การเรียกดู ตาม ผู้แต่ง สุปราณี ธรรมพิทักษ์

ข้ามไปยัง: 0-9 A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

หรือใส่อักษรขึ้นต้นของชื่อผู้แต่ง:  
แสดงผลลัพธ์ 1 ถึง 20 จากทั้งหมด 82  ถัดไป >
วันที่เผยแพร่ชื่อเรื่องผู้แต่ง/ผู้ร่วมงาน
2559กระบวนการในการดำเนินงานของแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ. 2558-2560) เทศบาลเมืองชลบุรี ด้านยุทธศาสตร์การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและการคมนาคมสุปราณี ธรรมพิทักษ์; ศศินันท์ ทิพยางกูร; มหาวิทยาลัยบูรพา. วิทยาลัยการบริหารรัฐกิจ
2560การจัดกลยุทธ์ของสถาบันจิตวิทยาความมั่นคงสุปราณี ธรรมพิทักษ์; ณัฎฐนันท์ ธนัญชัย; มหาวิทยาลัยบูรพา. วิทยาลัยการบริหารรัฐกิจ
2563การนำนโยบายการจัดการศึกษาสำหรับเด็กต่างด้าวไปปฏิบัติในพื้นที่จังหวัดสระแก้วนิภาพร รอดไพบูลย์; ชิตพล ชัยมะดัน; สุปราณี ธรรมพิทักษ์; มหาวิทยาลัยบูรพา. วิทยาลัยการบริหารรัฐกิจ
2559การประเมินผลโครงการติดตั้งกล้องโทรทัศน์วงจรปิด (CCTV) ของเมืองพัทยา จังหวัดชลบุรีสุปราณี ธรรมพิทักษ์; สิตาญา เลิศทองทับทิม; มหาวิทยาลัยบูรพา. วิทยาลัยการบริหารรัฐกิจ
2561การพัฒนานโยบายเพื่อให้ประเทศไทยเป็นศูนย์กลางการผลิตและการค้าอัญมณีและเครื่องประดับของโลกสุปราณี ธรรมพิทักษ์; วิภาวี พิจิตบันดาล; บุญกิต จิตรงามปลั่ง; มหาวิทยาลัยบูรพา. วิทยาลัยการบริหารรัฐกิจ
2561การพัฒนานโยบายเพื่อให้ประเทศไทยเป็นศูนย์กลางการผลิตและการค้าอัญมณีและเครื่องประดับของโลกสุปราณี ธรรมพิทักษ์; วิภาวี พิจิตบันดาล; บุญกิต จิตรงามปลั่ง; มหาวิทยาลัยบูรพา. วิทยาลัยการบริหารรัฐกิจ
2561การพัฒนาวิธีในการจัดหาวัสดุครุภัณฑ์ทางการแพทย์ของโรงพยาบาลชุมชนเขตบริการสุขภาพที่ 2 (พิษณุโลก)สุปราณี ธรรมพิทักษ์; พงษ์เสฐียร เหลืองอลงกต; มนูญ บุญนัด; มหาวิทยาลัยบูรพา. วิทยาลัยการบริหารรัฐกิจ
2561การพัฒนาวิธีในการจัดหาวัสดุครุภัณฑ์ทางการแพทย์ของโรงพยาบาลชุมชนเขตบริการสุขภาพที่ 2 (พิษณุโลก)สุปราณี ธรรมพิทักษ์; พงษ์เสฐียร เหลืองอลงกต; มนูญ บุญนัด; มหาวิทยาลัยบูรพา. วิทยาลัยการบริหารรัฐกิจ
2554การมีส่วนร่วมของคณะกรรมการชุมชนในการจัดทำแผนพัฒนา 3 ปี เทศบาลตำบลดอนหัวฬ่อ อำเภอเมือง จังหวัดชลบุรีสุปราณี ธรรมพิทักษ์; อาจารย์ที่ปรึกษาหลัก; นาตยา พระใหญ่; มหาวิทยาลัยบูรพา -- สาขาวิชาการบริหารทั่วไป
2555การมีส่วนร่วมของคณะกรรมการชุมชนในการพัฒนาชุมชนในเขตเทศบาลตำบลบางพระ อำเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรีสุปราณี ธรรมพิทักษ์; อาจารย์ที่ปรึกษาหลัก; ยุทธพงษ์ เฮ้าประมงค์; มหาวิทยาลัยบูรพา -- สาขาวิชาการบริหารทั่วไป.
