กรุณาใช้ตัวระบุนี้เพื่ออ้างอิงหรือเชื่อมต่อรายการนี้: https://buuir.buu.ac.th/xmlui/handle/1234567890/728
ชื่อเรื่อง: ความรู้ ทัศนคติ และการปฏิบัติของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ในเขตพื้นที่พัฒนาชายฝั่งทะเลตะวันออกเกี่ยวกับการดูแลสุขภาพผู้สูงอายุ
ชื่อเรื่องอื่นๆ: Knowledge attitude and practice of mathayom suksa three student in Eastern seaboard region, concerning health of the aged
ผู้แต่ง/ผู้ร่วมงาน: ผ่องศรี เกียรติเลิศนภา
วารี กังใจ
สายใจ พัวพันธ์
มหาวิทยาลัยบูรพา. คณะพยาบาลศาสตร์
คำสำคัญ: ทัศนคติต่ออนามัย
ผู้สูงอายุ - - การดูแล
ผู้สูงอายุ - - สุขภาพและอนามัย
ผู้สูงอายุ
สาขาวิทยาศาสตร์การแพทย์
วันที่เผยแพร่: 2538
สำนักพิมพ์: คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา
บทคัดย่อ: การวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาและเปรียบเทียบความรู้ ทัศนคติและการปฏิบัติเกี่ยวกับการดูแลสุขภาพผู้สูงอายุของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัยครั้งนี้ ได้แก่ นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ในโรงเรียนสังกัดกรมสามัญศึกษา ในเขตจังหวัดชลบุรี ฉะเชิงเทรา และระยอง จำนวน 300 คน โดยวิธีการสุ่มตัวอย่างแบบแบ่งกลุ่ม (Cluster rando sampling) เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยครั้งนี้ ได้แก่ แบบทดสอบความรู้เป็นแบบปรนัยเลือกตอบ แบบทดสอบทัศคติและการปฏิบัติเป็นแบบมาตราส่วนให้ค่า วิเคราะห์ข้อมูลโดยหาค่าร้อยละ ค่ามัชฌิมเลขคณิต ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ค่าที และสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์ สรุปผลการวิจัยได้ดังนี้ 1. ความรู้เกี่ยวกับการดูแลสุชภาพผู้สูงอายุของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 อยู่ในระดับสูง นักเรียนหญิงและนักเรียนชายมีความรู้แตกต่างกันอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ 0.001 2. ทัศนคติเกี่ยวกับการดูแลสุขภาพผู้สูงอายุของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 อยู่ในระดับปานกลาง นักเรียนหญิงและนักเรียนชายมีทัศนคติแตกต่างกันอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 3. การปฏิบัติเกี่ยวกับการดูแลสุขภาพผู้สูงอายุของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 อยู่ในระดับดี นักเรียนหญิงและนักเรียนชายมีการปฏิบัติที่ไม่แตกต่างกันอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 4. ความสัมพันธ์ระหว่างความรู้ ทัศนคติ และการปฏิบัติเกี่ยวกับ การดูแลสุขภาพผู้สูงอายุของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 พบว่า ความรู้และทัศนคติ มีความสัมพันธ์กันในทางลบอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ 0.001
URI: http://dspace.lib.buu.ac.th/xmlui/handle/1234567890/728
ปรากฏในกลุ่มข้อมูล:รายงานการวิจัย (Research Reports)

แฟ้มในรายการข้อมูลนี้:
แฟ้ม ขนาดรูปแบบ 
2567_128.pdf197.84 MBAdobe PDFดู/เปิด


รายการทั้งหมดในระบบคิดีได้รับการคุ้มครองลิขสิทธิ์ มีการสงวนสิทธิ์เว้นแต่ที่ระบุไว้เป็นอื่น