การเรียกดู ตาม ผู้แต่ง สัมฤทธิ์ ยศสมศักดิ์

ข้ามไปยัง: 0-9 A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

หรือใส่อักษรขึ้นต้นของชื่อผู้แต่ง:  
แสดงผลลัพธ์ 1 ถึง 19 จากทั้งหมด 19
วันที่เผยแพร่ชื่อเรื่องผู้แต่ง/ผู้ร่วมงาน
2564การจัดการแรงงานต่างด้าวภาคการประมงของประเทศไทยวีระชาติ แสงทวี; สัมฤทธิ์ ยศสมศักดิ์; อนุรัตน์ อนันทนาธร
2563การจัดการแรงงานต่างด้าวภาคการประมงของประเทศไทยสัมฤทธิ์ ยศสมศักดิ์; อาจารย์ที่ปรึกษาหลัก; วีระชาติ แสงทวี; มหาวิทยาลัยบูรพา -- สาขาวิชายุทธศาสตร์และความมั่นคง.
2563การชำระค่าเช่าที่ดินราชพัสดุเพื่ออยู่อาศัยในจังหวัดชลบุรีอภิสรา ม่วงใหม; ธีระ กุลสวัสดิ์; อนุรัตน์ อนันทนาธร; สัมฤทธิ์ ยศสมศักดิ์; จีระ ประทีป, และอื่นๆ
2545การประเมินการเรียนการสอนหลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารทั่วไป พ.ศ. 2545เอกวิทย์ มณีธร; สัมฤทธิ์ ยศสมศักดิ์; กรุงไท นพรัตน์; มหาวิทยาลัยบูรพา. คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
2559การประเมินการใช้กำลังคนตามแผนยุทธศาสตร์ในการพัฒนาชุมชนของผู้นำองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในสี่จังหวัดยุทธศาสตร์ภาคตะวันออกของประเทศไทย (ชลบุรี ระยอง จันทบุรี และตราด)สัมฤทธิ์ ยศสมศักดิ์; บุญร่วม นภาโชติ; มหาวิทยาลัยบูรพา. คณะรัฐศาสตร์และนิติศาสตร์
2545การปรับโครงสร้างการบริหารจัดการอุดมศึกษาของประเทศไทย: การศึกษาในเชิงประวัติศาสตร์สัมฤทธิ์ ยศสมศักดิ์; มหาวิทยาลัยบูรพา. คณะรัฐศาสตร์และนิติศาสตร์
2560การพัฒนาระบบบริการสุขภาพของโรงพยาบาลรัฐเพื่อความมั่นคงทางสุขภาพของประชาชน : ศึกษากรณีเครือข่ายบริการสุขภาพจังหวัดชลบุรีสัมฤทธิ์ ยศสมศักดิ์; ธานี ขามชัย; มหาวิทยาลัยบูรพา. คณะรัฐศาสตร์และนิติศาสตร์
2563การศึกษาความเครียดในการปฏิบัติงานของทหารหน่วยเฉพาะกิจ กรมทหารพรานที่ 11 ที่ปฏิบัติงานอยู่ใน พื้นที่อำเภอแว้งและอำเภอสุคิริน จังหวัดนราธิวาสณัฐพงศ์ มั่งอะนะ; อนุรัตน์ อนันทนาธร; สัมฤทธิ์ ยศสมศักดิ์; จีระ ประทีป; มหาวิทยาลัยบูรพา. คณะรัฐศาสตร์และนิติศาสตร์
2564การศึกษาสังคมพหุวัฒนธรรมเพื่อนำไปสู่การปฏิบัติในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้เจน สุขศรีทอง; วิเชียร ตันศิริคงคล; สัมฤทธิ์ ยศสมศักดิ์; พร ภิเศก
2563การเตรียมความพร้อมเพื่อความมั่นคงของพนักงานธนาคารในเขตภาคตะวันออกในการรองรับการเข้าสู่ภาวะผู้สูงวัยสัมฤทธิ์ ยศสมศักดิ์; อาจารย์ที่ปรึกษาหลัก; ณัฐกิตติ์ ภวภูตานนท์ ณ มหาสารคาม; มหาวิทยาลัยบูรพา -- สาขาวิชายุทธศาสตร์และความมั่นคง.
