การเรียกดู ตาม ผู้แต่ง สายใจ พัวพันธ์

ข้ามไปยัง: 0-9 A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

หรือใส่อักษรขึ้นต้นของชื่อผู้แต่ง:  
แสดงผลลัพธ์ 1 ถึง 10 จากทั้งหมด 10
วันที่เผยแพร่ชื่อเรื่องผู้แต่ง/ผู้ร่วมงาน
2538การดื่มสุราของกลุ่มวัยรุ่นที่ศึกษาในสถาบันศึกษาโรซาลี แคฟฟรีย์; สายใจ พัวพันธ์; กุณฑลี จริยาปยุกต์เลิศ; พอล แคฟฟรีย์; มหาวิทยาลัยบูรพา. คณะพยาบาลศาสตร์
2550การตระหนักรู้ในตนเอง : กุญแจสำคัญสู่การพยาบาลแบบองค์รวมสายใจ พัวพันธ์; มหาวิทยาลัยบูรพา. คณะพยาบาลศาสตร์
2538การรับรู้ของกลุ่มวัยรุ่นต่อพฤติกรรมการดื่มสุราในสังคมกุณฑลี จริยาปยุกต์เลิศ; สายใจ พัวพันธ์
2553การศึกษาความฉลาดทางอารมณ์ของนักศึกษาพยาบาล วิทยาลัยเครือข่ายภาคกลาง 2สายใจ พัวพันธ์; อาจารย์ที่ปรึกษาหลัก; สุรีรัตน์ เตี๋ยอนุกูล; มหาวิทยาลัยบูรพา -- สาขาวิชาการพยาบาลสุขภาพจิตและจิตเวช.
2540การใช้กิจกรรมกลุ่มสัมพันธ์เพื่อพัฒนามโนภาพแห่งตนของนักเรียนมัธยมศึกษาตอนต้นกุณฑลี จริยาปยุกต์เลิศ; วิชชุดา ฐิติโชติรัตนา; สายใจ พัวพันธ์; อุบล สาธิตะกร; อทิตยา พรชัยเกตุ, และอื่นๆ
2538ความรู้ ทัศนคติ และการปฏิบัติของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ในเขตพื้นที่พัฒนาชายฝั่งทะเลตะวันออกเกี่ยวกับการดูแลสุขภาพผู้สูงอายุผ่องศรี เกียรติเลิศนภา; วารี กังใจ; สายใจ พัวพันธ์; มหาวิทยาลัยบูรพา. คณะพยาบาลศาสตร์
2557ประสิทธิผลของการใช้ศิลปกรรมในโปรแกรม "กล้าอยู่อย่างเบิกบาน" ต่อการพัฒนาคุณภาพชีวิตของผู้ป่วยมะเร็งเต้านมที่รักษาตัวด้วยเคมีบำบัดและครอบครัวของผู้ป่วยสายใจ พัวพันธ์; สาวิตรี หลักทอง; พรพรรณ ศรีโสภา; ลาวัลย์ รักษนาเวศ; พิชญาภา พิชะยะ, และอื่นๆ
2554ปัจจัยที่มีความสัมพันธ์กับความคิดทางลบของผู้ป่วยที่มีอาการปวดศีรษะเรื้อรังที่รับบริการการตรวจรักษา ณ โรงพยาบาลชุมชน จังหวัดลพบุรีสงวน ธานี; อาจารย์ที่ปรึกษาร่วม; สายใจ พัวพันธ์; อาจารย์ที่ปรึกษาหลัก; ปราณี ตินพ, และอื่นๆ
2558ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อภาวะสุขภาพจิตของนักศึกษาพยาบาลสายใจ พัวพันธ์; จิณห์จุฑา ชัยเสนา; ดวงใจ วัฒนสินธุ์; มหาวิทยาลัยบูรพา. คณะพยาบาลศาสตร์
2558ผลของการใช้โปรแกรมกลุ่มบำบัดตามแนวคิดสัมพันธภาพระหว่างบุคคลต่อคุณภาพชีวิตผู้ป่วยจิตเภทวลัยพร สุวรรณบูรณ์; สายใจ พัวพันธ์; สงวน ธานี; จิณห์จุฑา ชัยเสนา; มหาวิทยาลัยบูรพา. คณะพยาบาลศาสตร์