กรุณาใช้ตัวระบุนี้เพื่ออ้างอิงหรือเชื่อมต่อรายการนี้: https://buuir.buu.ac.th/xmlui/handle/1234567890/30
ชื่อเรื่อง: การประเมินภาวะสุขภาพและปัจจัยเสี่ยงของเด็กวัยเรียนเพื่อกำหนดนโยบายสาธารณะบนพื้นฐานการมีส่วนร่วมของสถาบันสุขภาพและมีผู้ส่วนได้เสียในชุมชน ภาคตะวันออก
ชื่อเรื่องอื่นๆ: Health Status and Health Risk Assessment of School - Age Children for Public Health Policy by Community Institutes and Stakeholders Participation, Eastern Region
ผู้แต่ง/ผู้ร่วมงาน: สุวรรณา จันทร์ประเสริฐ
นิสากร กรุงไกรเพชร
พัชรินทร์ พูลทวี
วันดี โตรักษา
มหาวิทยาลัยบูรพา. คณะพยาบาลศาสตร์
คำสำคัญ: ชุมชนภาคตะวันออก
นโยบายสุขภาพ
สาขาวิทยาศาสตร์การแพทย์
สุขภาพเด็กวัยเรียน
วันที่เผยแพร่: 2552
สำนักพิมพ์: คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา
URI: http://dspace.lib.buu.ac.th/xmlui/handle/1234567890/30
ปรากฏในกลุ่มข้อมูล:รายงานการวิจัย (Research Reports)

แฟ้มในรายการข้อมูลนี้:
แฟ้ม รายละเอียด ขนาดรูปแบบ 
title.pdf452.57 kBAdobe PDFดู/เปิด
chapter1.pdf603.55 kBAdobe PDFดู/เปิด
chapter2.pdf1.41 MBAdobe PDFดู/เปิด
chapter3.pdf526.26 kBAdobe PDFดู/เปิด
chapter4.pdf1.43 MBAdobe PDFดู/เปิด
chapter5.pdf738.15 kBAdobe PDFดู/เปิด
bibliography.pdf386.89 kBAdobe PDFดู/เปิด
appendix.pdf386.8 kBAdobe PDFดู/เปิด


รายการทั้งหมดในระบบคิดีได้รับการคุ้มครองลิขสิทธิ์ มีการสงวนสิทธิ์เว้นแต่ที่ระบุไว้เป็นอื่น