การเรียกดู ตาม ผู้แต่ง สมศักดิ์ ลิลา

ข้ามไปยัง: 0-9 A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

หรือใส่อักษรขึ้นต้นของชื่อผู้แต่ง:  
แสดงผลลัพธ์ 1 ถึง 20 จากทั้งหมด 28  ถัดไป >
วันที่เผยแพร่ชื่อเรื่องผู้แต่ง/ผู้ร่วมงาน
2560กระบวนการถ่ายทอดทางสังคมด้านภูมิปัญญาท้องถิ่นในการดูแลสุขภาพตนเองของผู้สูงอายุสมโภชน์ อเนกสุข; สมศักดิ์ ลิลา; ปัญญเดช พันธุวัฒน์; มหาวิทยาลัยบูรพา. คณะศึกษาศาสตร์
2561การทำนายความสามารถของร่างกายในการใช้ออกซิเจนได้สูงสุดโดยประเมินจากการฟื้นตัวของอัตราการเต้นของหัวใจในนักกีฬาทีมชาติไทยสมศักดิ์ ลิลา; ประทุม ม่วงมี; มาโนช บุตรเมือง; มหาวิทยาลัยบูรพา. คณะวิทยาศาสตร์การกีฬา
2561การประเมินความต้องการจำเป็นและการพัฒนาระบบประกันคุณภาพการศึกษาภายในระดับเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 3สมศักดิ์ ลิลา; มนตรี แย้มกสิกร; พงศ์เทพ จิระโร; จารินี อิ่มด้วง; มหาวิทยาลัยบูรพา. คณะศึกษาศาสตร์
2560การประเมินโครงการสร้างข้อสอบมาตรฐานวัดความรู้ความสามารถในการคิดขั้นสูงของนักเรียนโรงเรียนในสังกัดเมืองพัทยาโดยบูรณาการรูปแบบการประเมินของเคิร์กแพตทริกและการประเมินอภิมานสมศักดิ์ ลิลา; อาจารย์ที่ปรึกษาร่วม; พงศ์เทพ จิระโร; อาจารย์ที่ปรึกษาหลัก; คำปั่น ศรีมหาไชย, และอื่นๆ
2561การพัฒนารูปแบบการจัดการอาชีวศึกษาระบบทวิภาคีที่มุ่งเน้นประสิทธิผลของสถานศึกษา สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษาด้วยกระบวนการวิจัยเชิงปฏิบัติการแบบมีส่วนร่วมสมศักดิ์ ลิลา; เกรียงศักดิ์ บุญญา; นิรุตต์ บุตรแสนดี; มหาวิทยาลัยบูรพา. คณะศึกษาศาสตร์
2560การพัฒนารูปแบบการจัดการอาชีวศึกษาระบบทวิภาคีที่เหมาะสมกับประเภทวิชาช่างอุตสาหกรรมโดยใช้การวิจัยเชิงปฏิบัติการแบบมีส่วนร่วมพงศ์เทพ จิระโร; อาจารย์ที่ปรึกษาหลัก; สมศักดิ์ ลิลา; อาจารย์ที่ปรึกษาร่วม; ไพฑูรย์ สังข์สวัสดิ์, และอื่นๆ
2561การพัฒนารูปแบบการจัดสรรงบประมาณของสถานศึกษา สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษาสมศักดิ์ ลิลา; ดุสิต ขาวเหลือง; ณรงค์ แก้วสิงห์; มหาวิทยาลัยบูรพา. คณะศึกษาศาสตร์
2560การพัฒนารูปแบบการประเมินสมรรถนะการวิจัยของอาจารย์มหาวิทยาลัยราชภัฏภาคใต้พงศ์เทพ จิระโร; อาจารย์ที่ปรึกษาร่วม; สมศักดิ์ ลิลา; อาจารย์ที่ปรึกษาหลัก; พิมพ์ปวีณ์ สุวรรณโณ, และอื่นๆ
2560การพัฒนารูปแบบการส่งเสริมศักยภาพบุคลากรครูโรงเรียนในสังกัดเมืองพัทยาด้านการวิจัยด้วยกระบวนการวิจัยเชิงปฏิบัติการแบบมีส่วนร่วมสมศักดิ์ ลิลา; อาจารย์ที่ปรึกษาร่วม; พงศ์เทพ จิระโร; อาจารย์ที่ปรึกษาหลัก; อิสริญญา ฉิมพลี, และอื่นๆ
