กรุณาใช้ตัวระบุนี้เพื่ออ้างอิงหรือเชื่อมต่อรายการนี้: https://buuir.buu.ac.th/xmlui/handle/1234567890/650
ชื่อเรื่อง: การสำรวจสภาพของทรัพยากรปะการังในจังหวัดระยองเพื่อการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน
ชื่อเรื่องอื่นๆ: Survey status of coral resources in Rayong province for sustainable tourism
ผู้แต่ง/ผู้ร่วมงาน: วิภูษิต มัณฑะจิตร
สุวรรณา ภาณุตระกูล
นรินทร์รัตน์ คงจันทร์ตรี
มหาวิทยาลัยบูรพา. คณะวิทยาศาสตร์
คำสำคัญ: การอนุรักษ์แนวปะการัง
ปะการัง - - การสำรวจ
แนวปะการัง - - การสำรวจ
สาขาเกษตรศาสตร์และชีววิทยา
วันที่เผยแพร่: 2548
สำนักพิมพ์: คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา
URI: http://dspace.lib.buu.ac.th/xmlui/handle/1234567890/650
ปรากฏในกลุ่มข้อมูล:รายงานการวิจัย (Research Reports)

แฟ้มในรายการข้อมูลนี้:
ไม่มีแฟ้มใดที่สัมพันธ์กับรายการข้อมูลนี้


รายการทั้งหมดในระบบคิดีได้รับการคุ้มครองลิขสิทธิ์ มีการสงวนสิทธิ์เว้นแต่ที่ระบุไว้เป็นอื่น