การเรียกดู ตาม ผู้แต่ง เจริญวิชญ์ สมพงษ์ธรรม

ข้ามไปยัง: 0-9 A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

หรือใส่อักษรขึ้นต้นของชื่อผู้แต่ง:  
แสดงผลลัพธ์ 1 ถึง 20 จากทั้งหมด 88  ถัดไป >
วันที่เผยแพร่ชื่อเรื่องผู้แต่ง/ผู้ร่วมงาน
2558กระบวนการบริหารคุณภาพสถานศึกษาจากประสบการณ์การปฏิบัติจริงของบุคลากรในสถานศึกษาขั้นพื้นฐานสมโภชน์ อเนกสุข; เจริญวิชญ์ สมพงษ์ธรรม; สุรัตน์ ไชยชมภู; สรรนภา แน่นหนา; มหาวิทยาลัยบูรพา. คณะศึกษาศาสตร์
2554กระบวนการสร้างคุณลักษณะที่พึงประสงค์ของบัณฑิตพยาบาลวิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี ยะลา โดยการบูรณาการแนวคิดการพยาบาลเชิงวัฒนธรรมสมโภชน์ อเนกสุข; อาจารย์ที่ปรึกษาร่วม; เจริญวิชญ์ สมพงษ์ธรรม; อาจารย์ที่ปรึกษาหลัก; อัจฉรา จั่นเพ็ชร์, และอื่นๆ
2559กลยุทธ์การจัดการศึกษาสงเคราะห์เพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตนักเรียนของโรงเรียนศึกษาสงเคราะห์ สังกัดสำนักบริหารงานการศึกษาพิเศษ สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานสมชัย วงษ์นายะ; เจริญวิชญ์ สมพงษ์ธรรม; ประเวศ ทั่งจันทร์แดง; มหาวิทยาลัยบูรพา. คณะศึกษาศาสตร์
2556การจัดการความรู้และแนวทางการพัฒนาการจัดการความรู้สำหรับสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชลบุรี เขต 2เจริญวิชญ์ สมพงษ์ธรรม; อาจารย์ที่ปรึกษาหลัก; เสรี ทองคำ; มหาวิทยาลัยบูรพา -- สาขาวิชาการบริหารการศึกษา?
2558การประเมินหลักสูตรการศึกษามหาบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการศึกษา ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2554 มหาวิทยาลัยบูรพาภารดี อนันต์นาวี; เจริญวิชญ์ สมพงษ์ธรรม; มหาวิทยาลัยบูรพา. คณะศึกษาศาสตร์
2549การประเมินแผนกลยุทธ์ของสถานศึกษา สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน เขตตรวจราชการที่ 5เจริญวิชญ์ สมพงษ์ธรรม; อาจารย์ที่ปรึกษาหลัก; อภิวัฒน์ งามการ; มหาวิทยาลัยบูรพา -- สาขาวิชาการบริหารการศึกษา?
2549การพัฒนางานกลุ่มนิเทศติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษาของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาในเขตตรวจราชการที่ 9เจริญวิชญ์ สมพงษ์ธรรม; อาจารย์ที่ปรึกษาหลัก; ทรงพล สมภาค; มหาวิทยาลัยบูรพา -- สาขาวิชาการบริหารการศึกษา?
