การเรียกดู ตาม ผู้แต่ง อาจารย์ที่ปรึกษาหลัก

ข้ามไปยัง: 0-9 A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

หรือใส่อักษรขึ้นต้นของชื่อผู้แต่ง:  
แสดงผลลัพธ์ 1 ถึง 20 จากทั้งหมด 5200  ถัดไป >
วันที่เผยแพร่ชื่อเรื่องผู้แต่ง/ผู้ร่วมงาน
2561Hello world 2.0 : การประยุกต์ใช้เทคโนโลยีความเป็นจริงเสมือนในงานจิตรกรรมดิจิทัลChn; Yng; ศุภฤกษ์ คณิตวรานันท์; อาจารย์ที่ปรึกษาร่วม; ปิติวรรธน์ สมไทย, และอื่นๆ
2559Mass Customization สำหรับธุรกิจอุตสาหกรรมอาหารแช่แข็ง กรณีศึกษา :?bบริษัทผลิตไก่ทอดแช่แข็งส่งออก = Mass customization for frozen food industry : case study of frozen fried chickenPttrporn Tuntisrrut; พีรพล สิทธิวิจารณ์; อาจารย์ที่ปรึกษาหลัก; ภัทรพร ตันติเสรีรัตน์; มหาวิทยาลัยบูรพา -- สาขาวิชาการจัดการโลจิสติกส์และโซ่อุปทาน.
2558กรณีศึกษา การปรับปรุงกระบวนการจ่ายวัตถุดิบและเพิ่มประสิทธิภาพสายการผลิตชิ้นส่วนรถยนต์ไพโรจน์ เร้าธนชลกุล; อาจารย์ที่ปรึกษาหลัก; ณณัฐ ชูจิตร; มหาวิทยาลัยบูรพา -- สาขาวิชาการจัดการโลจิสติกส์และโซ่อุปทาน.
2558กรณีศึกษา การลดต้นทุนกระบวนการไหลของสินค้าคงคลังเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการสั่งซื้อวัตถุดิบไพโรจน์ เร้าธนชลกุล; อาจารย์ที่ปรึกษาหลัก; กษภัค วณิชศิริเดโช; มหาวิทยาลัยบูรพา -- สาขาวิชาการจัดการโลจิสติกส์และโซ่อุปทาน.
2558กรณีศึกษาการลงทุนร้านกาแฟและระบบบริหารจัดการด้วยคอมพิวเตอร์พอพันธ์ วัชจิตพันธ์; อาจารย์ที่ปรึกษาหลัก; ลักษณ์ชยาภา อัครนิจเดชากิตติ์; มหาวิทยาลัยบูรพา -- สาขาวิชาการจัดการโลจิสติกส์และโซ่อุปทาน.
2550กรณีศึกษาความเป็นไปได้ในการประยุกต์ใช้ระบบยื่นเอกสารสินค้าออกอิเล็กทรอนิกส์ณกร อินทร์พยุง; อาจารย์ที่ปรึกษาหลัก; สวลี งามกิจปราโมทย์; มหาวิทยาลัยบูรพา -- สาขาวิชาการจัดการการขนส่งและโลจิสติกส์
2553กระบวนการขัดเกลาคุณธรรมจริยธรรมของเยาวชนต้นแบบจังหวัดฉะเชิงเทราจันทร์ชลี มาพุทธ; อาจารย์ที่ปรึกษาหลัก; ดลใจ ถาวรวงศ์ ตันเจริญ,2515; มหาวิทยาลัยบูรพา -- สาขาวิชาการศึกษาและการพัฒนาสังคม
2555กระบวนการคัดเลือกผู้รับเหมาสำหรับโครงการก่อสร้างแท่นขุดเจาะก๊าซน้ำมันอมรชัย ใจยงค์; อาจารย์ที่ปรึกษาหลัก; วรรธณพล ชมภูเขียว; มหาวิทยาลัยบูรพา -- สาขาวิชาเทคโนโลยีวิศวกรรม -- กลุ่มวิชาเทคโนโลยีการจัดการงานก่อสร้าง.
