การเรียกดู ตาม ผู้แต่ง อาจารย์ที่ปรึกษาร่วม

ข้ามไปยัง: 0-9 A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

หรือใส่อักษรขึ้นต้นของชื่อผู้แต่ง:  
แสดงผลลัพธ์ 1 ถึง 20 จากทั้งหมด 441  ถัดไป >
วันที่เผยแพร่ชื่อเรื่องผู้แต่ง/ผู้ร่วมงาน
2561Hello world 2.0 : การประยุกต์ใช้เทคโนโลยีความเป็นจริงเสมือนในงานจิตรกรรมดิจิทัลChn; Yng; ศุภฤกษ์ คณิตวรานันท์; อาจารย์ที่ปรึกษาร่วม; ปิติวรรธน์ สมไทย, และอื่นๆ
2564กระบวนการเพิ่มสมบัติไม้สักอายุน้อยด้วยนวัตกรรมชีวภาพ เพื่อการออกแบบผลิตภัณฑ์ซอ; มิยอง; อาจารย์ที่ปรึกษาร่วม; เกรียงศักดิ์ เขียวมั่ง; อาจารย์ที่ปรึกษาหลัก, และอื่นๆ
2563กระบวนแบบถนิมพิมพาภรณ์ : แนวทางการออกแบบรูปลักษณ์เครื่องประดับสุชาติ เถาทอง; อาจารย์ที่ปรึกษาร่วม; เกรียงศักดิ์ เขียวมั่ง; อาจารย์ที่ปรึกษาหลัก; กนกวรรณ ใจหาญ, และอื่นๆ
2563กลยุทธ์การจัดการด้านการออกกำลังกายและกีฬาตามแนวคิดเครือข่ายมหาวิทยาลัยอาเซียนด้านการส่งเสริมสุขภาพสำหรับมหาวิทยาลัยราชภัฏเสกสรรค์ ทองคำบรรจง; อาจารย์ที่ปรึกษาร่วม; นภพร ทัศนัยนา; อาจารย์ที่ปรึกษาหลัก; สุกัญญา เจริญวัฒนะ, และอื่นๆ
2563กลยุทธ์การพัฒนาการผลิตครูของสถาบันการครุศึกษาในเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออกวรวุฒิ เพ็งพันธ์; อาจารย์ที่ปรึกษาหลัก; สุวิชัย โกศัยยะวัฒน์; อาจารย์ที่ปรึกษาร่วม; ศุภัครจิรา พรหมสุวิชา, และอื่นๆ
2564การขับเคลื่อนงานศิลปะและวัฒนธรรม :หอศิลปะและวัฒนธรรมภาคตะวันออกมนัส แก้วบูชา; อาจารย์ที่ปรึกษาหลัก; ศรัญญา ประสพชิงชนะ; อาจารย์ที่ปรึกษาร่วม; สัจจพร เกษตรสินธุ์, และอื่นๆ
2561การขับเคลื่อนนโยบายสาธารณะเพื่อเพิ่มประสิทธิผลการจัดการห่วงโซ่ธุรกิจปลานิลสุชนนี เมธิโยธิน; อาจารย์ที่ปรึกษาหลัก; อิสระ สุวรรณบล; อาจารย์ที่ปรึกษาร่วม; ปุญชรัสมิ์ วัฒณาไพบูลย์, และอื่นๆ
2563การคัดเลือกแบบแข่งขันของขั้นตอนวิธีทางพันธุกรรมสำหรับพยากรณ์ปริมาณน้ำฝนโดยใช้โครงข่ายประสาทเทียมพูลพงศ์ สุขสว่าง; อาจารย์ที่ปรึกษาหลัก; จตุภัทร เมฆพายัพ; อาจารย์ที่ปรึกษาร่วม; ปิยธิดา ต ไชยสุวรรณ, และอื่นๆ
2561การจัดการความปลอดภัยด้านการท่องเที่ยวในเขตพื้นที่เมืองพัทยากิจฐเชต ไกรวาส; อาจารย์ที่ปรึกษาหลัก; กฤษฎา นันทเพชร; อาจารย์ที่ปรึกษาร่วม; จุฬาลักษณ์ พันธัง, และอื่นๆ
2560การจัดการมรดกทางวัฒนธรรม : วัดเกาะหลัก พระอารามหลวง จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ภูวษา เรืองชีวิน; อาจารย์ที่ปรึกษาหลัก; มนัส แก้วบูชา; อาจารย์ที่ปรึกษาร่วม; กฤษณะ สโมสร, และอื่นๆ
2564การจัดการสอนออนไลน์แบบเปิดกว้างสำหรับมวลชนด้วยแนวคิดการคิดการเรียนรู้ของเครื่องจักรปริญญา เรืองทิพย์; อาจารย์ที่ปรึกษาหลัก; กฤษณะ ชินสาร; อาจารย์ที่ปรึกษาร่วม; วรรณธิดา ยลวิลาศ, และอื่นๆ
