปฐมสุข สีลาดเลา; มหาวิทยาลัยบูรพา. คณะศึกษาศาสตร์
2556-2557การพัฒนารูปแบบการสรรหาและการคัดเลือกข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาเพื่อบรรจุและแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการสถานศึกษาเจริญวิชญ์ สมพงษ์ธรรม; กิจสุวัฒน์ หงส์เจริญ; บุญลือ ทองอยู่; มหาวิทยาลัยบูรพา. คณะศึกษาศาสตร์
2557การพัฒนารูปแบบระบบการจัดการสิ่งแวดล้อมตามมาตรฐาน ISO 14001 ของโรงเรียนสังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานพิสิษฐ์ พิริยาพรรณ; เจริญวิชญ์ สมพงษ์ธรรม; พงษ์เทพ จิระโร
2560การศึกษาปรากฎการณ์ทางวัฒนธรรมโรงเรียนเวียงเจดีย์วิทยาจังหวัดลำพูน สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 35เจริญวิชญ์ สมพงษ์ธรรม; อังคณารักษ์ ภูบาลชื่น; มหาวิทยาลัยบูรพา. คณะศึกษาศาสตร์
2561การศึกษาภาวะผู้นำการเปลี่ยนแปลงและภาวะผู้นำทางวิชาการของผู้บริหารโรงเรียนที่ส่งผลต่อประสิทธิผลของโรงเรียน สังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดชลบุรีภารดี อนันต์นาวี; เจริญวิชญ์ สมพงษ์ธรรม; นครินทร์ อิ่มสวาสดิ์; มหาวิทยาลัยบูรพา. คณะศึกษาศาสตร์
2557การศึกษาสภาพ ปัญหาและแนวทางพัฒนาการประกันคุณภาพการศึกษาภายในโรงเรียนสาธิต "พิบูลบำเพ็ญ" มหาวิทยาลัยบูรพาภารดี อนันต์นาวี; เจริญวิชญ์ สมพงษ์ธรรม; กนกกรณ์ ทองไพจิตร์; มหาวิทยาลัยบูรพา. คณะศึกษาศาสตร์
2556ความพึงพอใจของประชาชนต่อการบริการขององค์การบริหารส่วนตำบลบางปิด จังหวัดตราดเจริญวิชญ์ สมพงษ์ธรรม; มหาวิทยาลัยบูรพา. คณะศึกษาศาสตร์
2558ความสัมพันธ์ระหว่างการบริหารความขัดแย้งของผู้บริหารกับสุขภาพองค์การของโรงเรียนสังกัดเทศบาลและเมืองพัทยาในจังหวัดชลบุรีสมศักดิ์ ลิลา; เจริญวิชญ์ สมพงษ์ธรรม; ปิยะรัตน์ โสภา; มหาวิทยาลัยบูรพา. คณะศึกษาศาสตร์
2548ความสัมพันธ์ระหว่างวัฒนธรรมองค์การกับองค์การแห่งการเรียนรู้ของสถานศึกษาสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาภาคตะวันออกเจริญวิชญ์ สมพงษ์ธรรม; มหาวิทยาลัยบูรพา. คณะศึกษาศาสตร์
2557คุณภาพ ปัญหาและแนวทางการพัฒนาการให้บริการของงานทะเบียนสถิตินิสิต มหาวิทยาลัยบูรพาเจริญวิชญ์ สมพงษ์ธรรม; คุณวุฒิ คนฉลาด; สมชาย คิดประดับ; มหาวิทยาลัยบูรพา. คณะศึกษาศาสตร์
2557ปัจจัยการบริหารงานวิชาการในการพัฒนาทักษะการคิดวิเคราะห์ที่มีประสิทธิผลของนักเรียนระดับประถมศึกษาเจริญวิชญ์ สมพงษ์ธรรม; สิทธิพร นิยมศรีสมศักดิ์; รุ่งฟ้า กิติญาณุสันต์; จงดี เยือกเย็น; มหาวิทยาลัยบูรพา. คณะศึกษาศาสตร์
2557ปัจจัยชีวสังคม ลักษณะงาน และสภาพแวดล้อมในการทำงานที่มีความสัมพันธ์กับแรงจูงใจในการทำงานของครูชาวจีนที่ปฏิบัติงานในจังหวัดชลบุรีYunkai Li; เจริญวิชญ์ สมพงษ์ธรรม; สมโภชน์ อเนกสุข; มหาวิทยาลัยบูรพา. คณะศึกษาศาสตร์
2563ปัจจัยที่ส่งผลต่อความสุขในการเรียนของนิสิตชั้นปีที่ 1 คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพาจีรทัช ใจจริง; ธนิต โตอดิเทพย์; ภารดี อนันต์นาวี; เจริญวิชญ์ สมพงษ์ธรรม; มหาวิทยาลัยบูรพา. คณะศึกษาศาสตร์
2561ปัจจัยที่ส่งผลต่อความสุขในการเรียนของนิสิตมหาวิทยาลัยบูรพาเจริญวิชญ์ สมพงษ์ธรรม; พงศ์เทพ จิระโร; อโณทัย ธีระทีป; มหาวิทยาลัยบูรพา. คณะศึกษาศาสตร์
2561ปัจจัยที่เกี่ยวข้องและภาวะผู้นำของผู้บริหารที่ส่งผลต่อผลการดำเนินงานของโรงเรียนในฝัน สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาจังหวัดสระแก้วเจริญวิชญ์ สมพงษ์ธรรม; จันทร์ชลี มาพุทธ; กมลทิพย์ ทาคีรี; มหาวิทยาลัยบูรพา. คณะศึกษาศาสตร์
2559ปัจจัยพหุระดับที่ส่งผลต่อสมรรถนะหลักของครู ด้านการทำงานเป็นทีมในโรงเรียนมัธยมศึกษา สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานสถาพร พฤฑฒิกุล; เจริญวิชญ์ สมพงษ์ธรรม; สมศักดิ์ ลิลา; มหาวิยาลัยบูรพา. คณะศึกษาศาสตร์
2558ปัจจัยเชิงสาเหตุที่ส่งผลต่อพฤติกรรมจิตสาธารณะของนักเรียนมัธยมศึกษา สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานภูมิพิพัฒน์ รักพรมงคล; เจริญวิชญ์ สมพงษ์ธรรม; ภารดี อนันต์นาวี; มหาวิทยาลัยบูรพา. คณะศึกษาศาสตร์