การเรียกดู ตาม ผู้แต่ง วิภูษิต มัณฑะจิตร

ข้ามไปยัง: 0-9 A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

หรือใส่อักษรขึ้นต้นของชื่อผู้แต่ง:  
แสดงผลลัพธ์ 1 ถึง 20 จากทั้งหมด 35  ถัดไป >
วันที่เผยแพร่ชื่อเรื่องผู้แต่ง/ผู้ร่วมงาน
2552การจำแนกบ่อกุ้งทิ้งร้าง โดยใช้เทคนิคการสำรวจระยะไกล กรณีศึกษาพื้นที่อำเภอบ้านโพธิ์ จังหวัดฉะเชิงเทราวิภูษิต มัณฑะจิตร; อาจารย์ที่ปรึกษาร่วม; แก้ว นวลฉวี; อาจารย์ที่ปรึกษาร่วม; วัชรากรณ์ เชื่อนแก้ว, และอื่นๆ
2553การทดแทนประชากรและอัตรารอดภายหลังลงเกาะของปะการังวัยอ่อนแนวปะการังน้ำตื้น บริเวณเกาะมันใน จังหวัดระยองสมถวิล จริตควร; วิภูษิต มัณฑะจิตร; จามรี แย้มยิ้ม; มหาวิทยาลัยบูรพา. คณะวิทยาศาสตร์
2550การประเมินการเปลี่ยนแปลงพื้นที่การเลี้ยงกุ้งขาว (Litopenaeus vannamei) บริเวณลุ่มน้ำบางปะกงโดยใช้ระบบสารสนเทศทางภูมิศาสตร์วิภูษิต มัณฑะจิตร; เกรียงศักดิ์ เผด็จภัย; ประสาร อินทเจริญ; สุรัตน์ เจียรนัยวิวัฒน์; มหาวิทยาลัยบูรพา. คณะวิทยาศาสตร์
2551การประเมินความเสี่ยงต่อสุขภาพจากสารอินทรีย์ระเหยของพนักงานสถานีบริการน้ำมัน จังหวัดชลบุรีวิภูษิต มัณฑะจิตร; อาจารย์ที่ปรึกษาร่วม; วรวิทย์ ชีวาพร; อาจารย์ที่ปรึกษาหลัก; ดวงเดือน ยิ้มรุ่งเรือง,2512, และอื่นๆ
2550การประเมินคุณภาพสิ่งแวดล้อมโดยทางชีวภาพบริเวณแม่น้ำท่าจีนวิภูษิต มัณฑะจิตร; อาจารย์ที่ปรึกษาร่วม; วรวิทย์ ชีวาพร; อาจารย์ที่ปรึกษาหลัก; Bmish, และอื่นๆ
2548การศึกษาสถานภาพและปัญหาของแนวปะการังโดยรอบเกาะเสม็ดเพื่อการพัฒนาการท่องเที่ยวและฟื้นฟูแนวปะการังบริเวณเกาะเสม็ด จังหวัดระยองวิภูษิต มัณฑะจิตร; สุวรรณา ภาณุตระกูล; นรินทร์รัตน์ คงจันทร์ตรี; มหาวิทยาลัยบูรพา. คณะวิทยาศาสตร์
2548การสำรวจสภาพของทรัพยากรปะการังในจังหวัดระยองเพื่อการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืนวิภูษิต มัณฑะจิตร; สุวรรณา ภาณุตระกูล; นรินทร์รัตน์ คงจันทร์ตรี; มหาวิทยาลัยบูรพา. คณะวิทยาศาสตร์
2548การอนุรักษ์และฟื้นฟูระบบนิเวศหาดทราย ชายฝั่งทะเลบางแสน จังหวัดชลบุรี ให้เป็นแหล่งท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์สุวรรณา ภาณุตระกูล; เผชิญโชค จินตเศรณี; วิภูษิต มัณฑะจิตร; นรินทร์รัตน์ คงจันทร์ตรี; สมถวิล จริตควร, และอื่นๆ
2555การเปรียบเทียบชนิดและปริมาณของหอยฝาเดียวและหอยสองฝาในแนวหญ้าผมนาง (Halodule pinifplia) และหญ้าชะเงาใบยาว (Enhaulus acoroides) ในอ่าวคุ้งกระเบน จังหวัดจันทบุรีวิภูษิต มัณฑะจิตร; อาจารย์ที่ปรึกษาหลัก; ศิรินันท์ ไชยวาที; มหาวิทยาลัยบูรพา -- สาขาวิชาวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม.
