การเรียกดู ตาม ผู้แต่ง ศศินันท์ ศิริธาดากุลพัฒน์

ข้ามไปยัง: 0-9 A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

หรือใส่อักษรขึ้นต้นของชื่อผู้แต่ง:  
แสดงผลลัพธ์ 1 ถึง 14 จากทั้งหมด 14
วันที่เผยแพร่ชื่อเรื่องผู้แต่ง/ผู้ร่วมงาน
2563การจัดกิจกรรมเสริมสร้างการตัดสินใจในนักเรียนประถมศึกษา : กรณีศึกษาผลด้วยการทดสอบ IGTTM2ศศินันท์ ศิริธาดากุลพัฒน์; วรากร ทรัพย์วิระปกรณ์; โสภิตา ภู่บำรุง; มหาวิทยาลัยบูรพา. คณะศึกษาศาสตร์
2563การจัดกิจกรรมเสริมสร้างการตัดสินใจในนักเรียนประถมศึกษา : กรณีศึกษาผลด้วยการทดสอบ IGTTM2ศศินันท์ ศิริธาดากุลพัฒน์; วรากร ทรัพย์วิระปกรณ์; โสภิตา ภู่บำรุง; มหาวิทยาลัยบูรพา. คณะศึกษาศาสตร์
2551การพัฒนารูปแบบการเรียนการสอนเพื่อเสริมสร้างทักษะทางสังคมและความฉลาดทางอารมณ์สำหรับนักเรียนช่วงชั้นที่ 2 ที่มีความสามารถพิเศษศศินันท์ ศิริธาดากุลพัฒน์; มหาวิทยาลัยบูรพา. คณะศึกษาศาสตร์
2561การพัฒนาหลักสูตรเสริมทักษะการรู้เรื่องการอ่านตามแนวจิตตปัญญาศึกษาสำหรับนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ศศินันท์ ศิริธาดากุลพัฒน์; มณเทียร ชมดอกไม้; พัชนี บุญรัศมี; มหาวิทยาลัยบูรพา. คณะศึกษาศาสตร์
2563การพัฒนาโปรแกรมเสริมสร้างหน้าที่บริหารจัดการของสมองโดยโปรแกรมภาษา ประสาทสัมผัสสำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนต้นที่เสพติดอินเทอร์เน็ตจุฑามาศ แหนจอน; ศศินันท์ ศิริธาดากุลพัฒน์; เกรียงไกร วิลามาศ; มหาวิทยาลัยบูรพา. คณะศึกษาศาสตร์
2563การพัฒนาโปรแกรมเสริมสร้างหน้าที่บริหารจัดการของสมองโดยโปรแกรมภาษา ประสาทสัมผัสสำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนต้นที่เสพติดอินเทอร์เน็ตจุฑามาศ แหนจอน; ศศินันท์ ศิริธาดากุลพัฒน์; เกรียงไกร วิลามาศ; มหาวิทยาลัยบูรพา. คณะศึกษาศาสตร์
2561การเปรียบเทียบผลการวิเคราะห์ด้วยโมเดลโค้งพัฒนาการที่มีตัวแปรแฝงและโมเดลออโตรีเกรซชีพที่มีตัวแปรแฝงพัฒนาการในการศึกษาปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อพัฒนาการความสามารถในการคิดวิเคราะห์ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 28ศศินันท์ ศิริธาดากุลพัฒน์; สมศักดิ์ ลิลา; เบ็ญจพร ภิรมย์; มหาวิทยาลัยบูรพา. คณะศึกษาศาสตร์
2558ประติมากรรมเพื่อการบำบัดเด็กออทิสติกสุชาติ เถาทอง; ศศินันท์ ศิริธาดากุลพัฒน์; ตฤณ กิตติการอำพล; มหาวิทยาลัยบูรพา. คณะศิลปกรรมศาสตร์
2561ผลการใช้โปรแกรมการฝึกสติเพื่อพัฒนาความตั้งใจจดจ่อในเด็กสมาธิสั้นศศินันท์ ศิริธาดากุลพัฒน์; วรากร ทรัพย์วิระปกรณ์; อาภรณ์ ดวงรัตน์; มหาวิทยาลัยบูรพา. คณะศึกษาศาสตร์
2555ผลของการให้คำปรึกษากลุ่มแบบพิจารณาเหตุผล อารมณ์และพฤติกรรมที่มีต่อภูมิคุ้มกันตนของนักเรียนวัยรุ่นประชา อินัง; ศศินันท์ ศิริธาดากุลพัฒน์; โอลั้ง เพ่งจินดา; มหาวิทยาลัยบูรพา. คณะศึกษาศาสตร์
2554ผลของการให้คำปรึกษากลุ่มแบบพิจารณาเหตุผล อารมณ์และพฤติกรรมเพื่อเสริมสร้างภูมิคุ้มกันตนของนักเรียนวัยรุ่นศศินันท์ ศิริธาดากุลพัฒน์; อาจารย์ที่ปรึกษาหลัก; โอลั้ง เพ่งจินดา; มหาวิทยาลัยบูรพา -- สาขาวิชาจิตวิทยาการให้คำปรึกษา
2561ผลของโปรแกรมสมอง จิตใจ และการเรียนรู้ ต่อหน้าที่บริหารจัดการของสมองในนักเรียนชั้นประถมศึกษาจุฑามาศ แหนจอน; ศศินันท์ ศิริธาดากุลพัฒน์; พัชรินทร์ พาหิรัญ; มหาวิทยาลัยบูรพา. คณะศึกษาศาสตร์
2561ผลของโปรแกรมสมองจิตใจและการเรียนรู้เพื่อเสริมสร้างความตั้งใจจดจ่อในนักเรียนชั้นประถมศึกษาศศินันท์ ศิริธาดากุลพัฒน์; จุฑามาศ แหนจอน; นภาวรรณ อุบลธรรม; มหาวิทยาลัยบูรพา. คณะศึกษาศาสตร์
2563ผลของโปรแกรมเสริมสร้างความจำใช้งานด้วยสติในนิสิตปริญญาตรีที่มีความวิตกกังวลจุฑามาศ แหนจอน; วรากร ทรัพย์วิระปกรณ์; ศศินันท์ ศิริธาดากุลพัฒน์; ภาคภูมิ บำรุงราชภักดี; มหาวิทยาลัยบูรพา. คณะศึกษาศาสตร์