การเรียกดู ตาม ผู้แต่ง วันดี โตรักษา

ข้ามไปยัง: 0-9 A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

หรือใส่อักษรขึ้นต้นของชื่อผู้แต่ง:  
แสดงผลลัพธ์ 1 ถึง 9 จากทั้งหมด 9
วันที่เผยแพร่ชื่อเรื่องผู้แต่ง/ผู้ร่วมงาน
2554กระบวนการควบคุมและป้องกันโรคทางพันธุกรรมธาลัสซีเมียจากโรงเรียนสู่ชุมชนสุวรรณา จันทร์ประเสริฐ; พัชรินทร์ พูลทวี; นิสากร กรุงไกรเพชร; วันดี โตรักษา; ตระกูลวงศ์ ฤาชา, และอื่นๆ
2554กระบวนการควบคุมและป้องกันโรคเลือดจางธาลัสซีเมียจากโรงเรียนสู่ชุมชนพัชรินทร์ พูลทวี; สุวรรณา จันทร์ประเสริฐ; นิสากร กรุงไกรเพชร; วันดี โตรักษา; ตระกูลวงศ์ ฦๅชา, และอื่นๆ
2553กระบวนการพัฒนาเครือข่ายการเรียนรู้การบริหารจัดการสุขภาพเด็กวัยเรียนภาคตะวันออกพัชรินทร์ พูลทวี; สุวรรณา จันทร์ประเสริฐ; นิสากร กรุงไกรเพชร; วันดี โตรักษา; มหาวิทยาลัยบูรพา. คณะพยาบาลศาสตร์
2552การประเมินภาวะสุขภาพและปัจจัยเสี่ยงของเด็กวัยเรียนเพื่อกำหนดนโยบายสาธารณะบนพื้นฐานการมีส่วนร่วมของสถาบันสุขภาพและมีผู้ส่วนได้เสียในชุมชน ภาคตะวันออกสุวรรณา จันทร์ประเสริฐ; นิสากร กรุงไกรเพชร; พัชรินทร์ พูลทวี; วันดี โตรักษา; มหาวิทยาลัยบูรพา. คณะพยาบาลศาสตร์
2551การพัฒนาระบบจัดการสิ่งแวดล้อมเพื่อควบคุมโรคไข้เลือดออกแก่เด็กวัยเรียนบนพื้นฐานการมีส่วนร่วมของสถาบันชุมชนภาคตะวันออกวันดี โตรักษา; สุวรรณา จันทร์ประเสริฐ; นิสากร กรุงไกรเพชร; พัชรินทร์ พูลทวี; มหาวิทยาลัยบูรพา. คณะพยาบาลศาสตร์
2553การพัฒนารูปแบบการจัดการสุขภาพเด็กวัยเรียนในโรงเรียนและชุมชนบนพื้นฐานการมีส่วนร่วมของชุมชนภาคตะวันออกพัชรินทร์ พูลทวี; สุวรรณา จันทร์ประเสริฐ; นิสากร กรุงไกรเพชร; วันดี โตรักษา; มหาวิทยาลัยบูรพา. คณะพยาบาลศาสตร์
2553การพัฒนาเครือข่ายการเรียนรู้การบริหารจัดการสุขภาพเด็กวัยเรียนภาคตะวันออกนิสากร กรุงไกรเพชร; พัชรินทร์ พูลทวี; สุวรรณา จันทร์ประเสริฐ; วันดี โตรักษา; มหาวิทยาลัยบูรพา. คณะพยาบาลศาสตร์
2554ปัจจัยที่มีผลต่อพฤติกรรมการคัดแยกมูลฝอยของประชาชนในเขตเทศบาลเมืองฉะเชิงเทราสุวรรณา จันทร์ประเสริฐ; อาจารย์ที่ปรึกษาร่วม; วันดี โตรักษา; อาจารย์ที่ปรึกษาหลัก; นันทิยา ทองวัฒนวงศ์, และอื่นๆ
2554ปัจจัยที่มีผลต่อพฤติกรรมการคัดแยกและการเก็บรวบรวมมูลฝอยติดเชื้อของบุคลากร โรงพยาบาลกลาง กรุงเทพมหานครสุวรรณา จันทร์ประเสริฐ; อาจารย์ที่ปรึกษาร่วม; วันดี โตรักษา; อาจารย์ที่ปรึกษาหลัก; สุภาวิณี ประดับคำ, และอื่นๆ