การเรียกดู ตาม ผู้แต่ง สมนึก ทองเอี่ยม

ข้ามไปยัง: 0-9 A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

หรือใส่อักษรขึ้นต้นของชื่อผู้แต่ง:  
แสดงผลลัพธ์ 1 ถึง 11 จากทั้งหมด 11
วันที่เผยแพร่ชื่อเรื่องผู้แต่ง/ผู้ร่วมงาน
2558การจัดการความเสี่ยงในอุตสาหกรรมการผลิตขนาดย่อมตามการรับรู้ของพนักงาน กรณีศึกษา บริษัท ไดนามิค สปริง จำกัดสมนึก ทองเอี่ยม; พิมพ์วรา สารพรวิสิฐ; มหาวิทยาลัยบูรพา. คณะการจัดการและการท่องเที่ยว
2561การดำเนินงานการประกันคุณภาพการศึกษาภายในของโรงเรียนขนาดเล็กจังหวัดระยอง สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 18ประยูร อิ่มสวาสดิ์; สมนึก ทองเอี่ยม; สุมัทนา อ่องจำปา; มหาวิทยาลัยบูรพา. คณะศึกษาศาสตร์
2561การดำเนินงานประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษาระดับประถมวัยของโรงเรียนขนาดกลางในเขตอำเภอบางน้ำเปรี้ยว สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาฉะเชิงเทรา เขต 1สมนึก ทองเอี่ยม; ประยูร อิ่มสวาสดิ์; ทิพย์วิมล กุมภะ; มหาวิทยาลัยบูรพา. คณะศึกษาศาสตร์
2559การบริหารงานตามหลักธรรมาภิบาลของโรงเรียนประถมศึกษาขนาดกลาง สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสระแก้ว เขต 1สมนึก ทองเอี่ยม; สมุทร ชำนาญ; อนงนาฎ บรรหาร; มหาวิทยาลัยบูรพา. คณะศึกษาศาสตร์
2557การวิเคราะห์ความต้องการจำเป็นในการพัฒนาสมรรถนะหลักในการปฏิบัติงานตามการรับรู้ของพนักงานสายสนับสนุนวิชาการในมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสมนึก ทองเอี่ยม; อาจารย์ที่ปรึกษาหลัก; พิมพ์ปวีณ์ วัฒนาทรงยศ; อาจารย์ที่ปรึกษาร่วม; สมัญญา พิมพาลัย, และอื่นๆ
2561ความสัมพันธ์ระหว่างความฉลาดทางอารมณ์ของผู้บริหารสถานศึกษากับการดำเนินงานด้านบุคคลของสถานศึกษา อำเภอไทรน้อย สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานนทบุรี เขต 2สมนึก ทองเอี่ยม; สุภาวดี วุฒิรัตน์; มหาวิทยาลัยบูรพา. คณะศึกษาศาสตร์
2557คุณภาพชีวิตการทำงานตามการรับรู้และความคาดหวังของพนักงานระดับปฏิบัติการกรณีศึกษา บริษัท เค็นโซ่ (ประเทศไทย) จำกัด โรงงานบางปะกงสมนึก ทองเอี่ยม; อาจารย์ที่ปรึกษาหลัก; ประภาสิริ มั่นนาค; มหาวิทยาลัยบูรพา -- สาขาวิชาการจัดการทรัพยากรมนุษย์.
2560คุณลักษณะอันพึงประสงค์ของนักเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนต้นโรงเรียนทุ่งศุขลาพิทยา "กรุงไทยอนุเคราะห์" สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 18สมนึก ทองเอี่ยม; จำนงค์ ทองลอย; มหาวิทยาลัยบูรพา. คณะศึกษาศาสตร์
2558ภาวะผู้นำของผู้บริหารสถานศึกษาโรงเรียนวัดโสธรวรารามวรวิหาร สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 6สมนึก ทองเอี่ยม; ปนัดดา เฮ็งเจริญ; มหาวิทยาลัยบูรพา. คณะศึกษาศาสตร์
2554ภาวะผู้นำของพนักงานระดับบริหารตามการรับรู้ของพนักงานบริษัท สยามฮิตาชิ เอลลิเวเตอร์ จำกัดสมนึก ทองเอี่ยม; อาจารย์ที่ปรึกษาหลัก; จักรพงศ์ เพ็งพุฒ,2525; มหาวิทยาลัยบูรพา -- สาขาวิชาการจัดการทรัพยากรมนุษย์.
2560สมรรถนะทางการบริหารในการจัดกิจกรรมการสอนของครูโรงเรียนสาธิต "พิบูลบำเพ็ญ" มหาวิทยาลัยบูรพาสุรัตน์ ไชยชมภู; สมนึก ทองเอี่ยม; อรอุมา เสือนาค; มหาวิทยาลัยบูรพา. คณะศึกษาศาสตร์