การเรียกดู ตาม ผู้แต่ง อาจารย์ที่ปรึกษาร่วม

ข้ามไปยัง: 0-9 A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

หรือใส่อักษรขึ้นต้นของชื่อผู้แต่ง:  
แสดงผลลัพธ์ 1 ถึง 20 จากทั้งหมด 844  ถัดไป >
วันที่เผยแพร่ชื่อเรื่องผู้แต่ง/ผู้ร่วมงาน
2553กระบวนการทางสังคมและวิถีการดำเนินชีวิตภาพสะท้อนจากประสบการณ์ชีวิตบุคคลที่หวนกลับไปติดสารเสพติดซ้ำสมโภชน์ อเนกสุข; อาจารย์ที่ปรึกษาร่วม; อนงค์ วิเศษสุวรรณ์; อาจารย์ที่ปรึกษาหลัก; บุหงา ดุลยสิทธิ์, และอื่นๆ
2554กระบวนการสร้างคุณลักษณะที่พึงประสงค์ของบัณฑิตพยาบาลวิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี ยะลา โดยการบูรณาการแนวคิดการพยาบาลเชิงวัฒนธรรมสมโภชน์ อเนกสุข; อาจารย์ที่ปรึกษาร่วม; เจริญวิชญ์ สมพงษ์ธรรม; อาจารย์ที่ปรึกษาหลัก; อัจฉรา จั่นเพ็ชร์, และอื่นๆ
2552กระบวนการเกณฑ์และฝึกอบรมทหารกองประจำการกองทัพอากาศที่มีผลกระทบต่อสังคมไทยมานพ แจ่มกระจ่าง; อาจารย์ที่ปรึกษาร่วม; ไพรัตน์ วงษ์นาม; อาจารย์ที่ปรึกษาร่วม; วชิระ ชาวหา, และอื่นๆ
2557กลยุทธ์การบริหารงานกีฬาตามแนวคิดการพัฒนาและการบริหารและการจัดการภาครัฐขององค์การบริหารส่วนจังหวัดในเขตภาคตะวันออกสันติพงษ์ ปลั่งสุวรรณ; อาจารย์ที่ปรึกษาร่วม; พูลพงศ์ สุขสว่าง; อาจารย์ที่ปรึกษาร่วม; นภพร ทัศนัยนา, และอื่นๆ
2554กลยุทธ์การสอนหลักธรรมของพระพุทธศาสนาที่เหมาะสมกับพัฒนาการของเด็กระดับมัธยมศึกษาตอนปลายวิมลรัตน์ จตุรานนท์; อาจารย์ที่ปรึกษาหลัก; สุนทร บำเรอราช; อาจารย์ที่ปรึกษาร่วม; ปิ่นทอง ใจสุทธิ, และอื่นๆ
2556กลยุทธ์การสื่อสารการตลาดผ่านสื่อสังคมออนไลน์ ของบริษัท จีเอ็มเอ็ม ไท หับ จำกัด (จีทีเอช) กรณีศึกษา ภาพยนตร์เรื่อง ATM เออรัก..เออเร่อมนฤดี ธาดาอำนวยชัย; อาจารย์ที่ปรึกษาหลัก; ชมพูนุช ปัญญไพโรจน์; อาจารย์ที่ปรึกษาร่วม; ฐิติภา สัมพันธ์พร,2529, และอื่นๆ
2556กลยุทธ์ในการพัฒนาคุณลักษณะของนิสิตตามมาตรฐานผลการเรียนรู้หมวดวิชาศึกษาทั่วไปมหาวิทยาลัยบูรพาสิทธิพร นิยมศรีสมศักดิ์; อาจารย์ที่ปรึกษาหลัก; ยุวดี รอดจากภัย; อาจารย์ที่ปรึกษาร่วม; ณัฐกานต์ ปัดเกษม, และอื่นๆ
2556การกำจัด Cu Mn และ Zn โดยกระบวนการดูดซับด้วยเปลือกหอยสุวรรณา ภาณุตระกูล; อาจารย์ที่ปรึกษาร่วม; คฑาวุธ ภาชนะ; อาจารย์ที่ปรึกษาหลัก; อรรถพล เชยศุภเกตุ, และอื่นๆ
2555การกำหนดนโยบายสาธารณะด้านสิ่งแวดล้อมโดยใช้เทคโนโลยีภูมิสารสนเทศในพื้นที่นิคมอุตสาหกรรมมาบตาพุด จังหวัดระยองจักรกฤษณ์ นรนิติผดุงการ; อาจารย์ที่ปรึกษาหลัก; อัฌชา กบัวเกษร; อาจารย์ที่ปรึกษาร่วม; บรรพต วิรุณราช, และอื่นๆ
2554การก่อรูปองค์กรของภาคประชาชนในจังหวัดตราดเทียนชัย ศศิศาสตร์อาจารย์ที่ปรึกษาหลัก; ชัยยนต์ ประดิษฐศิลป์; อาจารย์ที่ปรึกษาร่วม; สิตางศ์ เจริญวงศ์; มหาวิทยาลัยบูรพา -- สาขาวิชาไทยศึกษา.
