การเรียกดู ตาม ผู้แต่ง สุนทราวดี เธียรพิเชฐ

ข้ามไปยัง: 0-9 A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

หรือใส่อักษรขึ้นต้นของชื่อผู้แต่ง:  
แสดงผลลัพธ์ 1 ถึง 20 จากทั้งหมด 21  ถัดไป >
วันที่เผยแพร่ชื่อเรื่องผู้แต่ง/ผู้ร่วมงาน
2551การประเมินผลการดำเนินงานสร้างเสริมสุขภาพและป้องกันโรคในกลุ่มเป้าหมายของสำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ สาขาเขตพื้นที่ (ระยอง) ปีงบประมาณ 2550สุนทราวดี เธียรพิเชฐ; รวีวรรณ เผ่ากัณหา; จินตนา วัชรสินธุ์; พิริยา ศุภศรี; มณีรัตน์ ภาคธูป, และอื่นๆ
2546การพัฒนารูปแบบการให้บริการสุขภาพระดับปฐมภูมิเพื่อชุมชนแห่งสุขภาพ: กรณีศึกษาภาคตะวันออกสุนทราวดี เธียรพิเชฐ; รวีวรรณ เผ่ากัณหา; ผ่องศรี เกียรติเลิศนภา; จินตนา วัชรสินธุ์; สุภาภรณ์ ด้วงแพง, และอื่นๆ
2540การวิเคราะห์วัฒนธรรมอาจารย์สถาบันอุดมศึกษาไทยสุนทราวดี เธียรพิเชฐ; มหาวิทยาลัยบูรพา. คณะพยาบาลศาสตร์
2554ความต้องการการดูแลตามวัฒนธรรมและความเชื่อวิถีอิสลามและการดูแลที่ได้รับจริงในระยะตั้งครรภ์ระยะคลอดและระยะหลังคลอดของสตรีมุสลิมวรรณี เดียวอิศเรศ; อาจารย์ที่ปรึกษาหลัก; สุนทราวดี เธียรพิเชฐ; อาจารย์ที่ปรึกษาร่วม; กัญญ์ชลา สาหมุน, และอื่นๆ
2555ความต้องการดูแลตามวัฒนธรรมและความเชื่อวิถีอิสลาม และการดูแลที่ได้รับจริงในระยะตั้งครรภ์ ระยะคลอด และระยะหลังคลอด ของสตรีมุสลิมสุนทราวดี เธียรพิเชฐ; วรรณี เดียวอิศเรศ; กัญญ์ชลา สาหมุน; มหาวิทยาลัยบูรพา. คณะพยาบาลศาสตร์
2543ความมุ่งมั่นในการผลิตผลงานวิชาการของอาจารย์คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพาสุนทราวดี เธียรพิเชฐ; สิริลักษณ์ โสมานุสรณ์; กมลทิพย์ ด่านชัย; สุวรรณา จันทร์ประเสริฐ; มหาวิทยาลัยบูรพา. คณะพยาบาลศาสตร์
2552ความสัมพันธ์ระหว่างการทำหน้าที่ของครอบครัวกับคุณภาพชีวิตคนพิการอโนชา ทัศนาธนชัย; นุจรี ไชยมงคล; สุนทราวดี เธียรพิเชฐ; มหาวิทยาลัยบูรพา. คณะพยาบาลศาสตร์
2551ความสัมพันธ์ระหว่างการทำหน้าที่ของครอบครัวกับคุณภาพชีวิตคนพิการสุนทราวดี เธียรพิเชฐ; อาจารย์ที่ปรึกษาร่วม; นุจรี ไชยมงคล; อาจารย์ที่ปรึกษาหลัก; อโนชา ทัศนาธนชัย, และอื่นๆ
2549ความสัมพันธ์ระหว่างความผูกพันต่อครอบครัวและการสื่อสารในครอบครัวกับทักษะชีวิตพื้นฐานของวัยรุ่นในจังหวัดปราจีนบุรีสุนทราวดี เธียรพิเชฐ; อาจารย์ที่ปรึกษาหลัก; บุษกร สืบซึ้ง; มหาวิทยาลัยบูรพา -- สาขาวิชาการพยาบาลครอบครัว