2563การแก้ไขปัญหาความขัดแย้งในการสรรหาอธิการบดีตามหลักธรรมาภิบาล : กรณีศึกษามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา และมหาวิทยาลัยนเรศวรสัมฤทธิ์ ยศสมศักดิ์; อาจารย์ที่ปรึกษาหลัก; ทัดฐ์สพล นนท์ทวีกิจ; มหาวิทยาลัยบูรพา -- สาขาวิชายุทธศาสตร์และความมั่นคง.
2564การแก้ไขปัญหาความขัดแย้งในการสรรหาอธิการบดีมหาวิทยาลัยของรัฐ ตามหลักธรรมาภิบาล: กรณีศึกษามหาวิทยาลัย 3 แห่งทัดฐ์สพล นนท์ทวีกิจ; สัมฤทธิ์ ยศสมศักดิ์
2550ความเป็นอิสระขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในการกำหนดนโยบาย การบริหารงบประมาณ และการบริหารงานบุคคลตามกรอบข้อกฎหมายและในทางปฏิบัติ : กรณีศึกษาเขตพื้นที่ตรวจราชการที่ 3 จังหวัดชลบุรี ฉะเชิงเทรา ระยอง ปราจีนบุรี สระแก้ว จันทบุรี และตราดสัมฤทธิ์ ยศสมศักดิ์; มหาวิทยาลัยบูรพา. คณะรัฐศาสตร์และนิติศาสตร์
2555คุณภาพชีวิตภายใต้การได้รับสวัสดิการของผู้ต้องขัง กรณีศึกษา: เรือนจำกลางเพชรบุรีสัมฤทธิ์ ยศสมศักดิ์; ปกรณ์ มณีปกรณ์; กัญญา อึ้งเจริญวงศ์; มหาวิทยาลัยบูรพา. คณะรัฐศาสตร์และนิติศาสตร์
2554นโยบายการปฏิรูปอุดมศึกษาจีน: วิกฤตหรือโอกาสทางการศึกษาสัมฤทธิ์ ยศสมศักดิ์; วิเชียร ตันศิริมงคล; มหาวิทยาลัยบูรพา. คณะรัฐศาสตร์และนิติศาสตร์
2550บทบาทผู้ว่าราชการจังหวัดเพื่อการพัฒนาจังหวัดแบบบูรณาการ : กรณีศึกษากลุ่มจังหวัดชลบุรี ระยอง จันทบุรี ตราดสัมฤทธิ์ ยศสมศักดิ์; เอกวิทย์ มณีธร; กรทิพย์ ศรีเรืองเมตตา; กัญญาภัค อยู่เมือง; ธีระพงษ์ ภูริปาณิก, และอื่นๆ
2563ปรับตัวของพนักงานธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน) ที่มีต่อการเข้ามาของระบบธุรกรรมการเงินอิเล็กทรอนิกส์ กรณีศึกษา : พนักงานธนาคารกรุงเทพกลุ่มสาขาในพัทยานำโชค วรศิลป์; วงพักตร์ ภู่พันธ์ศรี; สัมฤทธิ์ ยศสมศักดิ์; ธีระพงษ์ ภูริปาณิก
2558ปัจจัยเชิงสาเหตุพหุระดับที่ส่งผลต่อประสิทธิผลขององค์การบริหารส่วนตำบล (อบต.) ในเขตพื้นที่ภาคตะวันออกของประเทศไทยสัมฤทธิ์ ยศสมศักดิ์; ไพรัตน์ วงษ์นาม; ทวีชัย สายทอง; มหาวิทยาลัยบูรพา. คณะศึกษาศาสตร์
2563เศรษฐศาสตร์การเมืองว่าด้วยความขัดแย้งทางวาทกรรมของการแพทย์แผนปัจจุบันการแพทย์แผนไทย การแพทย์ทางเลือกเกี่ยวกับการปฎิรูปทางการแพทย์สัมฤทธิ์ ยศสมศักดิ์; อาจารย์ที่ปรึกษาหลัก; จรัสศรี รูปขำดี; มหาวิทยาลัยบูรพา -- สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์การเมืองและการบริหารจัดการ.