การเรียกดู ตาม ผู้แต่ง สมพงษ์ ปั้นหุ่น

ข้ามไปยัง: 0-9 A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

หรือใส่อักษรขึ้นต้นของชื่อผู้แต่ง:  
แสดงผลลัพธ์ 1 ถึง 20 จากทั้งหมด 76  ถัดไป >
วันที่เผยแพร่ชื่อเรื่องผู้แต่ง/ผู้ร่วมงาน
2561กลยุทธ์การพัฒนาจิตสาธารณะของนักเรียนสำหรับโรงเรียนประถมศึกษาในจังหวัดจันทบุรีสมพงษ์ ปั้นหุ่น; สุเมธ งามกนก; จเร พัฒนผล; มหาวิทยาลัยบูรพา. คณะศึกษาศาสตร์
2561การจัดการข้อมูลสูญหายสำหรับประมาณค่าพารามิเตอร์ของข้อสอบความสามารถของผู้สอบและการทำหน้าที่ต่างกันของข้อสอบไพรัตน์ วงษ์นาม; สมพงษ์ ปั้นหุ่น; เขมิกา อารมณ์; มหาวิทยาลัยบูรพา. คณะศึกษาศาสตร์
2558การบริหารแบบมีส่วนร่วมที่ส่งผลต่อประสิทธิผลของสถานศึกษา สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาร้อยเอ็ด เขต 3สุเมธ งามกนก; สมพงษ์ ปั้นหุ่น; โศภิดา คล้ายหนองสรวง; มหาวิทยาลัยบูรพา. คณะศึกษาศาสตร์
2561การพัฒนาการรู้การประเมินในชั้นเรียนของครูด้วยการประเมินเพื่อการเรียนรู้แบบเสริมพลังอำนาจสุรีพร อนุศาสนนันท์; สมพงษ์ ปั้นหุ่น; อิสระ กุลวุฒิ; มหาวิทยาลัยบูรพา. คณะศึกษาศาสตร์
2560การพัฒนาตัวบ่งชี้ภาวะผู้นำเพื่อการเรียนรู้ของผู้บริหารสถานศึกษา สังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นสมพงษ์ ปั้นหุ่น; สมุทร ชำนาญ; นฤมล อินทพงษ์; มหาวิทยาลัยบูรพา. คณะศึกษาศาสตร์
2560การพัฒนาตัวบ่งชี้สมรรถนะการปฏิบัติงานของศึกษานิเทศก์กลุ่มงานวัดและประเมินผลการศึกษา สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา : การวิเคราะห์ความตรงเชิงประจักษ์ ความไว และความเฉพาะเจาะจงสมพงษ์ ปั้นหุ่น; สมโภชน์ อเนกสุข; ษมาพร ศรีอิทยาจิต; มหาวิทยาลัยบูรพา. คณะศึกษาศาสตร์
2560การพัฒนาตัวบ่งชี้และครื่องมือประเมินประสิทธิผลโครงการฝึกอบรมพยาบาลวิชาชีพ : การประยุกต์แนวคิดโมเดลเคิร์กแพททริคและการประเมินโดยใช้ทฤษฎีเป็นฐานสมพงษ์ ปั้นหุ่น; พงศ์เทพ จิระโร; สุวิมล ว่องวาณิช; สุเทพ ธุระพันธ์; มหาวิทยาลัยบูรพา. คณะศึกษาศาสตร์
2559การพัฒนารูปแบบกระบวนการเรียนการสอนเพื่อเสริมสร้างความสามารถทางการคิดสร้างสรรค์สำหรับผู้เรียนระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพประเภทวิชาช่างอุตสาหกรรมสมพงษ์ ปั้นหุ่น; สุรีพร อนุศาสนนันท์; อภิชาติ เนินพรหม; มหาวิทยาลัยบูรพา. คณะศึกษาศาสตร์
2561การพัฒนารูปแบบการนำกลยุทธ์ส่งเสริมค่านิยม 12 ประการสู่การปฏิบัติสำหรับโรงเรียนระดับประถมศึกษาในสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสมุทรปราการสมพงษ์ ปั้นหุ่น; สุเมธ งามกนก; สายสวาท สุขวิชัย; มหาวิทยาลัยบูรพา. คณะศึกษาศาสตร์
