การเรียกดู ตาม ผู้แต่ง สุปราณี ธรรมพิทักษ์

ข้ามไปยัง: 0-9 A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

หรือใส่อักษรขึ้นต้นของชื่อผู้แต่ง:  
แสดงผลลัพธ์ 1 ถึง 20 จากทั้งหมด 45  ถัดไป >
วันที่เผยแพร่ชื่อเรื่องผู้แต่ง/ผู้ร่วมงาน
2560การจัดกลยุทธ์ของสถาบันจิตวิทยาความมั่นคงสุปราณี ธรรมพิทักษ์; ณัฎฐนันท์ ธนัญชัย; มหาวิทยาลัยบูรพา. วิทยาลัยการบริหารรัฐกิจ
2563การนำนโยบายการจัดการศึกษาสำหรับเด็กต่างด้าวไปปฏิบัติในพื้นที่จังหวัดสระแก้วนิภาพร รอดไพบูลย์; ชิตพล ชัยมะดัน; สุปราณี ธรรมพิทักษ์; มหาวิทยาลัยบูรพา. วิทยาลัยการบริหารรัฐกิจ
2561การพัฒนานโยบายเพื่อให้ประเทศไทยเป็นศูนย์กลางการผลิตและการค้าอัญมณีและเครื่องประดับของโลกสุปราณี ธรรมพิทักษ์; วิภาวี พิจิตบันดาล; บุญกิต จิตรงามปลั่ง; มหาวิทยาลัยบูรพา. วิทยาลัยการบริหารรัฐกิจ
2561การพัฒนานโยบายเพื่อให้ประเทศไทยเป็นศูนย์กลางการผลิตและการค้าอัญมณีและเครื่องประดับของโลก Developing policy towards thailand as the world’s gems and jewelry manufacturing and trading hubสุปราณี ธรรมพิทักษ์; อาจารย์ที่ปรึกษาหลัก; วิภาวี พิจิตบันดาล; อาจารย์ที่ปรึกษาร่วม; บุญกิต จิตรงามปลั่ง, และอื่นๆ
2561การพัฒนาวิธีในการจัดหาวัสดุครุภัณฑ์ทางการแพทย์ของโรงพยาบาลชุมชนเขตบริการสุขภาพที่ 2 (พิษณุโลก)สุปราณี ธรรมพิทักษ์; พงษ์เสฐียร เหลืองอลงกต; มนูญ บุญนัด; มหาวิทยาลัยบูรพา. วิทยาลัยการบริหารรัฐกิจ
2561การพัฒนาวิธีในการจัดหาวัสดุครุภัณฑ์ทางการแพทย์ของโรงพยาบาลชุมชนเขตบริการสุขภาพที่ 2 (พิษณุโลก)สุปราณี ธรรมพิทักษ์; อาจารย์ที่ปรึกษาหลัก; พงษ์เสฐียร เหลืองอลงกต; อาจารย์ที่ปรึกษาร่วม; มนูญ บุญนัด, และอื่นๆ
2560การมีส่วนร่วมของประชาชนในการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด : ?bศึกษากรณี อำเภอแกลง จังหวัดระยองสุปราณี ธรรมพิทักษ์; อธิพงษ์ ตันศิริ; มหาวิทยาลัยบูรพา. วิทยาลัยการบริหารรัฐกิจ
2560ความคิดเห็นของนิสิตที่มีต่อการบริหารจัดการหอพักภายในมหาวิทยาลัยบูรพา ชลบุรีสุปราณี ธรรมพิทักษ์; วริศรา สร้อยสังวาลย์; มหาวิทยาลัยบูรพา. วิทยาลัยการบริหารรัฐกิจ
2560ความคิดเห็นของประชาชนต่อการปฏิบัติงานป้องกันและปราบปรามยาเสพติดของเจ้าหน้าที่ทหารเรือหน่วยเรือรักษาความสงบเรียบร้อยตามลำแม่น้ำโขงเขตเชียงรายสุปราณี ธรรมพิทักษ์; ภูติภัทร บุญณารักษ์; มหาวิทยาลัยบูรพา. วิทยาลัยการบริหารรัฐกิจ
2561ความคิดเห็นต่อการพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐของบุคลากรกองบัญชาการสถาบันวิชาป้องกันประเทศสุปราณี ธรรมพิทักษ์; ชินรัตน์ สมสืบ; จุฬาลักษณ์ นนทบุตร; มหาวิทยาลัยบูรพา. วิทยาลัยการบริหารรัฐกิจ