2558กระบวนการจัดทำแผนแม่บทเพื่อการพัฒนาเกษตรกรรม อำเภอบางละมุง จังหวัดชลบุรีลือชัย วงษ์ทอง; อาจารย์ที่ปรึกษาหลัก; ปราณี ใช้ฮวดเจริญ; มหาวิทยาลัยบูรพา -- สาขาวิชาการบริหารทั่วไป
2553กระบวนการทางสังคมและวิถีการดำเนินชีวิตภาพสะท้อนจากประสบการณ์ชีวิตบุคคลที่หวนกลับไปติดสารเสพติดซ้ำสมโภชน์ อเนกสุข; อาจารย์ที่ปรึกษาร่วม; อนงค์ วิเศษสุวรรณ์; อาจารย์ที่ปรึกษาหลัก; บุหงา ดุลยสิทธิ์, และอื่นๆ
2559กระบวนการบริหารงานด้านสิ่งแวดล้อมของเทศบาลเมืองพนัสนิคม จังหวัดชลบุรีนันทวัน อินทชาติ; อาจารย์ที่ปรึกษาหลัก; วรภร มโนพัศธาดา; มหาวิทยาลัยบูรพา -- สาขาวิชาการจัดการภาครัฐและภาคเอกชน
2558กระบวนการปกป้องสิทธิผู้ป่วยของพยาบาลวิชาชีพวัลภา คุณทรงเกียรติ; อาจารย์ที่ปรึกษาร่วม; สุภาภรณ์ ด้วงแพง; อาจารย์ที่ปรึกษาหลัก; โสรัตน์ วงศ์สุทธิธรรม, และอื่นๆ
2558กระบวนการสร้างความหมายให้กับรูปเคารพขนาดใหญ่มหึมาทางศาสนาระหว่าง พ.ศ. 2534-2557บุญเชิด หนูอิ่ม; อาจารย์ที่ปรึกษาร่วม; ปรีดี พิศภูมิวิถี; อาจารย์ที่ปรึกษาหลัก; นุสรา จิตตเกษม, และอื่นๆ
2554กระบวนการสร้างคุณลักษณะที่พึงประสงค์ของบัณฑิตพยาบาลวิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี ยะลา โดยการบูรณาการแนวคิดการพยาบาลเชิงวัฒนธรรมสมโภชน์ อเนกสุข; อาจารย์ที่ปรึกษาร่วม; เจริญวิชญ์ สมพงษ์ธรรม; อาจารย์ที่ปรึกษาหลัก; อัจฉรา จั่นเพ็ชร์, และอื่นๆ
2561กระบวนการสะสมทุนเบื้องต้นบริเวณพื้นที่ชายแดนไทย-กัมพูชาของจังหวัดชายฝั่งทะเลภาคตะวันออกปรีชา เปี่ยมพงศ์สานต์; อาจารย์ที่ปรึกษาหลัก; จุฑามาศ ชูสุวรรณ; มหาวิทยาลัยบูรพา -- สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์การเมืองและการบริหารจัดการ
2559กระบวนการสืบทอดประเพณีทางสังคมของชาวไทยเชื้อสายจีนชุมชนตลาดบ้านใหม่จังหวัดฉะเชิงเทราบุญเชิด หนูอิ่ม; อาจารย์ที่ปรึกษาหลัก; ชนาภา เมธีเกรียงไกร; มหาวิทยาลัยบูรพา -- สาขาวิชาไทยศึกษา
2552กระบวนการเกณฑ์และฝึกอบรมทหารกองประจำการกองทัพอากาศที่มีผลกระทบต่อสังคมไทยมานพ แจ่มกระจ่าง; อาจารย์ที่ปรึกษาร่วม; ไพรัตน์ วงษ์นาม; อาจารย์ที่ปรึกษาร่วม; วชิระ ชาวหา, และอื่นๆ
2564กระบวนการเพิ่มสมบัติไม้สักอายุน้อยด้วยนวัตกรรมชีวภาพ เพื่อการออกแบบผลิตภัณฑ์ซอ; มิยอง; อาจารย์ที่ปรึกษาร่วม; เกรียงศักดิ์ เขียวมั่ง; อาจารย์ที่ปรึกษาหลัก, และอื่นๆ
2550กระบวนการเรียนรู้และสืบทอดภูมิปัญญาท้องถิ่น : กรณีศึกษา "เพลงโหงฟาง" ของจังหวัดตราดสมโภชน์ อเนกสุข; อาจารย์ที่ปรึกษาหลัก; จามร พงษ์ไพบูลย์,2505; มหาวิทยาลัยบูรพา -- สาขาวิชาพัฒนศึกษา
2551กระบวนการใช้แหล่งทรัพยากรการเรียนรู้ในท้องถิ่นตามหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐานของครูในสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน จังหวัดชลบุรีลัดดา ศุขปรีดี; อาจารย์ที่ปรึกษาหลัก; อุไร ใสโสก; มหาวิทยาลัยบูรพา -- สาขาวิชาเทคโนโลยีทางการศึกษา