2561การจัดการองค์ความรู้นาฏศิลป์พื้นบ้านในเทศกาลฮาเจ๋ของชาวจิงจู๋ในพื้นที่จิงจู๋ซานต่าวHung; Qin; ภูวษา เรืองชีวิน; อาจารย์ที่ปรึกษาหลัก; มนัส แก้วบูชา, และอื่นๆ
2563การจัดการเรียนรู้กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ตามทฤษฎีสร้างสรรค์ด้วยปัญญาเพื่อพัฒนาการคิดอย่างมีเหตุผลสำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 3อุดม รัตนอัมพรโสภณ; อาจารย์ที่ปรึกษาหลัก; ปริญญา ทองสอน; อาจารย์ที่ปรึกษาร่วม; เบ็ญจา สุระขันธ์, และอื่นๆ
2563การจัดการเรียนรู้เพศศึกษาโดยใช้โมเดลเลิฟเพื่อลดพฤติกรรมเสี่ยงทางเพศของวัยรุ่นเอมอัชฌา วัฒนบุรานนท์; อาจารย์ที่ปรึกษาหลัก; วัลลภ ใจดี; อาจารย์ที่ปรึกษาร่วม; สุพรรษา สงฉิม, และอื่นๆ
2564การจัดการเรียนรู้แบบ MIA เพื่อพัฒนาความสามารถในการอ่านเพื่อความเข้าใจและการคิดวิเคราะห์วิชาภาษาอังกฤษของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 โรงเรียนสาธิต "พิบูลบำเพ็ญ" มหาวิทยาลัยบูรพาสมศิริ สิงห์ลพ; อาจารย์ที่ปรึกษาหลัก; รุ่งฟ้า กิติญาณุสันต์; อาจารย์ที่ปรึกษาร่วม; วราภรณ์ พูลสวัสดิ์, และอื่นๆ
2563การจัดการเรียนรู้โดยใช้แบบจำลองเป็นฐานวิชาชีววิทยาเพื่อพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนและให้เหตุผลเชิงวิทยาศาสตร์ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4สมศิริ สิงห์ลพ; อาจารย์ที่ปรึกษาหลัก; ธนาวุฒิ ลาตวงษ์; อาจารย์ที่ปรึกษาร่วม; จุฑามาศ กันทะวัง, และอื่นๆ
2564การจัดกิจกรรมการเรียนรู้คณิตศาสตร์แบบอุปนัยและนิรนัยร่วมกับการใช้คำถามระดับสูงที่มีผลต่อมโนทัศน์และความสามารถในการให้เหตุผลทางคณิตศาสตร์เรื่อง วงกลม ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3สมคิด อินเทพ; อาจารย์ที่ปรึกษาหลัก; จุฑาพร เนียมวงษ์; อาจารย์ที่ปรึกษาร่วม; ณัฐภัทร แสงมาลา, และอื่นๆ
2563การจัดกิจกรรมส่งเสริมสุขภาพฟันเพื่อป้องกันฟันผุของนักเรียนชั้นประถมศึกษา สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาฉะเชิงเทราเอมอัชฌา วัฒนบุรานนท์; อาจารย์ที่ปรึกษาหลัก; ณัฏยา อัศววรฤทธิ์; อาจารย์ที่ปรึกษาร่วม; วริศรา คงนิ่ม, และอื่นๆ
2563การจัดกิจกรรมเสริมสร้างการตัดสินใจในนักเรียนประถมศึกษา : กรณีศึกษาผลด้วยการทดสอบ IGTTM2ศศินันท์ ศิริธาดากุลพัฒน์; อาจารย์ที่ปรึกษาร่วม; วรากร ทรัพย์วิระปกรณ์; อาจารย์ที่ปรึกษาหลัก; โสภิตา ภู่บำรุง, และอื่นๆ
2560การจัดทำทะเบียนวัตถุและการสื่อความหมายเพื่อออกแบบนิทรรศการ ณ พิพิธภัณฑ์พื้นบ้านวัดบางแตน อำเภอบ้านสร้าง จังหวัดปราจีนบุรีมนัส แก้วบูชา; อาจารย์ที่ปรึกษาหลัก; ภูวษา เรืองชีวิน; อาจารย์ที่ปรึกษาร่วม; มณีรัตน์ อินคง, และอื่นๆ