การเรียกดู ตาม ผู้แต่ง อาจารย์ที่ปรึกษาหลัก

ข้ามไปยัง: 0-9 A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

หรือใส่อักษรขึ้นต้นของชื่อผู้แต่ง:  
แสดงผลลัพธ์ 1 ถึง 20 จากทั้งหมด 771  ถัดไป >
วันที่เผยแพร่ชื่อเรื่องผู้แต่ง/ผู้ร่วมงาน
2561Hello world 2.0 : การประยุกต์ใช้เทคโนโลยีความเป็นจริงเสมือนในงานจิตรกรรมดิจิทัลChn; Yng; ศุภฤกษ์ คณิตวรานันท์; อาจารย์ที่ปรึกษาร่วม; ปิติวรรธน์ สมไทย, และอื่นๆ
2561กระบวนการสะสมทุนเบื้องต้นบริเวณพื้นที่ชายแดนไทย-กัมพูชาของจังหวัดชายฝั่งทะเลภาคตะวันออกปรีชา เปี่ยมพงศ์สานต์; อาจารย์ที่ปรึกษาหลัก; จุฑามาศ ชูสุวรรณ; มหาวิทยาลัยบูรพา -- สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์การเมืองและการบริหารจัดการ
2564กระบวนการเพิ่มสมบัติไม้สักอายุน้อยด้วยนวัตกรรมชีวภาพ เพื่อการออกแบบผลิตภัณฑ์ซอ; มิยอง; อาจารย์ที่ปรึกษาร่วม; เกรียงศักดิ์ เขียวมั่ง; อาจารย์ที่ปรึกษาหลัก, และอื่นๆ
2563กระบวนแบบถนิมพิมพาภรณ์ : แนวทางการออกแบบรูปลักษณ์เครื่องประดับสุชาติ เถาทอง; อาจารย์ที่ปรึกษาร่วม; เกรียงศักดิ์ เขียวมั่ง; อาจารย์ที่ปรึกษาหลัก; กนกวรรณ ใจหาญ, และอื่นๆ
2561กลยุทธ์ ทางการตลาดแบบออนไลน์ของบริษัท ABC จำกัดศรัณยา เลิศพุทธรักษ์; อาจารย์ที่ปรึกษาหลัก; ณัฐพร แหยมเปรมปรี; มหาวิทยาลัยบูรพา -- สาขาวิชาบริหารธุรกิจ สำหรับผู้บริหาร.
2563กลยุทธ์การกำหนดราคาด้วยข้อมูลต้นทุนระบบฐานกิจกรรมร่วมกับการคำนวณมูลค่าเพิ่มเชิงเศรษฐกิจเนตรดาว ชัยเขต; อาจารย์ที่ปรึกษาหลัก; สุญภัคจิรา มณีสิริตาภรณ์; มหาวิทยาลัยบูรพา -- คณะการจัดการและการท่องเที่ยว.
2563กลยุทธ์การจัดการด้านการออกกำลังกายและกีฬาตามแนวคิดเครือข่ายมหาวิทยาลัยอาเซียนด้านการส่งเสริมสุขภาพสำหรับมหาวิทยาลัยราชภัฏเสกสรรค์ ทองคำบรรจง; อาจารย์ที่ปรึกษาร่วม; นภพร ทัศนัยนา; อาจารย์ที่ปรึกษาหลัก; สุกัญญา เจริญวัฒนะ, และอื่นๆ
2564กลยุทธ์การตลาดเชิงพลวัตสำหรับผู้ประกอบการรับเหมางานซ่อมบำรุงเพื่อความยั่งยืนระพีพร ศรีจำปา; อาจารย์ที่ปรึกษาหลัก; พรกมล เผือกนิสสัย; มหาวิทยาลัยบูรพา -- วิทยาลัยพาณิชยศาสตร์.
2564กลยุทธ์การธำรงรักษาพนักงานฝ่ายวิศวกรรมการผลิตในภาคอุตสาหกรรมการผลิตอัตโนมัตินพดล เดชประเสริฐ; อาจารย์ที่ปรึกษาหลัก; สุธีกานต์ ฐานะประสิทธิ์; มหาวิทยาลัยบูรพา -- วิทยาลัยพาณิชยศาสตร์.
2563กลยุทธ์การปรับตัวของธุรกิจด้านการท่องเที่ยวขนาดกลางและขนาดย่อม (SMEs) สำหรับยุคเทคโนโลยี 4.0 ในพื้นที่พัทยาเพชรรัตน์ วิริยะสืบพงศ์; อาจารย์ที่ปรึกษาหลัก; จันทกาญจน์ โชคพิบูลไพศาล; มหาวิทยาลัยบูรพา -- สาขาวิชาการจัดการท่องเที่ยวระหว่างประเทศ.
