การเรียกดู ตาม ผู้แต่ง สมศักดิ์ ลิลา

ข้ามไปยัง: 0-9 A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

หรือใส่อักษรขึ้นต้นของชื่อผู้แต่ง:  
แสดงผลลัพธ์ 1 ถึง 20 จากทั้งหมด 59  ถัดไป >
วันที่เผยแพร่ชื่อเรื่องผู้แต่ง/ผู้ร่วมงาน
2560กระบวนการถ่ายทอดทางสังคมด้านภูมิปัญญาท้องถิ่นในการดูแลสุขภาพตนเองของผู้สูงอายุสมโภชน์ อเนกสุข; สมศักดิ์ ลิลา; ปัญญเดช พันธุวัฒน์; มหาวิทยาลัยบูรพา. คณะศึกษาศาสตร์
2561การทำนายความสามารถของร่างกายในการใช้ออกซิเจนได้สูงสุดโดยประเมินจากการฟื้นตัวของอัตราการเต้นของหัวใจในนักกีฬาทีมชาติไทยสมศักดิ์ ลิลา; ประทุม ม่วงมี; มาโนช บุตรเมือง; มหาวิทยาลัยบูรพา. คณะวิทยาศาสตร์การกีฬา
2561การประเมินความต้องการจำเป็นและการพัฒนาระบบประกันคุณภาพการศึกษาภายในระดับเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 3สมศักดิ์ ลิลา; มนตรี แย้มกสิกร; พงศ์เทพ จิระโร; จารินี อิ่มด้วง; มหาวิทยาลัยบูรพา. คณะศึกษาศาสตร์
2556การประเมินระบบประกันคุณภาพภายในของโรงเรียนในสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 32พงศ์เทพ จิระโร; อาจารย์ที่ปรึกษาหลัก; สมศักดิ์ ลิลา; อาจารย์ที่ปรึกษาร่วม; นาฎลัดดา จุลมา, และอื่นๆ
2560การประเมินโครงการสร้างข้อสอบมาตรฐานวัดความรู้ความสามารถในการคิดขั้นสูงของนักเรียนโรงเรียนในสังกัดเมืองพัทยาโดยบูรณาการรูปแบบการประเมินของเคิร์กแพตทริกและการประเมินอภิมานสมศักดิ์ ลิลา; พงศ์เทพ จิระโร; คำปั่น ศรีมหาไชย; มหาวิทยาลัยบูรพา. คณะศึกษาศาสตร์
2556การพัฒนาตัวบ่งชี้ระดับบุคคลในการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษาของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสระแก้ว เขต 2สมศักดิ์ ลิลา; อาจารย์ที่ปรึกษาร่วม; พงษ์เทพ จิระโร; อาจารย์ที่ปรึกษาหลัก; จุฑามาศ หงษ์ทอง, และอื่นๆ
2555การพัฒนาระบบประกันคุณภาพการศึกษาภายในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นโดยใช้การวิจัยเชิงปฏิบัติการแบบมีส่วนร่วมพงศ์เทพ จิระโร; อาจารย์ที่ปรึกษาหลัก; สมศักดิ์ ลิลา; อาจารย์ที่ปรึกษาร่วม; ศิราพร งามแสง, และอื่นๆ
2558การพัฒนาระบบประเมินผลวิชาศึกษาทั่วไป มหาวิทยาลัยนครพนมสมศักดิ์ ลิลา; พงศ์เทพ จิระโร; นาตยาภร บุญเรือง; มหาวิทยาลัยบูรพา. คณะศึกษาศาสตร์
2551การพัฒนารูปแบบการจัดการความรู้เพื่อการบริหารงานวิชาการของสถานศึกษาขั้นพื้นฐานด้วยกระบวนการวิจัยเชิงปฏิบัติการแบบมีส่วนร่วมเจริญวิชญ์ สมพงษ์ธรรม; อาจารย์ที่ปรึกษาหลัก; สมศักดิ์ ลิลา; อาจารย์ที่ปรึกษาร่วม; เตือนใจ รักษาพงศ์,2506, และอื่นๆ
