กรุณาใช้ตัวระบุนี้เพื่ออ้างอิงหรือเชื่อมต่อรายการนี้: https://buuir.buu.ac.th/xmlui/handle/1234567890/728
ชื่อเรื่อง: ความรู้ ทัศนคติ และการปฏิบัติของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ในเขตพื้นที่พัฒนาชายฝั่งทะเลตะวันออกเกี่ยวกับการดูแลสุขภาพผู้สูงอายุ
ชื่อเรื่องอื่นๆ: Knowledge attitude and practice of mathayom suksa three student in Eastern seaboard region, concerning health of the aged
ผู้แต่ง/ผู้ร่วมงาน: ผ่องศรี เกียรติเลิศนภา
วารี กังใจ
สายใจ พัวพันธ์
มหาวิทยาลัยบูรพา. คณะพยาบาลศาสตร์
คำสำคัญ: ทัศนคติต่ออนามัย
ผู้สูงอายุ - - การดูแล
ผู้สูงอายุ - - สุขภาพและอนามัย
ผู้สูงอายุ
สาขาวิทยาศาสตร์การแพทย์
วันที่เผยแพร่: 2538
สำนักพิมพ์: คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา
URI: http://dspace.lib.buu.ac.th/xmlui/handle/1234567890/728
ปรากฏในกลุ่มข้อมูล:รายงานการวิจัย (Research Reports)

แฟ้มในรายการข้อมูลนี้:
ไม่มีแฟ้มใดที่สัมพันธ์กับรายการข้อมูลนี้


รายการทั้งหมดในระบบคิดีได้รับการคุ้มครองลิขสิทธิ์ มีการสงวนสิทธิ์เว้นแต่ที่ระบุไว้เป็นอื่น