2563กลยุทธ์การปรับตัวเพื่อความมั่นคงขององค์กรการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทยอนุรัตน์ อนันทนาธร; อาจารย์ที่ปรึกษาหลัก; อุไรรัตน์ ทับทอง; มหาวิทยาลัยบูรพา -- สาขาวิชายุทธศาสตร์และความมั่นคง.
2563กลยุทธ์การพัฒนาการผลิตครูของสถาบันการครุศึกษาในเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออกวรวุฒิ เพ็งพันธ์; อาจารย์ที่ปรึกษาหลัก; สุวิชัย โกศัยยะวัฒน์; อาจารย์ที่ปรึกษาร่วม; ศุภัครจิรา พรหมสุวิชา, และอื่นๆ
2561กลยุทธ์การเลี้ยงโคเนื้อของเกษตรกรและการส่งเสริมการเลี้ยงโคเนื้อของเกษตรกรในรูปแบบใหม่ตามโครงการโคบาลบูรพาสระแก้ว อำเภออรัญประเทศ จังหวัดสระแก้วเบญญาดา กระจ่างแจ้ง; อาจารย์ที่ปรึกษาหลัก; วุฒิลากรณ์ หันทยุง; มหาวิทยาลัยบูรพา -- สาขาวิชาการจัดการสาธารณะ.
2561กลยุทธ์ส่วนประสมทางการตลาดในมุมมองของลูกค้า (7C's) และคุณภาพการบริการที่มีผลต่อการตั้งใจซื้อซ้ำ กรณีศึกษา ร้านก๋วยเตี๋ยวเรือปทุม 8 ในจังหวัดชลบุรีระพีพร ศรีจำปา; อาจารย์ที่ปรึกษาหลัก; นภสร เหลืองอ่อน; มหาวิทยาลัยบูรพา -- สาขาวิชาบริหารธุรกิจ สำหรับผู้บริหาร.
2563กลวิธีการแปลหน่วยสร้างประโยคเน้นส่วนในพระราชบัญญัติคนเข้าเมืองภาษาไทยเป็นภาษาอังกฤษณัฐภัทร พัฒนา; อาจารย์ที่ปรึกษาหลัก; พิสินี เจียมสถิตย์; มหาวิทยาลัยบูรพา -- สาขาวิชาภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร.
2564การขับเคลื่อนงานศิลปะและวัฒนธรรม :หอศิลปะและวัฒนธรรมภาคตะวันออกมนัส แก้วบูชา; อาจารย์ที่ปรึกษาหลัก; ศรัญญา ประสพชิงชนะ; อาจารย์ที่ปรึกษาร่วม; สัจจพร เกษตรสินธุ์, และอื่นๆ
2561การขับเคลื่อนนโยบายสาธารณะเพื่อเพิ่มประสิทธิผลการจัดการห่วงโซ่ธุรกิจปลานิลสุชนนี เมธิโยธิน; อาจารย์ที่ปรึกษาหลัก; อิสระ สุวรรณบล; อาจารย์ที่ปรึกษาร่วม; ปุญชรัสมิ์ วัฒณาไพบูลย์, และอื่นๆ
2563การคัดเลือกแบบแข่งขันของขั้นตอนวิธีทางพันธุกรรมสำหรับพยากรณ์ปริมาณน้ำฝนโดยใช้โครงข่ายประสาทเทียมพูลพงศ์ สุขสว่าง; อาจารย์ที่ปรึกษาหลัก; จตุภัทร เมฆพายัพ; อาจารย์ที่ปรึกษาร่วม; ปิยธิดา ต ไชยสุวรรณ, และอื่นๆ
2561การจัดการความปลอดภัยด้านการท่องเที่ยวในเขตพื้นที่เมืองพัทยากิจฐเชต ไกรวาส; อาจารย์ที่ปรึกษาหลัก; กฤษฎา นันทเพชร; อาจารย์ที่ปรึกษาร่วม; จุฬาลักษณ์ พันธัง, และอื่นๆ
2560การจัดการความรู้ด้านการข่าวกรองเพื่อการควบคุมผู้ต้องขัง : กรณีศึกษาเรือนจำพิเศษพัทยารชฎ จันทร์น้อย; อาจารย์ที่ปรึกษาหลัก; ชุติเดช ห่มสิงห์; มหาวิทยาลัยบูรพา -- สาขาวิชาการบริหารทั่วไป.