2558การพัฒนารูปแบบการเสริมพลังอำนาจเพื่อพัฒนาสมรรถนะการทำบัญชีของนักบัญชีพงศ์เทพ จิระโร; สมศักดิ์ ลิลา; สมรัชนาฏ ฦาชา; มหาวิทยาลัยบูรพา. คณะศึกษาศาสตร์
2561การพัฒนารูปแบบชุมชนการเรียนรู้ทางวิชาชีพด้วยกระบวนการวิจัยปฏิบัติการแบบร่วมมือร่วมพลังในโรงเรียนประถมศึกษาสมศักดิ์ ลิลา; ดุสิต ขาวเหลือง; กัสมัสห์ อาแด; มหาวิทยาลัยบูรพา. คณะศึกษาศาสตร์
2560การพัฒนาสมรรถภาพทางกายที่สัมพันธ์กับสุขภาพและสมรรถนะสำคัญในศตวรรษที่ 21 โดยใช้การจัดการเรียนรู้แบบปัญหาเป็นฐานของนักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาสันติพงษ์ ปลั่งสุวรรณ; อาจารย์ที่ปรึกษาหลัก; สมศักดิ์ ลิลา; อาจารย์ที่ปรึกษาร่วม; นภพร ทัศนัยนา, และอื่นๆ
2557การพัฒนาหลักสูตรฝึกอบรมภาษาอังกฤษสำหรับผู้บริหารสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชลบุรี เขต 1บุญเกิด กลมทุกสิ่ง; สมุทร ชำนาญ; สมศักดิ์ ลิลา; มหาวิทยาลัยบูรพา. คณะศึกษาศาสตร์
2563การพัฒนาองค์ประกอบการประกันคุณภาพภายในสมาคมกีฬาซอฟท์บอลแห่งประเทศไทยประวีณ สุทธิสง่า; พงศ์เทพ จิระโร; สมศักดิ์ ลิลา; มหาวิทยาลัยบูรพา. คณะศึกษาศาสตร์
2560การพัฒนาองค์ประกอบการประกันคุณภาพภายในสมาคมกีฬาซอฟท์บอลแห่งประเทศไทยสมศักดิ์ ลิลา; พงศ์เทพ จิระโร; ประวีณ สุทธิสง่า; มหาวิทยาลัยบูรพา. คณะศึกษาศาสตร์
2558การวิจัยเชิงปฏิบัติการมีส่วนร่วมแบบเสริมสร้างพลังงานอำนาจที่มีต่อการมีส่วนร่วมของชุมชนด้านการส่งเสริมสุขภาพสมศักดิ์ ลิลา; กานต์นะรัตน์ จรามร; มหาวิทยาลัยบูรพา. คณะศึกษาศาสตร์
2561การสังเคราะห์งานวิจัยระดับบัณฑิตศึกษา คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา เพื่อกำหนดมโนทัศน์และกลยุทธ์ส่งเสริมการทำวิจัยสมศักดิ์ ลิลา; พงศ์เทพ จิระโร; ชณิชา เพชรปฐมชล; มหาวิทยาลัยบูรพา. คณะศึกษาศาสตร์
2531การส่งเสริมและปรับปุรงพฤติกรรมการกินของชาวชนบทภาคตะวันออกของประเทศไทยเยาวลักษณ์ บรรจงปรุ; ชูเกียรติ มณีธร; หิรัญ บรรจงปรุ; สมศักดิ์ ลิลา; เติมศักดิ์ ส่งวัฒนา, และอื่นๆ
2561การเปรียบเทียบผลการวิเคราะห์ด้วยโมเดลโค้งพัฒนาการที่มีตัวแปรแฝงและโมเดลออโตรีเกรซชีพที่มีตัวแปรแฝงพัฒนาการในการศึกษาปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อพัฒนาการความสามารถในการคิดวิเคราะห์ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 28ศศินันท์ ศิริธาดากุลพัฒน์; สมศักดิ์ ลิลา; เบ็ญจพร ภิรมย์; มหาวิทยาลัยบูรพา. คณะศึกษาศาสตร์
2558ความสัมพันธ์ระหว่างการบริหารความขัดแย้งของผู้บริหารกับสุขภาพองค์การของโรงเรียนสังกัดเทศบาลและเมืองพัทยาในจังหวัดชลบุรีสมศักดิ์ ลิลา; เจริญวิชญ์ สมพงษ์ธรรม; ปิยะรัตน์ โสภา; มหาวิทยาลัยบูรพา. คณะศึกษาศาสตร์