2556ความสัมพันธ์ระหว่างปัจจัยคัดสรรกับความรู้เกี่ยวกับพัฒนาการเด็กและแนวโน้มการใช้ความรุนแรงต่อเด็กของครอบครัวที่มีเด็กเล็กสุนทราวดี เธียรพิเชฐ; จินตนา วัชรสินธุ์; มณีรัตน์ ภาคธูป; ณัชนันท์ ชีวานนท์; มหาวิทยาลัยบูรพา. คณะพยาบาลศาสตร์
2549ปัจจัยคัดสรรที่มีความสัมพันธ์กับความผาสุกทางจิตวิญญาณของหญิงวัยรุ่นที่ทำแท้งผิดกฎหมายสุนทราวดี เธียรพิเชฐ; อาจารย์ที่ปรึกษาร่วม; กนกนุช ชื่นเลิศสกุล; อาจารย์ที่ปรึกษาร่วม; วรรณี เดียวอิศเรศ, และอื่นๆ
2547ปัจจัยที่มีความสัมพันธ์กับคุณภาพชีวิตคู่ของนักศึกษาที่อยู่ด้วยกันก่อนสมรสสุนทราวดี เธียรพิเชฐ; อาจารย์ที่ปรึกษาหลัก; นิรมล ธีระไตรรักษ์; มหาวิทยาลัยบูรพา -- สาขาวิชาการพยาบาลครอบครัว
2548ปัจจัยที่มีความสัมพันธ์กับคุณภาพชีวิตคู่ของนักศึกษาที่อยู่ด้วยกันก่อนสมรสสุนทราวดี เธียรพิเชฐ; วรรณี เดียวอิศเรศ; นิรมล ธีระไตรรักษ์; มหาวิทยาลัยบูรพา. คณะพยาบาลศาสตร์
2547ปัจจัยที่มีความสัมพันธ์กับคุณภาพชีวิตคู่ของนักศึกษาที่อยู่ด้วยกันก่อนสมรสสุนทราวดี เธียรพิเชฐ; อาจารย์ที่ปรึกษาหลัก; นิรมล ธีระไตรรักษ์; มหาวิทยาลัยบูรพา -- สาขาวิชาการพยาบาลครอบครัว
2545ผลการสอนบิดาต่อการรับรู้บทบาทการเป็นบิดาและการมีส่วนร่วมของบิดาในการเลี้ยงดูบุตรสุนทราวดี เธียรพิเชฐ; อาจารย์ที่ปรึกษาหลัก; วิมลมาส สุขพรินทร์; มหาวิทยาลัยบูรพา -- สาขาวิชาการพยาบาลครอบครัว
2545ผลของการให้ความรู้แก่ครอบครัวโดยใช้กระบวนการกลุ่มต่อการรับรู้ความสามารถของตนเองและการทำหน้าที่คู่บทบาทในการดูแลทารกของบิดามารดาจินตนา วัชรสินธุ์; อาจารย์ที่ปรึกษาร่วม; สุรินทร์ สุทธิธาทิพย์; อาจารย์ที่ปรึกษาร่วม; สุนทราวดี เธียรพิเชฐ, และอื่นๆ
2545ผลของการให้ความรู้แก่ครอบครัวโดยใช้กระบวนการกลุ่มต่อการรับรู้ความสามารถของตนเองและการทำหน้าที่คู่บทบาทในการดูแลทารกของบิดามารดาจินตนา วัชรสินธุ์; อาจารย์ที่ปรึกษาร่วม; สุรินทร์ สุทธิธาทิพย์; อาจารย์ที่ปรึกษาร่วม; สุนทราวดี เธียรพิเชฐ, และอื่นๆ
2540พัฒนาการคณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพาสุนทราวดี เธียรพิเชฐ; มหาวิทยาลัยบูรพา. คณะพยาบาลศาสตร์
2544รูปแบบการจัดและให้บริการสุขภาพระดับปฐมภูมิในชุมชนภาคตะวันออกสุนทราวดี เธียรพิเชฐ; สุวรรณา จันทร์ประเสริฐ; รวีวรรณ เผ่ากัณหา; รัชนี สรรเสริญ; วิจิตร์พร หล่อสุวรรณกุล, และอื่นๆ
2545รูปแบบการสื่อสารในครอบครัวกับความรู้สึกมีคุณค่าในตนเองของวัยรุ่นสุนทราวดี เธียรพิเชฐ; อาจารย์ที่ปรึกษาหลัก; พรธาดา เขียนโลกา; มหาวิทยาลัยบูรพา -- สาขาวิชาการพยาบาลครอบครัว