2555การจัดการความขัดแย้งตามแนวทางสันติวิธีกิจฐเชต ไกรวาส; อาจารย์ที่ปรึกษาหลัก; นันทวัน อินทชาติ; อาจารย์ที่ปรึกษาร่วม; อธิพัฒน์ สินทรโก, และอื่นๆ
2552การจัดการงานบุคคลกับคุณภาพชีวิตการทำงานในองค์การอุตสาหกรรมที่ได้รับมาตรฐานแรงงานไทยระดับสมบูรณ์ในเขตชายฝั่งตะวันออกติน ปรัชญพฤทธิ์; อาจารย์ที่ปรึกษาหลัก; พลศักดิ์ จิรไกรศิริ; อาจารย์ที่ปรึกษาร่วม; สมเจตน์ พันธุ์โฆษิต, และอื่นๆ
2556การจัดการพิพิธภัณฑ์วัด เขตพื้นที่จังหวัดชลบุรี เพื่อพัฒนาเป็นแหล่งการเรียนรู้สุวิทย์ จิระมณีม; อาจารย์ที่ปรึกษาร่วม; บุญเติม พันรอบ; อาจารย์ที่ปรึกษาหลัก; Kisit Vililrt, และอื่นๆ
2556การจัดการภัยพิบัติในรูปแบบที่หลากหลายในจังหวัดพระนครศรีอยุธยาจากเหตุการณ์อุทกภัย ปี 2554ฤทธิกร ศิริประเสริฐโชค; อาจารย์ที่ปรึกษาร่วม; ปัณฑ์ภากร สมโรจน์รัตน์; มหาวิทยาลัยบูรพา -- สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์.
2556การจัดการภัยพิบัติในรูปแบบที่หลากหลายในจังหวัดพระนครศรีอยุธยาจากเหตุการณ์อุทกภัย ปี 2554ฤทธิกร ศิริประเสริฐโชค; อาจารย์ที่ปรึกษาร่วม; ปัณฑ์ภากร สมโรจน์รัตน์; มหาวิทยาลัยบูรพา -- สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์.
2564การจัดการสอนออนไลน์แบบเปิดกว้างสำหรับมวลชนด้วยแนวคิดการคิดการเรียนรู้ของเครื่องจักรปริญญา เรืองทิพย์; อาจารย์ที่ปรึกษาหลัก; กฤษณะ ชินสาร; อาจารย์ที่ปรึกษาร่วม; วรรณธิดา ยลวิลาศ, และอื่นๆ
2552การจัดการเรียนการสอนที่เน้นสมรรถนะผู้เรียนประเภทวิชาช่างอุตสาหกรรมของโรงเรียนอาชีวศึกษาเอกชนในภาคตะวันออกฉลอง ทับศรี; อาจารย์ที่ปรึกษาร่วม; นัญฑา ผลิตวานนท์; อาจารย์ที่ปรึกษาหลัก; ธนวรรณ ปลงไสว, และอื่นๆ
2553การจัดการแสดงโขน : ?bกรณีโรงมหรสพหลวงศาลาเฉลิมกรุง = Khon performance of Salachalermkrung Royal Theatreสุชาติ เถาทอง; อาจารย์ที่ปรึกษาร่วม; เลิศศิริร์ บวรกิตติ; อาจารย์ที่ปรึกษาหลัก; จุฬาลักษณ์ เอกวัฒนพันธ์, และอื่นๆ
2550การจัดการแหล่งน้ำผิวดินในพื้นที่ลุ่มน้ำจังหวัดตราดอัฌชา กบัวเกษร; อาจารย์ที่ปรึกษาหลัก; แก้ว นวลฉวี; อาจารย์ที่ปรึกษาร่วม; วัชราภรณ์ เขื่อนแก้ว, และอื่นๆ
2556การจัดตั้งและการดำเนินงานของสหภาพแรงงานอุตสาหกรรมยานยนต์ในจังหวัดชลบุรี : การวิจัยแบบผสมพรรัตน์ แสดงหาญ; อาจารย์ที่ปรึกษาหลัก; อภิญญา อิงอาจ; อาจารย์ที่ปรึกษาร่วม; ธนพนธ์ ศรีทอง, และอื่นๆ