การเรียกดู ตาม ผู้แต่ง ศรัญยา แสงลิ้มสุวรรณ

ข้ามไปยัง: 0-9 A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

หรือใส่อักษรขึ้นต้นของชื่อผู้แต่ง:  
แสดงผลลัพธ์ 1 ถึง 19 จากทั้งหมด 19
วันที่เผยแพร่ชื่อเรื่องผู้แต่ง/ผู้ร่วมงาน
2548การพัฒนาศักยภาพ ความเข้มแข็ง ความยั่งยืนของการท่องเที่ยวเชิงนิเวศและการประกอบธุรกิจด้านการท่องเที่ยวหนึ่งตำบลหนึ่งผลิตภัณฑ์ด้านที่พักแรมแบบโฮมสเตย์: กรณีศึกษาตำบลตะพง จังหวัดระยองวุฒิชาติ สุนทรสมัย; พัชนี นนทศักดิ์; สมศรี ศิริไหวประพันธ์; ศรัญยา แสงลิ้มสุวรรณ; เกศริน อิ่มเล็ก, และอื่นๆ
2559การพัฒนาเกณฑ์ประเมินการจัดการวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมสีเขียวพูลพงศ์ สุขสว่าง; เสรี ชัดแช้ม; ศรัญยา แสงลิ้มสุวรรณ; มหาวิทยาลัยบูรพา. วิทยาลัยวิทยาการวิจัยและวิทยาการปัญญา
2564การยอมรับเทคโนโลยีการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ของผู้ปฏิบัติงานในอุตสาหกรรมการผลิต จังหวัดชลบุรีพรรัตน์ แสดงหาญ; ศรัญยา แสงลิ้มสุวรรณ; ธนษา ธนเดชะวัฒน์; มหาวิทยาลัยบูรพา. คณะการจัดการและการท่องเที่ยว
2564การยอมรับเทคโนโลยีการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ของผู้ปฏิบัติงานในอุตสาหกรรมการผลิตจังหวัดชลบุรีศรัญยา แสงลิ้มสุวรรณ; พรรัตน์ แสดงหาญ; ธนษา ธนเดชะวัฒน์; มหาวิทยาลัยบูรพา. คณะการจัดการและการท่องเที่ยว
2564ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อการตัดสินใจใช้บริการฟิตเนสของผู้บริโภคในเขตนครหลวงเวียงจันทน์ สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาวศรัญยา แสงลิ้มสุวรรณ; ธันยพร วิเชียรเกื้อ; สมสนุก นนท์ประสิทธิ์; มหาวิทยาลัยบูรพา. คณะการจัดการและการท่องเที่ยว; Somsanouk Nonpasith
2565ปัจจัยที่ส่งผลต่อความผูกพันต่อองค์การของพนักงานเจเนอเรชั่นวายการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคเขต 2 (ภาคกลาง) จังหวัดชลบุรีพรรัตน์ แสดงหาญ; ศรัญยา แสงลิ้มสุวรรณ; วรดา เฮงอุดมทรัพย์; มหาวิทยาลัยบูรพา. คณะการจัดการและการท่องเที่ยว
2564ปัจจัยที่ส่งผลต่อแนวโน้มการตัดสินใจทำงานหลังการเกษียณของแรงงานสูงอายุในอุตสาหกรรมชิ้นส่วนยานยนต์ นิคมอุตสาหกรรมอมตะซิตี้ ชลบุรีพรรัตน์ แสดงหาญ; ศรัญยา แสงลิ้มสุวรรณ; ณัชฌา ดวงชื่น; มหาวิทยาลัยบูรพา. คณะการจัดการและการท่องเที่ยว
2563ปัจจัยสนับสนุนภายในองค์กรที่มีอิทธิพลต่อความสำเร็จของการทำระบบลีน 4.0 ในธุรกิจอุตสาหกรรมยานยนต์ ในพื้นที่โครงการเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออกธนภณ นิธิเชาวกุล; ศรัญยา แสงลิ้มสุวรรณ; สุรีย์พร ภูมิชัยสุวรรณ; มหาวิทยาลัยบูรพา. คณะการจัดการและการท่องเที่ยว
2563ปัจจัยสนับสนุนภายในองค์กรที่มีอิทธิพลต่อความสำเร็จของการทำระบบลีน 4.0 ในธุรกิจอุตสาหกรรมยานยนต์ในพื้นที่โครงการเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออกศรัญยา แสงลิ้มสุวรรณ; ธนภณ นิธิเชาวกุล; สุรีย์พร ภูมิชัยสุวรรณ; มหาวิทยาลัยบูรพา. คณะการจัดการและการท่องเที่ยว
