การเรียกดู ตาม ผู้แต่ง อนุรัตน์ อนันทนาธร

ข้ามไปยัง: 0-9 A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

หรือใส่อักษรขึ้นต้นของชื่อผู้แต่ง:  
แสดงผลลัพธ์ 1 ถึง 20 จากทั้งหมด 30  ถัดไป >
วันที่เผยแพร่ชื่อเรื่องผู้แต่ง/ผู้ร่วมงาน
2563กลยุทธ์การปรับตัวเพื่อความมั่นคงขององค์กรการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทยอนุรัตน์ อนันทนาธร; อาจารย์ที่ปรึกษาหลัก; อุไรรัตน์ ทับทอง; มหาวิทยาลัยบูรพา -- สาขาวิชายุทธศาสตร์และความมั่นคง.
2562การจัดการความมั่นคงของวิสาหกิจชุมชน ตามแนวคิดปรัชญา เศรษฐกิจพอเพียงอนุรัตน์ อนันทนาธร; มหาวิทยาลัยบูรพา. คณะรัฐศาสตร์และนิติศาสตร์
2562การจัดการความมั่นคงของวิสาหกิจชุมชนตามแนวคิดปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงอนุรัตน์ อนันทนาธร; มหาวิทยาลัยบูรพา. คณะรัฐศาสตร์และนิติศาสตร์
2564การจัดการความมั่นคงด้านสุขภาวะผู้สูงอายุในเขตเทศบาลเมืองหนองปรือ อำเภอบางละมุง จังหวัดชลบุรีระเบียบ กิจเจริญ; อมรทิพย์ อมราภิบาล; อนุรัตน์ อนันทนาธร; ภัทรพงษ์ รัตนเสวี
2560การจัดการความมั่นคงด้านแรงงานต่างด้าวไร้ฝีมือภาคอุตสาหกรรมของประเทศไทยอนุรัตน์ อนันทนาธร; สวรรค์นิมิต เตชาวงศ์; มหาวิทยาลัยบูรพา. คณะรัฐศาสตร์และนิติศาสตร์
2563การจัดการเพื่อความมั่นคงของอุตสาหกรรมขนาดกลางและขนาดย่อม (SMEs) ในจังหวัดชลบุรีอนุรัตน์ อนันทนาธร; อาจารย์ที่ปรึกษาหลัก; จารุภาส พลตื้อ; มหาวิทยาลัยบูรพา -- สาขาวิชายุทธศาสตร์และความมั่นคง.
2564การจัดการเพื่อความมั่นคงของอุตสาหกรรมขนาดกลางและขนาดย่อมในจังหวัดชลบุรีจารุภาส พลตื้อ; อนุรัตน์ อนันทนาธร; ภัทรพงษ์ รัตนเสวี
2564การจัดการแรงงานต่างด้าวภาคการประมงของประเทศไทยวีระชาติ แสงทวี; สัมฤทธิ์ ยศสมศักดิ์; อนุรัตน์ อนันทนาธร
2563การชำระค่าเช่าที่ดินราชพัสดุเพื่ออยู่อาศัยในจังหวัดชลบุรีอภิสรา ม่วงใหม; ธีระ กุลสวัสดิ์; อนุรัตน์ อนันทนาธร; สัมฤทธิ์ ยศสมศักดิ์; จีระ ประทีป, และอื่นๆ
2563การรับรู้ของประชาชนที่มีต่อโครงการพัฒนาสนามบินอู่ตะเภาและเมืองการบินภาคตะวันออกในอำเภอบ้านฉาง จังหวัดระยองอนุรัตน์ อนันทนาธร; อาจารย์ที่ปรึกษาหลัก; ปิโยรส ศรีคำน้อย; มหาวิทยาลัยบูรพา -- สาขาวิชายุทธศาสตร์และความมั่นคง.
2552การรับรู้และการมีส่วนร่วมของประชาชนต่อการสร้างโรงผลิตเหล็กถลุงหลอมเหลวและโรงงานผลิตเหล็กแท่งตำบลแม่น้ำคู้ อำเภอปลวกแดง จังหวัดระยองอนุรัตน์ อนันทนาธร; มหาวิทยาลัยบูรพา. คณะรัฐศาสตร์และนิติศาสตร์
2563การวิเคราะห์นโยบายการบริหารจัดการจังหวัดและกลุ่มจังหวัดแบบบูรณาการอนุรัตน์ อนันทนาธร; มหาวิทยาลัยบูรพา. รัฐศาสตร์และนิติศาสตร์
2551การศึกษาความพึงพอใจและความผูกพันต่อองค์กรของบุคลากรเทศบาลตำบลบางพระ.อนุรัตน์ อนันทนาธร; มหาวิทยาลัยบูรพา. คณะรัฐศาสตร์และนิติศาสตร์
2563การศึกษาความเครียดในการปฏิบัติงานของทหารหน่วยเฉพาะกิจ กรมทหารพรานที่ 11 ที่ปฏิบัติงานอยู่ใน พื้นที่อำเภอแว้งและอำเภอสุคิริน จังหวัดนราธิวาสณัฐพงศ์ มั่งอะนะ; อนุรัตน์ อนันทนาธร; สัมฤทธิ์ ยศสมศักดิ์; จีระ ประทีป; มหาวิทยาลัยบูรพา. คณะรัฐศาสตร์และนิติศาสตร์
2563การสร้างความมั่นคงในการดำรงชีวิตของเกษตรกรในพื้นที่อุตสาหกรรมของประเทศไทยอนุรัตน์ อนันทนาธร; อาจารย์ที่ปรึกษาหลัก; จันทร์จีรา ปาลี; มหาวิทยาลัยบูรพา -- สาขาวิชายุทธศาสตร์และความมั่นคง.
2564ความมั่นคงของเศรษฐกิจฐานรากในการพึ่งพาตนเองของวิสาหกิจชุมชนในเขตพื้นที่ภาคกลางของประเทศไทยสนิทเดช จินตนา; อนุรัตน์ อนันทนาธร
2564ความมั่นคงด้านพลังงานของประเทศไทย: ภาคอุตสาหกรรมธีรพงษ์ คำอุ่น; ธีรพงษ์ บัวหล้า; วิเชียร ตันศิริคงคล; อนุรัตน์ อนันทนาธร
2561คุณภาพชีวิตของประชาชนที่อาศัยอยู่ในเขตอุตสาหกรรมในพื้นที่องค์การบริหารส่วนตำบลดอนหัวฬ่อ อำเภอเมืองจังหวัดชลบุรีอนุรัตน์ อนันทนาธร; ศิริวรรณ แซ่ฉั่ว; มหาวิทยาลัยบูรพา. คณะรัฐศาสตร์และนิติศาสตร์
2559ตัวแบบสมการเชิงโครงสร้างคุณภาพชีวิตการทำงานของข้าราชการตำรวจนครบาลของไทยอนุรัตน์ อนันทนาธร; วงพักตร์ ภู่พันธ์ศรี; นภดล วงษ์น้อม; มหาวิทยาลัยบูรพา. คณะรัฐศาสตร์และนิติศาสตร์
2563ปัจจัยที่มีผลต่อการกระทำความผิดคดียาเสพติดของผู้ต้องขังหญิง : กรณีศึกษาเรือนจำจังหวัดสุพรรณบุรีอนุรัตน์ อนันทนาธร; อาจารย์ที่ปรึกษาหลัก; ปภาวี ทับห่วง; มหาวิทยาลัยบูรพา -- สาขาวิชายุทธศาสตร์และความมั่นคง.