การเรียกดู ตาม ผู้แต่ง สิทธิพร นิยมศรีสมศักดิ์

ข้ามไปยัง: 0-9 A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

หรือใส่อักษรขึ้นต้นของชื่อผู้แต่ง:  
แสดงผลลัพธ์ 1 ถึง 17 จากทั้งหมด 17
วันที่เผยแพร่ชื่อเรื่องผู้แต่ง/ผู้ร่วมงาน
2556กลยุทธ์ในการพัฒนาคุณลักษณะของนิสิตตามมาตรฐานผลการเรียนรู้หมวดวิชาศึกษาทั่วไป มหาวิทยาลัยบูรพายุวดี รอดจากภัย; สิทธิพร นิยมศรีสมศักดิ์; ณัฐกานต์ ปัดเกษม; มหาวิทยาลัยบูรพา. คณะศึกษาศาสตร์
2556-2557การบริหารโรงเรียน: ความกลมกลืนระหว่างองค์การราชการกับองค์การวิชาชีพสิทธิพร นิยมศรีสมศักดิ์; มหาวิทยาลัยบูรพา. คณะศึกษาศาสตร์
2556การพัฒนาพฤติกรรมการสอนภาษาไทยของครูผู้สอน โดยใช้ทฤษฎีคอนสตรัคติวิซึม: กรณีศึกษาโรงเรียนมารีวิทย์ศิรินา โพยประโคน; สิทธิพร นิยมศรีสมศักดิ์; มหาวิทยาลัยบูรพา. คณะศึกษาศาสตร์
2561การศึกษาวัฒนธรรมองค์การของโรงเรียนมาบตาพุดพันพิทยาคาร สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 18สิทธิพร นิยมศรีสมศักดิ์; สุนิสา ศรีอัสดร; มหาวิทยาลัยบูรพา. คณะศึกษาศาสตร์
2558ความสัมพันธ์ระหว่างการบริหารเชิงคุณภาพกับประสิทธิผลของโรงเรียนสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสระแก้ว เขต 2วรากร ทรัพย์วิระปกรณ์; สิทธิพร นิยมศรีสมศักดิ์; กรรณิการ์ นันทะเทศ; มหาวิทยาลัยบูรพา. คณะศึกษาศาสตร์
2557ความสัมพันธ์ระหว่างความพึงพอใจและผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนิสิตจีนวิทยาลัยนานาชาติ มหาวิทยาลัยบูรพาZhou Xiaoyan; คุณวุฒิ คนฉลาด; สิทธิพร นิยมศรีสมศักดิ์; มหาวิทยาลัยบูรพา. คณะศึกษาศาสตร์
2558ความสัมพันธ์ระหว่างภาวะผู้นำการเปลี่ยนแปลงกับวัฒนธรรมองค์การของโรงเรียน สังกัดเมืองพัทยา จังหวัดชลบุรีสิทธิพร นิยมศรีสมศักดิ์; พรวิมล ขันเคน; มหาวิทยาลัยบูรพา. คณะศึกษาศาสตร์
2557ความสัมพันธ์ระหว่างภาวะผู้นำการเปลี่ยนแปลงของผู้บริหารกับประสิทธิผลของโรงเรียนมัธยมศึกษาสมบูรณ์จังหวัดภาคใต้ ประเทศสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาวสุริศักดิ์ แสงจันทร์; สิทธิพร นิยมศรีสมศักดิ์; มหาวิทยาลัยบูรพา. คณะศึกษาศาสตร์
2561ความสัมพันธ์ระหว่างภาวะผู้นำการเปลี่ยนแปลงของผู้บริหารโรงเรียนกับผลการปฏิบัติงานของโรงเรียนสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาปราจีนบุรี เขต 2เจริญวิชญ์ สมพงษ์ธรรม; สิทธิพร นิยมศรีสมศักดิ์; วันชื่น ทองอยู่; มหาวิทยาลัยบูรพา. คณะศึกษาศาสตร์
2558ความสัมพันธ์ระหว่างสมรรถนะของผู้บริหารสถานศึกษากับความพึงพอใจในการปฏิบัติงานของครูสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชลบุรี เขต 1สิทธิพร นิยมศรีสมศักดิ์; รุ่งทิพย์ เฉกแสงทอง; มหาวิทยาลัยบูรพา. คณะศึกษาศาสตร์
2557ปัจจัยการบริหารงานวิชาการในการพัฒนาทักษะการคิดวิเคราะห์ที่มีประสิทธิผลของนักเรียนระดับประถมศึกษาเจริญวิชญ์ สมพงษ์ธรรม; สิทธิพร นิยมศรีสมศักดิ์; รุ่งฟ้า กิติญาณุสันต์; จงดี เยือกเย็น; มหาวิทยาลัยบูรพา. คณะศึกษาศาสตร์
2561ปัจจัยที่ส่งผลต่อความขัดแย้งในโรงเรียนสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครราชสีมา เขต 3เจริญวิชญ์ สมพงษ์ธรรม; สิทธิพร นิยมศรีสมศักดิ์; ฐิติชญา ชิณโชติ; มหาวิทยาลัยบูรพา. คณะศึกษาศาสตร์
2560ปัญหาและแนวทางพัฒนาการบริหารจัดการหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐานพุทธศักราช 2551 ของครูโรงเรียนกีฬาจังหวัดสุพรรณบุรีสิทธิพร นิยมศรีสมศักดิ์; พัชราภรณ์ พานทอง; มหาวิทยาลัยบูรพา. คณะศึกษาศาสตร์
2556ภาวะผู้นำทางวิชาการของผู้บริหารสถานศึกษาขั้นพื้นฐานสิทธิพร นิยมศรีสมศักดิ์; มหาวิทยาลัยบูรพา. คณะศึกษาศาสตร์
2557รูปแบบการพัฒนาครูผู้สอนกลุ่มสาระวิทยาศาสตร์โรงเรียนประถมศึกษา : กรณีศึกษาโรงเรียนบ้านมะขาม (สาครมะขามราษฎร์) จังหวัดจันทบุรีสมโภชน์ อเนกสุข; สิทธิพร นิยมศรีสมศักดิ์; ภุชงค์ บุญอภัย; มหาวิทยาลัยบูรพา. คณะศึกษาศาสตร์
2559รูปแบบการพัฒนาองค์การแห่งการเรียนรู้ของโรงเรียนคำสร้อยพิทยาสรรค์ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 22คุณวุฒิ คนฉลาด; สิทธิพร นิยมศรีสมศักดิ์; วิเศษ ชาวระนอง; มหาวิทยาลัยบูรพา. คณะศึกษาศาสตร์
2558สภาพ ปัญหาและแนวทางการพัฒนาการมีส่วนร่วมในการบริหารสถานศึกษาของคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชลบุรี เขต 1ภารดี อนันต์นาวี; สิทธิพร นิยมศรีสมศักดิ์; รุ่งฤดี แคล้วคลาด; มหาวิทยาลัยบูรพา. คณะศึกษาศาสตร์