2563ปัจจัยส่วนประสมทางการตลาดบริการที่มีผลต่อการจำแนกกลุ่มผู้ซื้ออะไหล่ประดับรถจักรยานยนต์ในเขตพื้นที่เมืองพัทยาศรัญยา แสงลิ้มสุวรรณ; ธนภณ นิธิเชาวกุล; พนัดดา ชลสิทธิกานต์; มหาวิทยาลัยบูรพา. คณะการจัดการและการท่องเที่ยว
2564พฤติกรรมการดูแลสุขภาพและการรับรู้คุณค่าตราสินค้าที่ส่งผลต่อพฤติกรรมการตัดสินใจซื้อชานมไข่มุกเพื่อสุขภาพของผู้บริโภคในเขตกรุงเทพมหานครศรัญยา แสงลิ้มสุวรรณ; ธนภณ นิธิเชาวกุล; ปัทมาวรรณ ลิ้มพลอยพิพัฒน์; มหาวิทยาลัยบูรพา. คณะการจัดการและการท่องเที่ยว
2564พฤติกรรมการดูแลสุขภาพและการรับรู้คุณค่าตราสินค้าที่ส่งผลต่อพฤติกรรมการตัดสินใจซื้อชานมไข่มุกเพื่อสุขภาพของผู้บริโภคในเขตกรุงเทพมหานครธนภณ นิธิเชาวกุล; ศรัญยา แสงลิ้มสุวรรณ; ปัทมาวรรณ ลิ้มพลอยพิพัฒน์; มหาวิทยาลัยบูรพา. คณะการจัดการและการท่องเที่ยว
2563อิทธิพลของการสื่อสารการตลาดดั้งเดิมและการสื่อสารการตลาดผ่านสื่อออนไลน์ต่อระดับคุณค่าตราสินค้าธุรกิจค้าปลีกสมัยใหม่ ประเภทร้านสะดวกซื้อในมุมมองของผู้บริโภค เขตภาคตะวันออก สมบัติ ธำรงสินถาวร; ศรัญยา แสงลิ้มสุวรรณ; ชวัลรัตน์ บัวคำป้อ; มหาวิทยาลัยบูรพา. คณะการจัดการและการท่องเที่ยว
2563อิทธิพลของการสื่อสารการตลาดดั้งเดิมและการสื่อสารการตลาดผ่านสื่อออนไลน์ต่อระดับคุณค่าตราสินค้าธุรกิจค้าปลีกสมัยใหม่ประเภทร้านสะดวกซื้อในมุมมองของผู้บริโภค เขตภาคตะวันออกศรัญยา แสงลิ้มสุวรรณ; สมบัติ ธำรงสินถาวร; ชวัลรัตน์ บัวคำป้อ; มหาวิทยาลัยบูรพา. คณะการจัดการและการท่องเที่ยว
2561อิทธิพลของความคิดเห็นของผู้บริโภคที่มีต่อทัศนคติต่อตราสินค้าที่จำหน่ายผ่านการถ่ายทอดสดการขายเครื่องสำอางทางเฟซบุ๊กไลฟ์สมบัติ ธำรงสินถาวร; ศรัญยา แสงลิ้มสุวรรณ; ณัฐพร วัฒนวรรณ; มหาวิทยาลัยบูรพา. คณะการจัดการและการท่องเที่ยว
2563โมเดลความสัมพันธ์เชิงสาเหตุของการแสวงหาข้อมูล คุณภาพอาหารและภาพลักษณ์ตราสินค้าที่ส่งผลต่อการตัดสินใจเข้าใช้บริการร้านอาหารไทยศรัญยา แสงลิ้มสุวรรณ; ธนภณ นิธิเชาวกุล; สุกัญญา ท้าวสอน; มหาวิทยาลัยบูรพา. คณะการจัดการและการท่องเที่ยว
2563โมเดลความสัมพันธ์เชิงสาเหตุของการแสวงหาข้อมูลคุณภาพอาหารและภาพลักษณ์ตราสินค้าที่ส่งผลต่อการตัดสินใจเข้าใช้บริการร้านอาหารไทยธนภณ นิธิเชาวกุล; ศรัญยา แสงลิ้มสุวรรณ; สุกัญญา ท้าวสอน; มหาวิทยาลัยบูรพา. คณะการจัดการและการท่องเที่ยว
2563โมเดลความสัมพันธ์เชิงสาเหตุของอิทธิพลของผู้มีชื่อเสียง ภาพลักษณ์ร้านค้า และการตลาดผ่านช่องทางดิจิทัลที่ส่งผลให้เกิดการตัดสินใจซื้อของผู้ใช้บริการ ร้านขายรองเท้าสนีกเกอร์แบบมัลติแบรนด์ศรัญยา แสงลิ้มสุวรรณ; ธนภณ นิธิเชาวกุล; จารวี แย้มพิกุล; มหาวิทยาลัยบูรพา. คณะการจัดการและการท่องเที่ยว
2563โมเดลความสัมพันธ์เชิงสาเหตุของอิทธิพลของผู้มีชื่อเสียง ภาพลักษณ์ร้านค้า และการตลาดผ่านช่องทางดิจิทัลที่ส่งผลให้เกิดการตัดสินใจซื้อของผู้ใช้บริการร้านขายรองเท้าสนีกเกอร์แบบมัลติแบรนด์ธนภณ นิธิเชาวกุล; ศรัญยา แสงลิ้มสุวรรณ; จารวี แย้มพิกุล; มหาวิทยาลัยบูรพา. คณะการจัดการและการท่องเที่ยว