การเรียกดู ตาม ผู้แต่ง อาจารย์ที่ปรึกษาหลัก

ข้ามไปยัง: 0-9 A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

หรือใส่อักษรขึ้นต้นของชื่อผู้แต่ง:  
แสดงผลลัพธ์ 1 ถึง 20 จากทั้งหมด 2505  ถัดไป >
วันที่เผยแพร่ชื่อเรื่องผู้แต่ง/ผู้ร่วมงาน
2550กรณีศึกษาความเป็นไปได้ในการประยุกต์ใช้ระบบยื่นเอกสารสินค้าออกอิเล็กทรอนิกส์ณกร อินทร์พยุง; อาจารย์ที่ปรึกษาหลัก; สวลี งามกิจปราโมทย์; มหาวิทยาลัยบูรพา -- สาขาวิชาการจัดการการขนส่งและโลจิสติกส์
2553กระบวนการขัดเกลาคุณธรรมจริยธรรมของเยาวชนต้นแบบจังหวัดฉะเชิงเทราจันทร์ชลี มาพุทธ; อาจารย์ที่ปรึกษาหลัก; ดลใจ ถาวรวงศ์ ตันเจริญ,2515; มหาวิทยาลัยบูรพา -- สาขาวิชาการศึกษาและการพัฒนาสังคม
2555กระบวนการคัดเลือกผู้รับเหมาสำหรับโครงการก่อสร้างแท่นขุดเจาะก๊าซน้ำมันอมรชัย ใจยงค์; อาจารย์ที่ปรึกษาหลัก; วรรธณพล ชมภูเขียว; มหาวิทยาลัยบูรพา -- สาขาวิชาเทคโนโลยีวิศวกรรม -- กลุ่มวิชาเทคโนโลยีการจัดการงานก่อสร้าง.
2553กระบวนการทางสังคมและวิถีการดำเนินชีวิตภาพสะท้อนจากประสบการณ์ชีวิตบุคคลที่หวนกลับไปติดสารเสพติดซ้ำสมโภชน์ อเนกสุข; อาจารย์ที่ปรึกษาร่วม; อนงค์ วิเศษสุวรรณ์; อาจารย์ที่ปรึกษาหลัก; บุหงา ดุลยสิทธิ์, และอื่นๆ
2554กระบวนการสร้างคุณลักษณะที่พึงประสงค์ของบัณฑิตพยาบาลวิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี ยะลา โดยการบูรณาการแนวคิดการพยาบาลเชิงวัฒนธรรมสมโภชน์ อเนกสุข; อาจารย์ที่ปรึกษาร่วม; เจริญวิชญ์ สมพงษ์ธรรม; อาจารย์ที่ปรึกษาหลัก; อัจฉรา จั่นเพ็ชร์, และอื่นๆ
2552กระบวนการเกณฑ์และฝึกอบรมทหารกองประจำการกองทัพอากาศที่มีผลกระทบต่อสังคมไทยมานพ แจ่มกระจ่าง; อาจารย์ที่ปรึกษาร่วม; ไพรัตน์ วงษ์นาม; อาจารย์ที่ปรึกษาร่วม; วชิระ ชาวหา, และอื่นๆ
2550กระบวนการเรียนรู้และสืบทอดภูมิปัญญาท้องถิ่น : กรณีศึกษา "เพลงโหงฟาง" ของจังหวัดตราดสมโภชน์ อเนกสุข; อาจารย์ที่ปรึกษาหลัก; จามร พงษ์ไพบูลย์,2505; มหาวิทยาลัยบูรพา -- สาขาวิชาพัฒนศึกษา
2551กระบวนการใช้แหล่งทรัพยากรการเรียนรู้ในท้องถิ่นตามหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐานของครูในสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน จังหวัดชลบุรีลัดดา ศุขปรีดี; อาจารย์ที่ปรึกษาหลัก; อุไร ใสโสก; มหาวิทยาลัยบูรพา -- สาขาวิชาเทคโนโลยีทางการศึกษา
2555กลยุทธ์ และประสิทธิผลการทำการตลาดเชิงประสบการณ์ของเขาเขียวเอสตาเต้ แคมป์ปิ้ง รีสอร์ท แอนด์ซาฟารี จังหวัดชลบุรีสุชาดา พงศ์กิตติวิบูลย์; อาจารย์ที่ปรึกษาหลัก; ณัฐิตา กัลศรี; มหาวิทยาลัยบูรพา -- สาขาวิชาสื่อสารการตลาด.
2556กลยุทธ์การจัดซื้อที่ดีที่สุดสำหรับการสั่งซื้อเหล็กจากประเทศญี่ปุ่นไพโรจน์ เร้าธนชลกุล; อาจารย์ที่ปรึกษาหลัก; ชาลิณี บุบผาพฤกษ์; มหาวิทยาลัยบูรพา -- สาขาวิชาการจัดการโลจิสติกส์และโซ่อุปทาน.