2559การพัฒนาตัวบ่งชี้การจัดการความรู้ของกองทัพเรือเจริญวิชญ์ สมพงษ์ธรรม; คุณวุฒิ คนฉลาด; ตติยา ม่วงมิ่งสุข; มหาวิทยาลัยบูรพา. คณะศึกษาศาสตร์
2555การพัฒนาตัวบ่งชี้การจัดการความรู้ของกองทัพเรือคุณวุฒิ คนฉลาด; อาจารย์ที่ปรึกษาหลัก; เจริญวิชญ์ สมพงษ์ธรรม; อาจารย์ที่ปรึกษาร่วม; ตติยา ม่วงมิ่งสุข,2518, และอื่นๆ
2553การพัฒนาตัวบ่งชี้ทักษะในการดำเนินชีวิตของนักเรียนโรงเรียนมัธยมศึกษา สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานเจริญวิชญ์ สมพงษ์ธรรม; อาจารย์ที่ปรึกษาหลัก; สุกิจ โพธิ์ศิริกุล; มหาวิทยาลัยบูรพา -- สาขาวิชาการบริหารการศึกษา
2558การพัฒนาตัวบ่งชี้ภาวะผู้นำทางวิชาการของผู้บริหารโรงเรียนประถมศึกษา สังกัดสำนักงานคณะกรรมการศึกษาขั้นพื้นฐานเจริญวิชญ์ สมพงษ์ธรรม; สมโภชน์ อเนกสุข; เยาวลักษณ์ อินทร์ประสิทธิ์; มหาวิทยาลัยบูรพา. คณะศึกษาศาสตร์
2555การพัฒนาตัวบ่งชี้สมรรถนะของครูผู้สอนคณิตศาสตร์ ระดับชั้นมัธยมศึกษาเจริญวิชญ์ สมพงษ์ธรรม; อาจารย์ที่ปรึกษาหลัก; ไพรัตน์ วงษ์นาม; อาจารย์ที่ปรึกษาร่วม; ขวัญใจ ศรีทาพักตร์, และอื่นๆ
2560การพัฒนาตัวบ่งชี้สมรรถนะของผู้บริหารสถานศึกษาขั้นพื้นฐานสุขุม มูลเมือง; เจริญวิชญ์ สมพงษ์ธรรม; ปฐมสุข สีลาดเลา; มหาวิทยาลัยบูรพา. คณะศึกษาศาสตร์
2551การพัฒนารูปแบบการจัดการความรู้เพื่อการบริหารงานวิชาการของสถานศึกษาขั้นพื้นฐานด้วยกระบวนการวิจัยเชิงปฏิบัติการแบบมีส่วนร่วมเจริญวิชญ์ สมพงษ์ธรรม; อาจารย์ที่ปรึกษาหลัก; สมศักดิ์ ลิลา; อาจารย์ที่ปรึกษาร่วม; เตือนใจ รักษาพงศ์,2506, และอื่นๆ
2555การพัฒนารูปแบบการจัดการความรู้ในโรงเรียนประถมศึกษาขนาดเล็ก สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานเจริญวิชญ์ สมพงษ์ธรรม; อาจารย์ที่ปรึกษาหลัก; มนตรี แย้มกสิกร; อาจารย์ที่ปรึกษาร่วม; ศิริลักษณ์ เส็งมี, และอื่นๆ
2557การพัฒนารูปแบบการจัดการสิ่งแวดล้อมตามมาตรฐาน ISO 14001 ของโรงเรียน สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานเจริญวิชญ์ สมพงษ์ธรรม; อาจารย์ที่ปรึกษาหลัก; พงศ์เทพ จิระโร; อาจารย์ที่ปรึกษาร่วม; พิสิษฐ์ ศุภวัฒน์ธนบดี, และอื่นๆ
2554การพัฒนารูปแบบการบริหารคุณภาพด้านการอนุรักษ์พลังงาน กรณีศึกษา บริษัท ไออาร์พีซี จำกัด (มหาชน)เจริญวิชญ์ สมพงษ์ธรรม; อาจารย์ที่ปรึกษาหลัก; สุขุม มูลเมืองอาจารย์ที่ปรึกษาร่วม; ปรีดา บุญศิลป์; มหาวิทยาลัยบูรพา -- สาขาวิชาการบริหารการศึกษา.
2556การพัฒนารูปแบบการบริหารวิชาการที่มีประสิทธิผลของโรงเรียนมัธยมศึกษา สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานเจริญวิชญ์ สมพงษ์ธรรม; อาจารย์ที่ปรึกษาหลัก; สุขุม มูลเมือง; อาจารย์ที่ปรึกษาร่วม; อาจินต์ จรูญผล, และอื่นๆ
2555การพัฒนารูปแบบการบริหารแบบมุ่งผลสัมฤทธิ์ในสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาเจริญวิชญ์ สมพงษ์ธรรม; อาจารย์ที่ปรึกษาหลัก; วิชิต สุรัตน์เรืองชัย; อาจารย์ที่ปรึกษาร่วม; ยงยุทธ ทรัพย์เจริญ, และอื่นๆ
2555การพัฒนารูปแบบการประกันคุณภาพการศึกษาภายในของมหาวิทยาลัยราชภัฏยะลาสู่ความเป็นเลิศในอนาคตเจริญวิชญ์ สมพงษ์ธรรม; อาจารย์ที่ปรึกษาหลัก; สมศักดิ์ ลิลา; อาจารย์ที่ปรึกษาร่วม; วิชิต เรืองแป้น, และอื่นๆ