2553การมีส่วนร่วมของประชาชนในการจัดทำแผนพัฒนาสามปีขององค์การบริหารส่วนตำบลเกาะกลาง อำเภอเกาะลันตา จังหวัดกระบี่สุปราณี ธรรมพิทักษ์; อาจารย์ที่ปรึกษาหลัก; นิรุตติ์ มีมะแม; มหาวิทยาลัยบูรพา -- สาขาวิชาการบริหารทั่วไป
2560การมีส่วนร่วมของประชาชนในการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด : ?bศึกษากรณี อำเภอแกลง จังหวัดระยองสุปราณี ธรรมพิทักษ์; อธิพงษ์ ตันศิริ; มหาวิทยาลัยบูรพา. วิทยาลัยการบริหารรัฐกิจ
2554การมีส่วนร่วมของอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนในการป้องกันอาชญากรรมในเขตเทศบาลเมืองหนองปรือ อำเภอบางละมุง จังหวัดชลบุรีสุปราณี ธรรมพิทักษ์; อาจารย์ที่ปรึกษาหลัก; สมประสงค์ อยู่ทะเล,2510; มหาวิทยาลัยบูรพา -- สาขาวิชาการบริหารทั่วไป
2558การมีส่วนร่วมทางการเมืองของประชาชนในเขตดอนเมือง กรุงเทพมหานครสุปราณี ธรรมพิทักษ์; อัคร์วินต์ วรรณะศิลปิน; มหาวิทยาลัยบูรพา. วิทยาลัยการบริหารรัฐกิจ
2559การวิเคราะห์นโยบายของรัฐเกี่ยวกับการโยกย้ายถิ่นฐานแบบไม่ปกติในมหาสมุทรอินเดีย : กรณีศึกษาโรฮีนจาสุปราณี ธรรมพิทักษ์; นันท์พิพัฒน์ ม่วงน้อย; มหาวิทยาลัยบูรพา. วิทยาลัยการบริหารรัฐกิจ
2559การเตรียมความพร้อมก่อนเกษียณอายุทำงานของประชาชนในเขตพื้นที่เทศบาลตำบลเสม็ด อำเภอเมือง จังหวัดชลบุรีสุปราณี ธรรมพิทักษ์; เรืองรำไพ โยธาใหญ่; มหาวิทยาลัยบูรพา. วิทยาลัยการบริหารรัฐกิจ
2559ขวัญและกำลังใจในการปฏิบัติงานของครูโรงเรียนเทศบาล สังกัดเทศบาลเมืองนราธิวาสสุปราณี ธรรมพิทักษ์; ธนากร รุจิมาลัย; มหาวิทยาลัยบูรพา. วิทยาลัยการบริหารรัฐกิจ
2559ข้อเสนอแนะต่อผู้ประกอบการรถขนส่งสินค้าขนาดใหญ่ เพื่อสร้างความปลอดภัยให้กับชุมชนบริเวณโดยรอบนิคมอุตสาหกรรมอมตะนคร เฟส 8 จังหวัดชลบุรีสุปราณี ธรรมพิทักษ์; ศราวุธ ทัตราคม; มหาวิทยาลัยบูรพา. วิทยาลัยการบริหารรัฐกิจ
2558ความคิดเห็นของนิสิตที่มีต่อการจัดการศึกษาของวิทยาลัยการบริหารรัฐกิจ มหาวิทยาลัยบูรพาสุปราณี ธรรมพิทักษ์; ตวงพร รุ่งเรืองศรี; มหาวิทยาลัยบูรพา. วิทยาลัยการบริหารรัฐกิจ
2560ความคิดเห็นของนิสิตที่มีต่อการบริหารจัดการหอพักภายในมหาวิทยาลัยบูรพา ชลบุรีสุปราณี ธรรมพิทักษ์; วริศรา สร้อยสังวาลย์; มหาวิทยาลัยบูรพา. วิทยาลัยการบริหารรัฐกิจ