2561ความคิดเห็นต่อการพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐของบุคลากรกองบัญชาการสถาบันวิชาป้องกันประเทศสุปราณี ธรรมพิทักษ์; อาจารย์ที่ปรึกษาร่วม; ชินรัตน์ สมสืบ; อาจารย์ที่ปรึกษาหลัก; จุฬาลักษณ์ นนทบุตร, และอื่นๆ
2564ความต้องการพัฒนาตนเองของผู้ใหญ่บ้านด้านข้าราชการ 4.0 อำเภอเมือง จังหวัดจันทบุรีสุปราณี ธรรมพิทักษ์; อาจารย์ที่ปรึกษาร่วม; จักรชัย สื่อประเสริฐสิทธิ์; อาจารย์ที่ปรึกษาหลัก; ณพล เติมกิจธนสาร, และอื่นๆ
2561ความต้องการในการพัฒนาตนเองของข้าราชการ วิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักร สถาบันวิชาการป้องกันประเทศสุปราณี ธรรมพิทักษ์; ชินรัตน์ สมสืบ; ฐิติพันธ์ จิตต์เจริญ; มหาวิทยาลัยบูรพา. วิทยาลัยการบริหารรัฐกิจ
2561ความต้องการในการพัฒนาตนเองของข้าราชการ วิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักร สถาบันวิชาการป้องกันประเทศสุปราณี ธรรมพิทักษ์; อาจารย์ที่ปรึกษาร่วม; ชินรัตน์ สมสืบ; อาจารย์ที่ปรึกษาหลัก; ฐิติพันธ์ จิตต์เจริญ, และอื่นๆ
2560ความต้องการในการพัฒนาตนเองของข้าราชการ สำนักงานตรวจสอบภายในทหารกองบัญชาการกองทัพไทยสุปราณี ธรรมพิทักษ์; ยุทธศักดิ์ วาสนจิตต์; มหาวิทยาลัยบูรพา. วิทยาลัยการบริหารรัฐกิจ
2560ความต้องการในการพัฒนาตนเองของข้าราชการกรมสารบรรณทหาร กองบัญชาการกองทัพไทยสุปราณี ธรรมพิทักษ์; บัณฑิตย์ บุณยะปาน; มหาวิทยาลัยบูรพา. วิทยาลัยการบริหารรัฐกิจ
2560ความผูกพันต่อองค์การของบุคลากรสถาบันเทคโนโลยีป้องกันประเทศ (องค์การมหาชน)สุปราณี ธรรมพิทักษ์; ณัฐพล วัฒนกุล; มหาวิทยาลัยบูรพา. วิทยาลัยการบริหารรัฐกิจ
2563ความพร้อมของบุคลากรองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในอำเภอพานทอง จังหวัดชลบุรีเพื่อรองรับนโยบายเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออกสุปราณี ธรรมพิทักษ์; จักรชัย สื่อประเสริฐสิทธิ์; พัชรี ดีพร้อม; มหาวิทยาลัยบูรพา. วิทยาลัยการบริหารรัฐกิจ
2563ความพร้อมของบุคลากรองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในอำเภอพานทอง จังหวัดชลบุรีเพื่อรองรับนโยบายเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออกสุปราณี ธรรมพิทักษ์; อาจารย์ที่ปรึกษาร่วม; จักรชัย สื่อประเสริฐสิทธิ์; อาจารย์ที่ปรึกษาหลัก; พัชรี ดีพร้อม, และอื่นๆ
2560ความพึงพอใจของผู้สมัครเข้ารับการอบรมต่อโรงเรียนสอนขับรถที่กรมการขนส่งทางบกรับรองในจังหวัดชลบุรีสุปราณี ธรรมพิทักษ์; โสภาคย์ กาแว่น; มหาวิทยาลัยบูรพา. วิทยาลัยการบริหารรัฐกิจ