2558การเปลี่ยนแปลงในรอบปีของโครงสร้างประชาคมปลาในแนวปะการังบริเวณเกาะแรด หมู่เกาะแสมสาร อำเภอสัตหีบ จังหวัดชลบุรีวิภูษิต มัณฑะจิตร; ธิดารัตน์ น้อยรักษา; อธิป พึ่งสมบุญ; มหาวิทยาลัยบูรพา. คณะวิทยาศาสตร์
2558การเพาะเลี้ยงสาหร่ายสีน้ำตาล สกุล Sargassum C. Agardh (ภายใต้โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืช อันเนื่องมาจากพระราชดำริ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี)ธิดารัตน์ น้อยรักษา; Hisao Ogawa; วิภูษิต มัณฑะจิตร; National Taiwan Ocean University.; มหาวิทยาลัยบูรพา. คณะวิทยาศาสตร์, และอื่นๆ
2553การใช้ระบบภูมิสารสนเทศแสดงลักษณะทางภูมิศาสตร์และสมุทรศาสตร์ของลุ่มน้ำประแสร์ จังหวัดระยองนฤมล อินทรวิเชียร; ประสาร อินทเจริญ; อนุกูล บูรณประทีปรัตน์; วิภูษิต มัณฑะจิตร; มหาวิทยาลัยบูรพา. คณะวิทยาศาสตร์, และอื่นๆ
2545ความผันแปรตามฤดูกาลของสัตว์หน้าดินขนาดใหญ่บริเวณท่าเรือน้ำลึกมาบตาพุด จังหวัดระยองวิภูษิต มัณฑะจิตร; นงนุช ตั้งเกริกโอฬาร; สมถวิล จริตควร; วรวิทย์ ชีวาพร; มหาวิทยาลัยบูรพา. คณะวิทยาศาสตร์
2561ความสัมพันธ์ระหว่างปลาแนวปะการังกับโครงสร้างชุมชนปะการังบริเวณหมู่เกาะแสมสาร อำเภอสัตหีบ จังหวัดชลบุรีวิภูษิต มัณฑะจิตร; นงนุช ตั้งเกริกโอฬาร; อศลย์ มีนาภา; มหาวิทยาลัยบูรพา. คณะวิทยาศาสตร์
2541ความสัมพันธ์ระหว่างสังคมปลากับโครงสร้างท้องถิ่นที่อยู่ในแนวปะการังภาคตะวันออก: อิทธิพลจากถิ่นที่อยู่ถูกทำลายวิภูษิต มัณฑะจิตร; มหาวิทยาลัยบูรพา. คณะวิทยาศาสตร์
2554ความหลากหลายของชนิดฟองน้ำทะเลบริเวณ หาดนางรอง เกาะจระเข้ และกลุ่มเกาะจวง อำเภอสัตหีบ จังหวัดชลบุรีวิภูษิต มัณฑะจิตร; กิติธร สรรพานิช; สุเมตต์ ปุจฉาการ; วาสนา พุ่มบัว; วรรณวิภา ชอบรัมย์, และอื่นๆ
2546จุลินทรีย์ทะเล : แหล่งทางเลือกใหม่ของกรดไขมันไม่อิ่มตัวสูงสมถวิล จริตควร; รัตนาภรณ์ ศรีวิบูลย์; วิภูษิต มัณฑะจิตร; มหาวิทยาลัยบูรพา. คณะวิทยาศาสตร์
2549จุลินทรีย์ทะเลจากป่าชายเลน: แหล่งทางเลือกใหม่ของกรดไขมันไม่อิ่มตัวสูงที่ยั่งยืนสมถวิล จริตควร; สุดารัตน์ สวนจิตร; วิภูษิต มัณฑะจิตร; มหาวิทยาลัยบูรพา. คณะวิทยาศาสตร์
2554ทรัพยากรชีวภาพทางทะเลกับการอนุรักษ์และใช้ประโยชน์อย่างยั่งยืนกรณีศึกษาหาดนางรองเกาะจระเข้และกลุ่มเกาะจวง อำเภอสัตหีบ จังหวัดชลบุรี (สนองพระราชดำริในโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี)วิภูษิต มัณฑะจิตร; สุเมตต์ ปุจฉาการ; มหาวิทยาลัยบูรพา. คณะวิทยาศาสตร์
2562ทรัพยากรปลาบริเวณชายฝั่งภาคตะวันออกเพื่อการอนุรักษ์และการใช้ประโยชน์อย่างยั่งยืน (สนองพระราชดาริในโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดาริสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี)วิภูษิต มัณฑะจิตร; มหาวิทยาลัยบูรพา. คณะวิทยาศาสตร์