2561การพัฒนารูปแบบการจัดการอาชีวศึกษาระบบทวิภาคีที่มุ่งเน้นประสิทธิผลของสถานศึกษา สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษาด้วยกระบวนการวิจัยเชิงปฏิบัติการแบบมีส่วนร่วมสมศักดิ์ ลิลา; เกรียงศักดิ์ บุญญา; นิรุตต์ บุตรแสนดี; มหาวิทยาลัยบูรพา. คณะศึกษาศาสตร์
2560การพัฒนารูปแบบการจัดการอาชีวศึกษาระบบทวิภาคีที่เหมาะสมกับประเภทวิชาช่างอุตสาหกรรมโดยใช้การวิจัยเชิงปฏิบัติการแบบมีส่วนร่วมพงศ์เทพ จิระโร; สมศักดิ์ ลิลา; ไพฑูรย์ สังข์สวัสดิ์; มหาวิทยาลัยบูรพา. คณะศึกษาศาสตร์
2561การพัฒนารูปแบบการจัดสรรงบประมาณของสถานศึกษา สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษาสมศักดิ์ ลิลา; ดุสิต ขาวเหลือง; ณรงค์ แก้วสิงห์; มหาวิทยาลัยบูรพา. คณะศึกษาศาสตร์
2555การพัฒนารูปแบบการประกันคุณภาพการศึกษาภายในของมหาวิทยาลัยราชภัฏยะลาสู่ความเป็นเลิศในอนาคตเจริญวิชญ์ สมพงษ์ธรรม; อาจารย์ที่ปรึกษาหลัก; สมศักดิ์ ลิลา; อาจารย์ที่ปรึกษาร่วม; วิชิต เรืองแป้น, และอื่นๆ
2558การพัฒนารูปแบบการประเมินศักยภาพนักวิจัย โดยใช้แนวคิดการประเมินที่ใช้ทฤษฎีเป็นฐานเชิงบูรณาการสมศักดิ์ ลิลา; พจน์ สะเพียรชัย; มยุรี เสือคำราม; มหาวิทยาลัยบูรพา. คณะศึกษาศาสตร์
2560การพัฒนารูปแบบการประเมินสมรรถนะการวิจัยของอาจารย์มหาวิทยาลัยราชภัฏภาคใต้พงศ์เทพ จิระโร; สมศักดิ์ ลิลา; พิมพ์ปวีณ์ สุวรรณโณ; มหาวิทยาลัยบูรพา. คณะศึกษาศาสตร์
2560การพัฒนารูปแบบการส่งเสริมศักยภาพบุคลากรครูโรงเรียนในสังกัดเมืองพัทยาด้านการวิจัยด้วยกระบวนการวิจัยเชิงปฏิบัติการแบบมีส่วนร่วมสมศักดิ์ ลิลา; พงศ์เทพ จิระโร; อิสริญญา ฉิมพลี; มหาวิทยาลัยบูรพา. คณะศึกษาศาสตร์
2551การพัฒนารูปแบบการเรียนการสอนเพื่อเสริมสร้างลักษณะการเรียนรู้ด้วยตนเองของนักศึกษา หลักสูตรปริญญาตรี (ต่อเนื่อง) ในมหาวิทยาลัยเอเชียอาคเนย์วชิระ ชาวหา; อาจารยที่ปรึกษาหลัก; บุปผา ศิริรัศมี; อาจารย์ที่ปรึกษาร่วม; สมศักดิ์ ลิลา, และอื่นๆ
2558การพัฒนารูปแบบการเสริมพลังอำนาจเพื่อพัฒนาสมรรถนะการทำบัญชีของนักบัญชีพงศ์เทพ จิระโร; สมศักดิ์ ลิลา; สมรัชนาฏ ฦาชา; มหาวิทยาลัยบูรพา. คณะศึกษาศาสตร์
2561การพัฒนารูปแบบชุมชนการเรียนรู้ทางวิชาชีพด้วยกระบวนการวิจัยปฏิบัติการแบบร่วมมือร่วมพลังในโรงเรียนประถมศึกษาสมศักดิ์ ลิลา; ดุสิต ขาวเหลือง; กัสมัสห์ อาแด; มหาวิทยาลัยบูรพา. คณะศึกษาศาสตร์
2558การพัฒนาสมรรถนะการประเมินคุณภาพการทำบัญชีของนักบัญชีโดยรูปแบบการเสริมพลังอำนาจพงศ์เทพ จิระโร; สมศักดิ์ ลิลา; สมรัชนาฏ ฦาชา; มหาวิทยาลัยบูรพา. คณะศึกษาศาสตร์