2559การพัฒนารูปแบบการบริหารโรงเรียนสู่ความเป็นเลิศ โรงเรียนสังกัดกรุงเทพมหานครธร สุนทรายุทธ; ยุภาวรรณ โมรัฐเสถียร; สมพงษ์ ปั้นหุ่น; มหาวิทยาลัยบูรพา. คณะศึกษาศาสตร์
2561การพัฒนารูปแบบการบริหารโรงเรียนสู่ความเป็นเลิศด้านการจัดการเรียนการสอนหุ่นยนต์ สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานสุเมธ งามกนก; สมพงษ์ ปั้นหุ่น; วีรชน บัวพันธ์; มหาวิทยาลัยบูรพา. คณะศึกษาศาสตร์
2555การพัฒนารูปแบบการบริหารโรงเรียนสู่ความเป็นเลิศโรงเรียนสังกัดกรุงเทพมหานครธร สุนทรายุทธ; อาจารย์ที่ปรึกษาหลัก; สมพงษ์ ปั้นหุ่น; อาจารย์ที่ปรึกษาร่วม; สิทธิพร นิยมศรีสมศักดิ์, และอื่นๆ
2559การพัฒนารูปแบบการบูรณาการแนวคิดจิตตปัญญาศึกษาในการประกันคุณภาพการศึกษาสำหรับสถานศึกษาระดับการศึกษาขั้นพื้นฐานพงศ์เทพ จิระโร; สมพงษ์ ปั้นหุ่น; สุวัฒนา จิตต์รัตนอรุณ; มหาวิทยาลัยบูรพา. คณะศึกษาศาสตร์
2560การพัฒนารูปแบบองค์การแห่งนวัตกรรมของโรงเรียนมัธยมศึกษา สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานสุเมธ งามกนก; สมพงษ์ ปั้นหุ่น; อนุพงษ์ ชุมแวงวาปี; มหาวิทยาลัยบูรพา. คณะศึกษาศาสตร์
2563การพัฒนารูปแบบเสริมสร้างสมรรถนะการสอนของครูในโรงเรียนประถมศึกษาสังกัดกรุงเทพมหานครโดยใช้กระบวนการศึกษาผ่านบทเรียน (Lesson study process)สุเมธ งามกนก; สมพงษ์ ปั้นหุ่น; นพมาศ พุ่มฉวี; มหาวิทยาลัยบูรพา. คณะวิทยาศาสตร์
2563การพัฒนารูปแบบเสริมสร้างสมรรถนะการสอนของครูในโรงเรียนประถมศึกษาสังกัดกรุงเทพมหานครโดยใช้กระบวนการศึกษาผ่านบทเรียน (Lesson study process)สุเมธ งามกนก; สมพงษ์ ปั้นหุ่น; นพมาศ พุ่มฉวี; มหาวิทยาลัยบูรพา. คณะศึกษาศาสตร์
2559การพัฒนาวิธีการปรับเทียบสเกลผลการเรียนสะสมตลอดหลักสูตรมัธยมศึกษาตอนปลายหรือเทียบเท่า โดยการขจัดอิทธิพลของขนาดโรงเรียน และใช้คะแนนผลการสอบทางการศึกษาแห่งชาติขั้นพื้นฐานเป็นคะแนนเชื่อมโยงสมพงษ์ ปั้นหุ่น; ไพรัตน์ วงษ์นาม; อรทัย เจริญสิทธิ์; มหาวิทยาลัยบูรพา. คณะศึกษาศาสตร์
2561การพัฒนาสมรรถนะการวิจัยของครูโรงเรียนเอกชนเพื่อพัฒนาการเรียนรู้ของผู้เรียนโดยกระบวนการวิจัยก่อรูปสมพงษ์ ปั้นหุ่น; สุรีพร อนุศาสนนันท์; วิโรชน์ หมื่นเทพ; มหาวิทยาลัยบูรพา. คณะศึกษาศาสตร์
2559การพัฒนาสมรรถนะอาชีพช่างไฟฟ้าโรงงานโดยใช้โครงงานวิชาชีพเป็นฐานระบบทวิภาคีสำหรับสถานศึกษาสังกัดสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษาสมพงษ์ ปั้นหุ่น; สมศักดิ์ ลิลา; พีรพงษ์ พันธ์โสดา; มหาวิทยาลัยบูรพา. คณะศึกษาศาสตร์
2557การพัฒนาหลักสูตรฝึกอบรมภาวะผู้นำแบบทีมของผู้บริหารในสถานประกอบการสมพงษ์ ปั้นหุ่น; อาจารย์ที่ปรึกษาร่วม; ชาย หาญณรงค์; มหาวิทยาลัยบูรพา -- สาขาวิชาการบริหารการศึกษา