2557กลยุทธ์การบริหารงานกีฬาตามแนวคิดการพัฒนาและการบริหารและการจัดการภาครัฐขององค์การบริหารส่วนจังหวัดในเขตภาคตะวันออกสันติพงษ์ ปลั่งสุวรรณ; อาจารย์ที่ปรึกษาร่วม; พูลพงศ์ สุขสว่าง; อาจารย์ที่ปรึกษาร่วม; นภพร ทัศนัยนา, และอื่นๆ
2551กลยุทธ์การสร้างความอยู่รอดขององค์การพัฒนาเอกชนไทย : การวิเคราะห์ตามแนวทฤษฎีพึ่งพาทรัพยากรมนตรี เจนวิทย์กร; อาจารย์ที่ปรึกษาหลัก; พรอัมรินทร์ พรหมเกิด; มหาวิทยาลัยบูรพา -- สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์.
2555กลยุทธ์การสร้างตราสินค้าบุคคลคริสโตเฟอร์ ไรท์ชมพูนุช ปัญญไพโรจน์; อาจารย์ที่ปรึกษาหลัก; ศิริพรรณ หอมไกล; มหาวิทยาลัยบูรพา -- สาขาวิชาสื่อสารการตลาด
2554กลยุทธ์การสอนหลักธรรมของพระพุทธศาสนาที่เหมาะสมกับพัฒนาการของเด็กระดับมัธยมศึกษาตอนปลายวิมลรัตน์ จตุรานนท์; อาจารย์ที่ปรึกษาหลัก; สุนทร บำเรอราช; อาจารย์ที่ปรึกษาร่วม; ปิ่นทอง ใจสุทธิ, และอื่นๆ
2556กลยุทธ์การสื่อสารการตลาดผ่านสื่อสังคมออนไลน์ ของบริษัท จีเอ็มเอ็ม ไท หับ จำกัด (จีทีเอช) กรณีศึกษา ภาพยนตร์เรื่อง ATM เออรัก..เออเร่อมนฤดี ธาดาอำนวยชัย; อาจารย์ที่ปรึกษาหลัก; ชมพูนุช ปัญญไพโรจน์; อาจารย์ที่ปรึกษาร่วม; ฐิติภา สัมพันธ์พร,2529, และอื่นๆ
2556กลยุทธ์การสื่อสารการตลาดแบบบูรณาการของหนังสือธรรมะประยุกต์ สำนักพิมพ์ดีเอ็มจีอุณาโลม จันทร์รุ่งมณีกุล; อาจารย์ที่ปรึกษาหลัก; สุกานดา ปานเพชร; มหาวิทยาลัยบูรพา -- สาขาวิชาสื่อสารการตลาด
2551กลยุทธ์การแข่งขันของผู้ประกอบธุรกิจประเภทหอพักนิสิตนักศึกษาในเขตอำเภอเมือง จังหวัดชลบุรีวุฒิชาติ สุนทรสมัย; อาจารย์ที่ปรึกษาหลัก; สุปราณี อโนดาษ; มหาวิทยาลัยบูรพา -- สาขาวิชาการจัดการวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม.
2555กลยุทธ์การแสดงความรับผิดชอบต่อสังคมและการรับรู้ประโยชน์ที่มีต่อสถานีวิทยุโทรทัศน์ไทยทีวีสีช่อง 3 ในภาวะอุทกภัยปี พ.ศ. 2554สุชาดา พงศ์กิตติวิบูลย์; อาจารย์ที่ปรึกษาหลัก; สราลี พุ่มกุมาร; มหาวิทยาลัยบูรพา -- สาขาวิชาสื่อสารการตลาด
2555กลยุทธ์ด้านการตลาดของธุรกิจแฟรนไชส์ไก่ย่างห้าดาว : ?bศึกษาเฉพาะ ตำบลแสนสุข อำเภอเมือง จังหวัดชลบุรีวุฒิชาติ สุนทรสมัย; อาจารย์ที่ปรึกษาหลัก; หทัยกาญน์ กุยแก้ว; มหาวิทยาลัยบูรพา -- สาขาวิชาการจัดการวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม.
2555กลยุทธ์ทางการตลาดที่ส่งผลต่อความสำเร็จของตัวแทนจำหน่ายรถยนต์ในจังหวัดชลบุรีสมบัติ ธำรงสินถาวร; อาจารย์ที่ปรึกษาหลัก; พรเทพ สุวัฑฒนา; มหาวิทยาลัยบูรพา -- สาขาวิชาการจัดการวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม.